ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901125301   นางสาวกชพร   ธาราสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125305   นางสาวกัญญารัตน์   ศรีคุ้มวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125306   นางสาวกุลจิรา   สุขศรีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125307   นางสาวเกวลี   โปธาจุ่ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125309   นางสาวชฎาพร   พิมสาร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125310   นางสาวชลธิชา   เชื้อแถว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125314   นางสาวณัชาวดี   ปาสีล้อม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125316   นายณัฐวุฒิ   อนุสนธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125319   นายธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125321   นายธวัชชัย   ทุนผล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125322   นางสาวธัญญลักษณ์   เชตุพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125323   นายธันย์   จันทฤกษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125324   นางสาวนริสรา   พลโสดา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125327   นายนิติพงศ์   นามนนท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125333   นางสาวพรณิภา   โคตรพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125338   นายภูวดล   แก้วมณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125342   นายวัชรินร์   กองชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125345   นายศราวุฒิ   ปัญญาวัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125349   นางสาวสวิญชา   แก้วดวงดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125350   นางสาวสุดาภรณ์   ผดุงเวช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125351   นางสาวสุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125353   นายแสงชัย   ไชยปิยะกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
5901125354   นางสาวอัจฉริยาพร   สวัสดิ์วงศ์ไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105303   นายกฤษฎา   ทองโพธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105305   นางสาวกัญญารัตน์   ชาติมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105313   นางสาวจิราภรณ์   มีหินกอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105322   นางสาวช่อผกา   แก้วลำยวง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105329   นางสาวณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105334   นายณัฐวัฒน์   บุญรอด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105345   นายธนกร   ระวังภัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105346   นายธนวัฒน์   ตู่ผัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105347   นายธนิน   ปูปิง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105349   นายธรรมรัตน์   สุกเปี้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105353   นายนนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105356   นายนราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105362   นายบุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105367   นายปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105372   นายพงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105398   นายวัชระพงค์   ตันเกษม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105400   นายวิศรุติ   จินดา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 35ชั่วโมง
6001105401   นายวีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 35ชั่วโมง
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102351   นายณัฐพล   สายแวว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102359   นายตะวัน   จันทร์ต๊ะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102485   นางสาวธีมาพร   มาลาล้ำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201105346   นางสาวปานใจ   โท่นตั้ง : อารักขาพืช 35ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 35ชั่วโมง
6201113306   นางสาวชนกานต์   มูลเงิน : ปฐพีศาสตร์ 35ชั่วโมง
6201113313   นายธเนศ   สุทธโลก : ปฐพีศาสตร์ 35ชั่วโมง
6201113315   นางสาวเบญญาภา   ปัญญาวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 35ชั่วโมง