งานประเพณี4จอบ37(14ฝ่าย)14640

วันที่เริ่มต้น 19/01/2563 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 26/01/2563 เวลา 23:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 120ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 120ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 120ชั่วโมง
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 120ชั่วโมง
6001124324   นายศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 120ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
6001125329   นางสาวลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 120ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 120ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 120ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 120ชั่วโมง
6101124321   นายนิธิ   โพธิ์พันธุ์ : เกษตรเคมี 120ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 120ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 120ชั่วโมง
ผู้นำนักศึกษา 3 คณะฯ ด้านการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันคิดวางแผน เตรียมงาน จัดงาน และเก็บงาน 14 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 - 10 คน ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 26 ธันวาคม 2562 เฉลี่ย วันละ 15 ชั่วโมง 8 วัน = 120 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 120  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผู้นำนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกันคิดวางแผน เตรียมงาน จัดกิจกรรมต่างๆ และเก็บความเรียบร้อยของ จำนวน 14 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 - 10 คน ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 26 ธันวาคม 2562 เฉลี่ย วันละ 15 ชั่วโมง 8 วัน = 120 ชั่วโมง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล