ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804101350   นายนิธิพงศ์   พรมคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5806105358   นางสาวปิ่นกมล   ยอดศรีคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5901102331   นางสาวจีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5901102388   นางสาวใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5901102451   นางสาววาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5901102500   นางสาวอุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5901102507   นายณรงค์ฤทธิ์   ทิพย์กาวี : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5901105326   นางสาวฐิติยา   ดอนมอญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105345   นายบุญทวี   ภูมิบริสุทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105355   นางสาวพรนภา   ศรีทรัพย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901124305   นางสาวจุฑาทิพย์   สริวรรณ : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
5901124313   นางสาวทักษิณา   สมบูรณ์ : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
5903102341   นางสาวรวิพร   ใจตรง : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5903103311   นางสาวจารุมาตย์   ห้วยไชย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5903105304   นายชัยยุทธ   สุพรม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 8ชั่วโมง
5903105328   นางสาวสุปรียา   นันต๊ะกาศ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 8ชั่วโมง
5904102315   นางสาวธีรนาฏ   วุฒิเรืองกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102341   นายสมหมาย   สุขพี้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904103325   นางสาวไพลิน   เพรียพรม : เคมี 8ชั่วโมง
5904106317   นางสาวปาณิศรา   นินทะคา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106323   นางสาวรจนา   โสระดา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106338   นายสุทธิพันธ์   โพธิคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106342   นางสาวอังคณา   ศรีสุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106343   นายอำนาจ   อุดร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904108302   นางสาวเกวลิน   ชมโลก : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
5904108312   นางสาวศิริรัตน์   ชื่นแสน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
5905104374   นางสาวรัตมณี   ศรีสมบูรณ์ทรัพย์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5905204344   นางสาวศกุณตลา   คำซาว : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5906101354   นางสาวณัฐติกานต์   บุญจันทร์ต๊ะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906102488   นางสาววรัญญา   ลิ้มปิยะศรีสกุล : การตลาด 8ชั่วโมง
5906105309   นางสาวกิตติกา   บุญมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5906105387   นายรุ่งรวี   วงค์อามาตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5909101026   นางสาวธนัฐภรณ์   ใจคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5910101303   นางสาวกัญญารัตน์   คำวัน : การประมง 8ชั่วโมง
5910101304   นางสาวกันติยา   พงษ์นาวี : การประมง 8ชั่วโมง
5910101322   นางสาวชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 8ชั่วโมง
5910101328   นางสาวฌัชชา   ทาปัญญา : การประมง 8ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 8ชั่วโมง
5910101347   นางสาวนวพร   สุภอิสริยะกุล : การประมง 8ชั่วโมง
5910101389   นางสาวรสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 8ชั่วโมง
5910101395   นางสาววราลักษณ์   จันทร์เกตุ : การประมง 8ชั่วโมง
5910101397   นางสาววัชราภรณ์   ไชยวงค์ : การประมง 8ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 8ชั่วโมง
5910101413   นางสาวสุทัศตรา   ตรึกตราครบุรี : การประมง 8ชั่วโมง
5910101427   นางสาวอณัฐชา   ทวีกิติกุล : การประมง 8ชั่วโมง
5910101429   นางสาวอภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 8ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5915123359   นางสาวพรนภา   จงวัฒนาไพศาล : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123395   นางสาวสุดารัตน์   ต้องจิตต์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5922101342   นางสาวนภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
5922101433   นางสาวสริตา   กุคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6001101321   นายทัตเทพ   สัพโส : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101322   นางสาวทัศนีย์   สีเสนซุย : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101323   นายธนาธิป   ปรางวิรุฬห์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101326   นางสาวธีรดา   ธงวิลัย : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101340   นายปริญญา   ดอนเทพพล : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101344   นางสาวพรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101348   นางสาวพิมลพรรณ   สุขจันทึก : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101352   นางสาวมณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101357   นางสาวยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101363   นายวริทธ์   สุรกุล : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101383   นางสาวอาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102411   นางสาวพัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102414   นางสาวพิทยารัตน์   เมืองสุข : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102431   นายมุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001105301   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105305   นางสาวกัญญารัตน์   ชาติมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105310   นางสาวจันทิมา   เสนพรหม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105328   นางสาวฐิรกานดา   เนียรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105335   นางสาวณัฐิวรรณ   คนสูง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105341   นางสาวดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105368   นางสาวปิยะธิดา   ศรีวิชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105370   นางสาวปิยะนุช   เอิบโชคชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105371   นางสาวเปรมฤทัย   กลิ่นชื่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105386   นางสาวเพ็ญพิชชา   นามมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105392   นางสาวรัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105401   นายวีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001125336   นางสาวสุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001125347   นางสาวภณิฎา   รินเย็น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001126316   นางสาวภัทรพร   โพธิ์ม่วง : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6003101322   นายณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6003101343   นางสาวยุพิณ   อุดมศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6003101354   นางสาวศิริประภา   สีทะหา : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6003101360   นายสิทธินนท์   พรมศรี : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6003101365   นางสาวสุภาพร   ปานประสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6003102338   นางสาวมานิตตา   อ่อนวรรณะ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003103309   นางสาวชนิสรา   เทียมเมฆา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103310   นางสาวชมัยพร   ปัจจัยยัง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103312   นางสาวณัฐกานต์   มะโดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103333   นางสาวปทุมรัตน์   ขันหอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103353   นางสาวลักษมน   บวรภัควรา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103360   นายสมเกียรติ   ป้อมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003105331   นางสาวยุภาวดี   กล้าจอหอ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 8ชั่วโมง
6003105341   นางสาวอัจฉรา   สามาลา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 8ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101325   นายฐาปนพงศ์   ขัดเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101337   นายณัฐวุฒิ   กิติวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004102304   นางสาวกัลญารัตน์   ชูเทียน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102310   นางสาวชนิกานต์   ช่วยกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102311   นางสาวจิรัฏฐิกา   พิศุทธ์ทิฆัมพร : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102316   นางสาวธัญวลัย   อินปัญญา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102320   นางสาวนันทิยา   อุดตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102329   นางสาวรัชชนก   พะกิโล : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004103306   นางสาวขนิษฐา   อินทชัย : เคมี 8ชั่วโมง
6004103313   นางสาวชิดจันทร์   จารุพงษ์สิริ : เคมี 8ชั่วโมง
6004103314   นางสาวชุติมา   คำยา : เคมี 8ชั่วโมง
6004103326   นายพงศ์พิสุทธิ์   แดงแท้ : เคมี 8ชั่วโมง
6004103332   นางสาวรัตติกาล   พูนดำ : เคมี 8ชั่วโมง
6004103337   นางสาววิริยา   ด้วงบุญมา : เคมี 8ชั่วโมง
6004104316   นายสุกฤต   สิทธิครอง : สถิติ 8ชั่วโมง
6004104317   นายแสง   สินบันเทิง : สถิติ 8ชั่วโมง
6004104319   นางสาวอรัญญา   จีนะ : สถิติ 8ชั่วโมง
6004105308   นางสาวจินตนา   เอี่ยมสืบนุ่ม : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105325   นางสาวรวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105326   นางสาวรัตนวรรณ   การะนุต : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105339   นางสาวอทิตยา   คำมา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004106341   นายวุฒิชัย   ยาวุฒิ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6004108305   นางสาวจารุวรรณ   เจริญรักษ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004108308   นางสาวนิตยา   คลังพินิศ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004108313   นางสาวรสิตา   ประกอบบุปผา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6005101302   นางสาวกรรณิการ์   สิงห์ไชย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101324   นางสาวดวงจันทร์   สูงรันดอน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104311   นางสาวขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104312   นางสาวขนิษฐา   สุภัคจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104318   นางสาวจุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104330   นางสาวณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104332   นางสาวณัฐธิดา   ตันมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104337   นางสาวดวงฤทัย   วงค์ราช : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104344   นางสาวนภสร   ก่ำคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104348   นางสาวปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104401   นางสาวสิริวิมล   สิงห์บัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6006101301   นางสาวกชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101313   นางสาวการะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101342   นางสาวชาลิสา   ปิงชัย : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101352   นางสาวณภาภรณ์   บัวลาแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101481   นางสาวอรจิรา   นพรัตน์บุญ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101482   นางสาวอรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101510   นางสาวกนกพร   ไล้บัว : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006103007   นางสาวจารุณี   คอยคนดี : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103321   นางสาวจตุพร   ผาคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103330   นางสาวเจนจิรา   วิชามาก : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103344   นางสาวญาณี   วันจ้อย : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103346   นางสาวฐิตารีย์   อุดมอำนวย : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103380   นางสาวนันทิตา   ถาวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103397   นางสาวปิญาวรรณ   แก้วมา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103401   นางสาวปุณยานุช   เงินอยู่ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103405   นางสาวพรปวีณ์   วงเมืองมา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103436   นางสาวรัศมี   ช่างเพาะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103439   นางสาวรุ่งวิวาห์   วิรันทนา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103446   นางสาววนัชพร   มหานันท์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103464   นางสาวศิรประภา   นภาโชติ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103467   นางสาวศิรินทิพย์   บุญโกย : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103488   นางสาวสุภาพร   สีเทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006104306   นางสาวกัญจนพร   เงานอ : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104335   นางสาวณัฐกานต์   ตื้อเสาร์ : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104398   นางสาวรื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104404   นางสาววรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104446   นางสาวเอมญิกา   ชมภู : การเงิน 8ชั่วโมง
6006105303   นางสาวกนิษฐา   เนียมปิ่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6006105311   นางสาวแคทลียา   วงค์ฝั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6006105372   นางสาวรวิกาญจน์   สุขเกษม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6006105393   นายวิษณุกร   พงษ์เย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6009101307   นางสาวกุลนันทน์   ชะนะเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101326   นายทินกร   โฉมทะนงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101333   นางสาวนราทิพย์   สีนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101352   นางสาวพรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101358   นางสาวภรณ์นภา   ติ๊บวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101378   นางสาวศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101399   นายปิยวัฒน์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009102326   นายราเชน   วงศ์สุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009102330   นางสาววิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 8ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 8ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 8ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 8ชั่วโมง
6010101331   นางสาวฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 8ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 8ชั่วโมง
6012101301   นางสาวกนกกานต์   ทิพเทพา : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101348   นางสาวปวันรัตน์   ผานาค : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012102343   นางสาวนิภารัตน์   สลีอ่อน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6012106312   นางสาวจิราพัชร   จงสิริวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106355   นายรณกร   ไกรสี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106376   นางสาวสุภัชสรา   แสงบุญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106380   นางสาวอริศรา   ก้อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012107308   นายจิราธิวัฒน์   บุญอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107329   นายพิริยะ   แย้มดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107330   นายพุฒินันท์   บุญสม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107343   นายสมัชญ์   สุขใส : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107352   นางสาวอลิษา   ศรีชะนันท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6015123302   นางสาวกฤษติยา   เหล่าเขตกิจ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123305   นางสาวกาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123317   นางสาวชฎาพร   นำภา : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123340   นางสาวนภัสวรรณ   เย็นแย้ม : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123366   นางสาวภาสิณี   วงศกนิษฐ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123381   นางสาววราพรรณ   ภาคคำ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123394   นางสาวอนิสา   ใจยอง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6022101349   นางสาวนงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101351   นางสาวนภัสสร   มูลงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101354   นางสาวนันทวรรณ   ดิษสวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101365   นางสาวปฏิมา   บุญโท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101420   นายศราวุธ   ขาวนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6022101450   นางสาวอรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6101101303   นางสาวแคทรียา   เชื่อมรัมย์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101308   นายจีรพันธ์   กลั่นแฮม : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101309   นางสาวจุฑามาศ   ไชยราช : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101335   นางสาวเบญจรัตน์   นพพันธ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101364   นางสาววิยาดา   เปลี่ยนดี : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101365   นางสาวศราลักษณ์   ภิญโญจิตร์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101373   นางสาวสุนิศา   มีพวก : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102368   นายธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102385   นางสาวนัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102451   นางสาวศตกมล   พรมจวง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102477   นางสาวสุชาวดี   คล้ายเจ๊ก : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102495   นางสาวอัญชลีพร   จันทร์เติมต่อ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101105303   นางสาวเกวลิน   อ่อนศรี : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105308   นางสาวจิรัชญา   อุปละ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105337   นางสาวปิยฉัตร   บำรุงแคว้น : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105343   นางสาวพัชชา   เข็มราช : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105372   นางสาวหวันยิหวา   พรมสันต์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101113303   นางสาวกนกวรรณ   สกุลโพน : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113315   นางสาวธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113318   นางสาวธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113327   นางสาวมาริสา   เหล็กอ่อน : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113330   นายศตวรรษ   โสภณกุลทรัพย์ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113337   นายสุรชัย   ลือชา : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101125305   นางสาวชณิลตา   จัดแจง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125307   นางสาวช่อนภา   ใจจะนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125309   นายชายชล   ธูปแพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125312   นางสาวณัฏฐกมล   ชุ่มแจ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125328   นางสาวมโนชา   นวพรสีวลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125329   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125330   นายมิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125338   นางสาวสรัญญา   พุทธสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125339   นางสาวสโรชา   แสงบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125343   นางสาวสุวนันท์   สมสุพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125347   นางสาวอริสา   แสนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101126301   นางสาวกัลยกร   วัฒนศิริ : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6101126305   นางสาวณัฎฐา   ทิพคุณ : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6101126309   นางสาวนวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6101126310   นางสาวนิตยา   ฤกษ์ดวงมณี : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6101126320   นางสาวอริสรา   ชินดวงงาม : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6101126323   นายกิตติพร   ใจมา : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6103101360   นางสาวอภิญญา   แพงไทย : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103103306   นางสาวจรัสภรณ์   จันทร์จุ่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103307   นางสาวจิรนุช   เชื้อเมืองพาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103308   นางสาวชนิสรา   พงพิยาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103329   นางสาวนุชนารถ   เครือสุวรรณวงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103333   นางสาวปวันรัตน์   ฝ้ายเทศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103336   นางสาวพิพรรษพร   ชัยทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103338   นางสาวพัณณิตา   ชมภูมิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103342   นางสาวพีชานิการ์   นวเฉลิม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103349   นายยุทธภูมิ   ไชยชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103350   นางสาวยุภาภรณ์   ไชยกาศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103351   นางสาวยุภาวดี   วงศ์กลม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103352   นางสาววรรณกานต์   วงศ์ป้อง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103354   นางสาววัสสิกา   หมื่นอุดม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103356   นางสาววิลาวัลย์   โคตรบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103357   นายศุภกร   วงค์เขื่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103360   นางสาวสิริวิภา   ชัยปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103361   นางสาวสุชาวดี   ทะเหมย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103364   นางสาวสุภาสินี   วรรณทัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103369   นางสาวอารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103370   นางสาวอินทิรา   ตราพระสำโรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103371   นางสาวอิสริยา   อินธิมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103104302   นางสาวเกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6103104306   นางสาวจิรัชญา   คำมาเร็ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6103104307   นายณัฐพล   มันพร้าว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6103104313   นายวัชรินทร์   หม่องน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6103104317   นางสาวอัครยา   หมื่นรินทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6103105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ไชยวิชู : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 8ชั่วโมง
6103105313   นางสาวทัศน์วรรณ   ปานเพิ่ม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 8ชั่วโมง
6104101301   นางสาวกชกร   ภู่เทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101346   นางสาวนุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101352   นางสาวปริดา   ตาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101380   นางสาวศรี   บัวแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104102302   นางสาวกีรภัทร์   จินะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102310   นางสาวเจนจิรา   ญาวุฒิปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102319   นางสาวปาริชาติ   อินคม : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102332   นางสาวสุนทรี   สุรินทราโช : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102335   นายอมรศักดิ์   รักษาสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102338   นายภูมิรพี   นาหิรัญประดิษฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104103324   นายพีรพัฒน์   ยะทิพย์ : เคมี 8ชั่วโมง
