ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102438   นายรัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5901105303   นายกมล   ประภัสสร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
5901105325   นางสาวฐิตินันต์   อัศวพูลทรัพย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
5901105338   นายธีรศักดิ์   คำทอน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
5901105339   นายนทกานต์   ภู่ทอง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
5901105375   นายวรเมธ   พลประโคน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
5901105396   นางสาวสุดารัตน์   จีโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
5901125308   นายคณาธิศ   โชตนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 56ชั่วโมง
5901125311   นายชินวัตร   บุญมาแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 56ชั่วโมง
5901125332   นางสาวพรกนก   ซื่องาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 56ชั่วโมง
5901126325   นายพีรพัฒน์   มะระสี : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6001105314   นางสาวจิราภา   ลาดปะละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
6001105362   นายบุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
6001124316   นายปฏิภาณ   ปันสุทะ : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101101030   นายพงศกร   สุดมี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6101102330   นางสาวชนิกานต์   วาริน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102333   นางสาวชลธิชา   วงษ์น้อย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102399   นายปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6101102400   นายพงศกร   คำวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6101102406   นายพัฒน์ฐพงษ์   กันทา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102420   นางสาวยอง   ซาเย็น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102434   นางสาววรัญญา   อินทร์สุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102447   นายวีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102451   นางสาวศตกมล   พรมจวง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102457   นางสาวศิรินทิพย์   ขอนรัก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102461   นางสาวศีวิกา   สิงห์ลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102463   นายศุภวัฒน์   แสงจันทร์จิรเดช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102476   นายสุกัลย์   จันทร์อ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102477   นางสาวสุชาวดี   คล้ายเจ๊ก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102481   นางสาวสุพรรษา   คู่กระสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102487   นางสาวโสภิตา   อบเชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102491   นางสาวอภิญญา   มณีวรรณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102495   นางสาวอัญชลีพร   จันทร์เติมต่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102498   นายอัมรินทร์   อาปัดชิง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102501   นางสาวอาลาแต   ภู่นายพล : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6101102504   นางสาวอิสริยาพร   อยู่ชั่วกัลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6101102505   นายเอกพันธ์   หิรัญรัตนะ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6101105356   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 56ชั่วโมง
6101105366   นางสาวศิราณี   จันทะคุณ : อารักขาพืช 56ชั่วโมง
6101105368   นายศุภกร   สนธิรักษ์ : อารักขาพืช 56ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 56ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 56ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 56ชั่วโมง
6101124302   นางสาวกรรณภิรมย์   ศรีกระจ่าง : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101124308   นางสาวเกศินีย์   จันมี : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101124309   นายจักร์รัญ   ปาระมี : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101124314   นายณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101124316   นายธนภัทร   คันธยศ : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101124323   นายพีรพัฒน์   เพชรไทย : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101124324   นางสาวยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101124325   นางสาวรุจิรา   กองม่วง : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101124328   นางสาวอนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6101124329   นางสาวอภิญญา   ยอดคีรี : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6104101313   นายจิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 56ชั่วโมง
6104101362   นายพีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 56ชั่วโมง
6201101001   นางสาวกรุณา   รัมมะนะกัจจะ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101002   นางสาวกฤษณา   หลอดคำ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101003   นายกอร์ปชัย   เจริญสุวรรณ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101005   นายกิตติพงษ์   อรัญปาน : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101007   นายจิร   ประดิษฐวนิช : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101011   นางสาวฐิติวรรณ   ศุภะดี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101012   นางสาวณัฐพร   จินดาทะจักร์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101014   นายธนากร   สงวนวนชาติ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101015   นายธนาวุฒิ   อินต๊ะสาร : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101016   นายธีรพล   มาเยอะ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101017   นางสาวนพเก้า   เอื้อถนอม : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101018   นายนรินทร์   มูลเทพ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101019   นางสาวนวรัตน์   โยธสิงห์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101020   นางสาวนันธิญา   คำเมฆ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101021   นางสาวนารี   ดุจรัตนะ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101022   นางสาวน้ำฝน   บัวธนะ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101023   นายบดินทร์   ปฐมกลาง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101024   นายบุญญฤทธิ์   ช่วงทอง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101025   นายประทีป   กติกาธรรม : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101026   นางสาวปรางวลัย   หินทอง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101027   นายปัณณวัฒน์   หนองคำภา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101028   นายพงศธร   ปัจฉิมก้านตง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101029   นายพงษ์สิทธิ์   แก้วอันตา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101030   นางสาวพรชญา   เสภา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101031   