กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การปลูกปะการังและการอนุรักษ์หอยมือเสือร่วมกับการสังเกตุพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)

วันที่เริ่มต้น 03/08/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 04/08/2562 เวลา 18:00
สถานที่จัด เกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การปลูกปะการังและการอนุรักษ์หอยมือเสือร่วมกับการสังเกตุพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   19 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามเป้าหมาย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล