ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5907101306   จริยา   แหวนเงิน : การประมง 12ชั่วโมง
5907101320   นนธวัช   เพ็งมาก : การประมง 12ชั่วโมง
5907101331   ศิลินทรา   คุ้มเดช : การประมง 12ชั่วโมง
6007101301   กานติมา   บุญเรือง : การประมง 12ชั่วโมง
6007101302   จริยา   พุฒศรี : การประมง 12ชั่วโมง
6007101303   จุติมา   มาสรักษา : การประมง 12ชั่วโมง
6007101304   ณัฐกิตติ์   ปราบพาล : การประมง 12ชั่วโมง
6007101305   ณัฐดนัย   แมนยี : การประมง 12ชั่วโมง
6007101306   ณัฐวดี   เล็กพุ่ม : การประมง 12ชั่วโมง
6007101307   นพดล   แสงจันทร์ : การประมง 12ชั่วโมง
6007101308   นิชดา   กาลรักษ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6007101312   ภูมินทร์   มณีเย็น : การประมง 12ชั่วโมง
6007101314   รุ่งนภา   อรัญญะ : การประมง 12ชั่วโมง
6007101316   วรภัทร   ชุมขุน : การประมง 12ชั่วโมง
6007101317   ศศิวิมล   สีนุ้ยคง : การประมง 12ชั่วโมง
6007101319   สุเทพ   ประเสริฐศรี : การประมง 12ชั่วโมง
6007101321   เสาวณี   แสงบ้านยาง : การประมง 12ชั่วโมง
6007101323   อนันฎา   ทิพอักษร : การประมง 12ชั่วโมง
6007101324   อัมรา   คงชาตรี : การประมง 12ชั่วโมง