นางสาวพรทิพย์   จักรทอง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101032   นางสาวพิยดา   เครืองรัมย์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101033   นายพิเศษ   เอื้อวิบูลย์ศรี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101035   นางสาวภัณธิตา   จันทร์ชื่น : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101036   นางสาวภัทรติยา   โนมายา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101037   นายภาคภูมิ   ขำคำ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101039   นางสาวรังสิมา   ยารังษี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101040   นายรุ่งตะวัน   นิลวัต : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101041   นางสาวลัดดาวรรณ   ถินคำเชิด : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101042   MissLysoung   Lim : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101043   นางสาววลัยลักษณ์   ขุนโยธา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101046   นายศักดิ์นรา   ปะสาวะถา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101047   นางสาวศิริพร   มงคลเกียรติคีรี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101048   นายเศรษฐกิจ   ชมพล : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101049   นายสาธิต   อุ่นใจ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101050   นายสิทธิชัย   กวางทู : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101051   นายสิทธิพล   ก่อจิตไพบูลย์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101052   นายสุทธิพงษ์   จันทร์ศรี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101053   นางสาวสุนิสา   ดาบุญ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101054   นางสาวสุวิภา   เจาะจันทร์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101056   นายอนุวัฒน์   ถาวร : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101057   นางสาวอรุณี   รัตนเริงวิทย์กุล : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101058   นางสาวอิศราภรณ์   สุทธศรี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101059   นายเอกสิทธิ์   เพิ่มปิก : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101301   นายกฤษฎา   บุญชำนิ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101302   นางสาวกวินนา   เต่าเอก : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101303   นางสาวกัญญารัตน์   หมื่นหน่อ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101304   นายกัณฑ์กฤช   สมบัติคำ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101305   นางสาวกัลยา   ขันตี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101306   นางสาวจิตราวดี   บุญกอด : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101307   นางสาวจิราวรรณ   ยินดี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101308   นางสาวชนาภา   ทอธง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101309   นางสาวชนิดา   ผู้มีทรัพย์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101310   นายชานนท์   พวงมาลา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101311   นางสาวณัฐนรี   ยะสิทธิ์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101312   นางสาวดลนภา   รุนเรืองโรจน์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101313   นางสาวดลพร   ถานะ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101314   นางสาวดวงกมล   อินบุตร : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101317   นางสาวธิดารัตน์   โพขี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101319   นายนภวัต   ช่วยไว้ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101320   นายนรบดี   ธิตา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101322   นายนัฐชรินทร์   ทาจุมปู : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101323   นายนิรวิทธ์   โทนชัยภูมิ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101324   นางสาวนุชวรา   เมืองก้อน : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101325   นางสาวปรียา   มานะ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101326   นางสาวปรียากุล   ดาดผักแว่น : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101327   นางสาวปวิมล   เกียรติบดีสุข : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101328   นางสาวปัญญาพร   สันติสุขสันต์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101329   นางสาวพัชรากร   บัวเรือง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101330   นางสาวพันธุ์ผรา   พันธ์พานิช : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101331   นายพิพงษ์   ปิยศักดิ์สันติกุล : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101332   นายพีรพล   เจริญชีพ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101333   นายภาณุเดช   อิสระภาพตระกูล : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101334   นางสาวภาณุมาศ   ศรีทะวงศ์เรือง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101336   นางสาวมาริสา   จันทร์ตี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101337   นายระพีพัฒน์   แสงสว่าง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101338   นางสาวรัตนาภรณ์   ปริกเพชร : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101340   นายวชิรวิทย์   ขำโยม : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101342   นางสาววรัญญา   ชุมอะภัย : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101343   นางสาววาสนา   อุประ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101344   นางสาววิภาวี   ก๋าใจ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101347   นางสาวศศิธร   จันทะมุด : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101349   นางสาวพนิตชนัน   สุทธคำ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101351   นางสาวศุภราณันท์   ทิมทองคำ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101352   นายสมคิด   ใจพินิจ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101353   นายสิขรินทร์   เทียวประสงค์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101354   นางสาวสิริยากร   ดาวกลาง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101355   นางสาวสุภาพรณ์   ชายน้อย : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101356   นายสุรพงษ์   จิตรไทย : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101360   นายอมตะ   สมศรี : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101361   นางสาวอริสรา   เพชรสังหาร : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101363   นางสาวอำภา   ช่วยไว้ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