6104104309   นางสาวอรพินท์   ศาลางาม : สถิติ 8ชั่วโมง
6104105319   นางสาวรุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6104106313   นายธนบรรณ   ขาคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6104106315   นายธิเบศ   อุดทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6104106326   นายพิพัฒพงษ์   นามดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6104106333   นายวิชญะ   จิตตะวิกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6104106345   นายไอ้ใจ   ลุงเฮิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6104107305   นางสาวพิมพ์พินัน   นาคโคตร : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101320   นางสาวฐานนันท์   ศรีอินทยุทธ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101345   นางสาวนัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101347   นางสาวบุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101373   นายรติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101385   นายวิทยา   ยาวิไชย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101386   นางสาววิลันดา   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101387   นายศรายุท   สวนจันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101420   นางสาวอรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105307   นางสาวจิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105373   นายยศกร   หลวงอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105389   นางสาวศิริวรรณ   วงษ์พานิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6106101315   นางสาวจณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 8ชั่วโมง
6106101318   นางสาวจิรัฐติกาล   ลาภสิทธิ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6106101437   นางสาววริศรา   คะชา : การจัดการ 8ชั่วโมง
6106101471   นางสาวสิรินาถ   ญานะศร : การจัดการ 8ชั่วโมง
6106102354   นางสาวธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102363   นางสาวนุชนารถ   อินตา : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102424   นางสาวศุทชา   อุดมสินค้า : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102430   นายญาณินท์มณี   ตนหาญ : การตลาด 8ชั่วโมง
6106103303   นางสาวกนกวรรณ   สุนันวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103304   นางสาวกัญญารัตน์   ชนะสงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103377   นางสาวปาริณา   ปิ่นวิเศษ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103386   นางสาวพิมพ์จันทร์   แซ่ย่าง : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103390   นางสาวเพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103395   นางสาวมณีรัตน์   สุกใส : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103398   นางสาวมุกดา   เตชะเดชวรพันธ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103403   นายราเมศวร์   หมอกกร : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103405   นายฤชุกรณ์   ทิพย์พะละ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103413   นางสาววราพร   พระโพธิ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103432   นางสาวศุทธินี   ธุระวรรณ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103435   นางสาวสิรามล   ชารีวัน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103439   นางสาวสุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103444   นางสาวสุพิชญา   พันธุ์สุวรรณ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104323   นางสาวจุฬาศิริ   ชุมภูหมุด : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104325   นางสาวเจนจิรา   ประสาทน้ำเงิน : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104346   นางสาวณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104354   นายทิชานนท์   ก๋าคำ : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104382   นายพงศกร   คุณา : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104386   นางสาวพัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104427   นางสาวสิริรัตน์   ปินตาติ๊บ : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104428   นางสาวสุชาดา   ครุฑเครือ : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104440   นางสาวอรณิชา   จุลคำ : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104444   นางสาวอารียา   พวงรักษ์ : การเงิน 8ชั่วโมง
6109101006   นางสาวกัณฐิกา   ดาวรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101053   นางสาวพัชราวดี   แตงทับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101308   นางสาวขวัญทิพย์   เจริญพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101310   นางสาวจิรนันท์   อินหว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101311   นางสาวจิรประภา   หินเเสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101330   นางสาวธิดา   ใจคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101335   นางสาวนริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101337   นางสาวนัฐณิชา   หงษ์ยนต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101376   นายสหัสวรรษ   จันตาราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102307   นางสาวจิรัญธิญา   เฉลิมกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102308   นางสาวจุลจิรา   ราษี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102309   นางสาวฉัตรลัดดา   โพธิ์ศรีทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102317   นางสาวธิติมา   ขุมเพชร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102321   นางสาวนัยนา   สลีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102324   นางสาวปุณยาพร   ระใหวนอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102330   นายภูวนัย   ใจรักบ้านนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102334   นางสาว<