6201102302   นางสาวกนกวรรณ   แก้วใบงาม : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102303   นางสาวกนกวรรณ   มนเทียน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102305   นายกฤษณพงค์   จอมใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102306   นายกฤษดง   ขาวเถิน : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102307   นางสาวกฤษติกา   สืบอ้าย : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102308   นางสาวกัญญารัตน์   ปิยะวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102309   นางสาวกานดา   นายหลู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102310   นางสาวกานติมา   แสงดิษฐ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102311   นายกิตติกร   วิชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102312   นางสาวเกตน์สิรี   จ่อนด้วง : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102313   นางสาวเกตน์สิรี   วรรณคำ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102314   นางสาวเกตุสุดา   ภู่จีน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102315   นางสาวขนิษฐา   คำฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102316   นางสาวขรินทร์ทิพย์   ฮังกาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102317   นายคุณานนต์   เฟื่องฟู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102318   นางสาวแคทรียา   โลกะวิทย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102319   นางสาวจรรยา   ยิ้มทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102320   นายจักราวุฒิ   ความหมั่น : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102322   นางสาวจิตราภา   ทะยานรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102323   นายจิรพันธ์   แสงสกุลไพศาล : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102324   นางสาวจิรภาภรณ์   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102325   นายจิรโรจน์   กาญจน์พาณิชย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102326   นางสาวจิราพัชร   พงค์พันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102327   นางสาวจิราวรรณ   ยะคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102328   นายจีรศักดิ์   วิทยา : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102330   นายฉัตรมงคล   พิมพ์พา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102331   นางสาวชลกานต์   เขื่อนจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102333   นางสาวชลิดา   กองตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102334   นางสาวชลิดา   จันทร์ปา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102335   นางสาวชลิตา   สายศักดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102336   นายชัยบดินทร์   ฉ่ำสดใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102338   นายฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102339   นางสาวฐาปนีย์   ทำจำปา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102340   นายณชพล   พละสมบูรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102342   นางสาวณัฐณิชา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102343   นางสาวณัฐณิชา   โพธิ์กูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102344   นางสาวณัฐธิดา   สุดห้วยแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102345   นายณัฐพงษ์   อุดเมืองอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102346   นายณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102348   นางสาวดลนภา   ส่างเสน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102350   นายตะวัน   กันทะตั๋น : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102351   นายไตรภพ   ฉิมโห้ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102352   นางสาวทัศน   เผือกผ่อง : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102353   นายธนบดี   ผิวสา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102354   นายธนพงศ์   โมครัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102355   นางสาวธนพร   คำหอม : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102356   นายธนพล   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102357   นายธนภัทร   คงแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102358   นายธนวัฒน์   ชูรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102359   นายธนวัฒน์   ทวีหอม : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102360   นายธรรศ   ปินตาเปี้ย : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102361   นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102362   นางสาวธัญญาภรณ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102363   นางสาวธัญญารัตน์   ปินไชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102366   นางสาวธิดารัตน์   ขันทะ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102368   นายธีรชัย   สันทะวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102369   นายธีระพงษ์   คำจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102370   นางสาวนควรรณ   ปัญทิพย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102372   นางสาวนพัสร   สุทธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102373   นางสาวนริศรา   จินดา : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102374   นายนลธวัช   แสงแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102375   นางสาวนวพร   ตั้งมั่น : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102376   นางสาวนาถติญา   เสนามนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102379   นายนิวพิชัย   เพ็ชรโรจน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102380   นายบรรพต   สมิด : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102381   นางสาวเบ็ญจรัตน์   หนานใส่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102384   นางสาวปภาวดี   รบไพรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102386   นางสาวปริณดา   เชื้อหมอ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102387   นางสาวปรีชญา   สุวรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102388   นางสาวปรีชยานันท์   มั่นทอง : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102391   นายปิยะเวช   ศรีวิชัยแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102392   นายพงศกร   ดีชัย : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102394   นางสาวพนิตนันท์   บวรสวัสดิ์ดำรง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102395   นางสาวพรธิรา   ชาวพเยา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102397   นางสาวพรพิมล   กีไสย์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102398   นางสาวพรไพลิน   โงกสูงเนิน : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102399   นายพล   พลานุ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102402   นางสาวพิมพ์มาดา   พันธ์พืช : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102404   นางสาวพิยดา   ศรีหานาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102405   นายพีรพล   วิชาคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102406   นายพีระพงษ์   อักษร : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102407   นางสาวภักดิ์ชริดา   เชื้อหมอ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102408   นางสาวภัทรสุดา   สิงห์ลอ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102409   นายภัทระ   แสงเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102410   นางสาวภัทราวดี   ติ๊บผัด : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102411   นายภานุวัฒน์   ใจจะดี : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102413   นายภูชิต   หงษ์แก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102417   นายรณชัย   แม่นวิวัฒนกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102418   นายรณชัย   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102419   นายรพีพงศ์   มุ่งจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102420   นายระสิกร   นุกาศรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102421   นางสาวรัติกา   โชคดี : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102422   นายรุ่งเรือง   เขียดคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102423   นางสาวลิศา   จารย์โพธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102425   นายวรวุฒ   แซ่พ่าน : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102426   นางสาววรัญญา   บุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102427   นางสาววรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102428   นายวริวัฒน์   มาทา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102429   นายวริศ   ศัลยประดิษฐ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102430   นางสาววาสินี   ขันแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102432   นางสาววิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102433   นางสาววิลาสินี   แปงบุญเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102434   นายศตวรรษ   สุขุมิน : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102435   นางสาวศศิประภา   ยิ้มดี : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102436   นายศิกษก   แป้นห้วย : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102437   นางสาวศินิทรา   คำไผ่ประพันธ์กุล : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102442   นายศุภกิตต์   อุ่นเรือน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102444   นายสมชาย   มอกทุ้ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102449   นายสิทธิศักดิ์   เริงชัยภูมิ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102450   นางสาวสุชัญญา   ศรียาภัย : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102452   นางสาวสุทธิดา   สีสด : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102456   นางสาวอชิรญา   สุขใส : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102457   นางสาวอชิรญาน์   เปรมสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102458   นางสาวอทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102459   นายอธิป   โสภณ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102463   นายอมรเทพ   สวนภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102464   นางสาวอมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102466   นางสาวอริสรา   ศรีสถาน : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102467   นางสาวอัญญามณี   ยอดอ้อย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102468   นายอานัส   ปาเต๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102469   นางสาวอาพาพร   พนาวัน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201102470   นางสาวอามีเนาะ   ดือเลาะ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102474   นายอิศรพงศ์   ไชยตน : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102475   นายชินวัตร   แสนเล้า : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102477   นางสาวณิชกานต์   ส่อนนารา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102481   นางสาวปริยาภัทร   ศรีสวัสดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
6201102483   นายรัฐธรรมนูญ   แก้วมะณี : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102484   นายวรัญญู   วงค์พระอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
6201102486   นางสาวเกษม์น้ำทิพย์   กลิ่นชิด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
6201105343   นายกษิดิศ   กลั่นยิ่ง : อารักขาพืช 56ชั่วโมง
6201122001   นางสาวกาญจนา   มาศเกษม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122002   นายก้าวศิริ   เกตุเหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122003   นางสาวเกสรา   กลิ่นบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122004   นางสาวคำเฮือน   พนาวิไล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122005   นายจิระพงศ์   ตั้งศิริสเถียร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122006   นางสาวจิรัญญา   บุญมั่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122007   นางสาวจุฑารัตน์   ศรีนรสิทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122008   นายชญานนท์   เมฆสีสวย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122009   นายชานน   ป้อมฝั้น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122012   นายฐาปกรณ์   ปั้นทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122013   นางสาวฐิติมน   บุญน้อย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122014   นายณัชพล   แซ่ยั้ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122015   นายณัฐพงษ์   เดชวรวิทย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122016   นางสาวณัฐสุดา   ต่อเล็ก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122017   นายทศพล   ตาสีเรือน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122018   นายธนพล   ไชยวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122019   นายธนวัฒน์   ปันสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122020   นายธนาพร   กอนสวรรค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122021   นางสาวน้ำผึ้ง   พิมพ์จันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122022   นางสาวนุชจรีย์   ซาคุณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122024   นางสาวปรียานุช   สายชลรำไพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122025   นางสาวปารียา   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122026   นางสาวผกากรอง   สุดเฉลียว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122027   นายพงศธร   ช่วยการ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122028   นางสาวพรพรรณ   ศักดิ์ดารักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122029   นายพลภัทร   สีสัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122030   นายพิทยุตม์   นิ้มสันติเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122031   นางสาวพิภูษณะ   มั่งมูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122032   นางสาวพิมพิกา   ยะแหล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122034   นายพีรดนย์   วรรณรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122035   นายเพชรรุ่ง   อร่ามเรือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122036   นายภานุวัติ   อำนักมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122037   นายภูตินุพงศ์   ใจสิทธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122038   นายภูมินทร์   รำพรรณนิยม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122039   นายภูรินท์   หล่มเหลา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122040   นายภูวนัย   ใสแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122041   นายมงคล   คีรีสุขไสว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122042   นางสาวมุกฆรินทร์   นิลสมุทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122043   นายยศพัฒน์   ศรีบุญนาค : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122044   นายรชานนท์   เผ่าภูรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122045   นายรังษิมันต์   ยอดตลาด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122046   นายรัชการ   มีแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122048   นางสาวลักษิกา   จันทดิษฐาวัฒน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122050   นางสาววรางคณา   ชัยอุดม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122052   นายวิชาวิมล   พานิช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122053   นายศรีจันทร์   กัวพู้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122054   นางสาวศิริพร   เทศโล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122056   นายศุภเสกข์   ริ้วทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122058   นางสาวสิรินยา   แสงชุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122059   นางสาวสุปราณี   ดวงแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122060   นางสาวหัทยา   ขันสุวรรณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122061   นายอภินันท์   ฉลาดศิริกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122062   นายอภิสิทธิ์   เกิดผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122063   นายอรรถพล   ปาระคะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122064   นางสาวฮาบีบ๊ะ   สตันหน๊อด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122065   Mr.Keochamroeun   Bouy : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122066   นางสาวสุภาวดี   ภัควันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122067   นายไตรทิพย์   ไพหมื่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201122068   นางสาวนาหมี่   ตะลา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201124301   นางสาวเกศฎาภรณ์   สิทธิวงค์ : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6201124303   นายธรณ์เทพ   ฟูลิ : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6201124305   นายพลพล   อินทร์ใหญ่ : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6201124306   นายพหุชัย   พรผักแว่น : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6201124307   นางสาวพิณัฐดา   มโนธง : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6201124308   นายวรกานต์   ทิพย์ชาติ : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6201124309   นางสาววรรณิษา   สายทอง : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6201124310   นางสาวศิรินพา   สีเหล็ก : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6201124311   นางสาวสิริยาภรณ์   แก้วเขียว : เกษตรเคมี 56ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125304   นายกฤษกร   ใจสาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125307   นางสาวชไมพร   บุตรลักษณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125308   นายชลสิทธิ์   สมสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125310   นายฐิติพงศ์   จุลศิริ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125311   นายฑณวรรษ   อำไพวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125313   นางสาวณัฐพร   จันทร์ผ่อง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125315   นายณัฐวุฒิ   ศิริกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125316   นางสาวณิชกานต์   โปทาวี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125317   นายทัศน์พล   ไชยวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125318   นายเทพ   ทองอร่าม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125322   นางสาวธิดารัตน์   ยอดศร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125324   นางสาวนริศรา   ยกให้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125325   นายนวมินทร์   พงประยูรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125327   นางสาวบุญสิตา   แก้วเพ็ชรวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125328   นางสาวบุษยามาศ   เเสนบัวคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125329   Mr.Boulapha   Thongdinalay : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125330   นางสาวปวีณา   จันดอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125331   นายเปรมศักดิ์   ธรรมสรางกูร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125332   นายผดุงเกียรติ   ใจยรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125333   นางสาวพัชราภรณ์   สีเสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125334   นายพีรพล   ยะคำดุก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125335   นายเพชรายุธ   บรรจง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125336   นางสาวภัคจิรา   ขาวมาก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125337   นางสาวภัชฎาพร   อินทนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125340   นายภาณุวิชย์   แปงคำใส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125341   นายภายุภัทร   ศิริชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125342   นายภูรี   ปรากฏดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125344   นางสาวลลิศา   ปริกเพชร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125346   นายวศิน   ศรีวันใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125347   นายศิวกร   ปิยะเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125348   นายศุภกร   เนินพรหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125349   นายเศรษฐภูมิ   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125350   นายสรวิชญ์   ขุนเสถียร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125351   นายสราญรมย์   อุดมเกษตรคีรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125352   นางสาวสราวลี   อนันท์สุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125354   นางสาวสุชัญญา   เนตรมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125355   นางสาวสุรภี   ลุงจาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125356   นางสาวอธิติญา   ใจตรง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125357   นางสาวอรุณรัตน์   นันทโรจนาพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201125358   นางสาวอัฐภิญญา   อินทร์พลทัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 56ชั่วโมง
6201126302   นายจักรินทร์   ทั่งสุข : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126304   นายเจตนัตว์   เพ็ญแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126305   นางสาวชฎาพร   สุขใจ : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126307   นางสาวฐิติยา   ณ พัทลุง : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126308   นายทนุธรรม   ปิฏฐปาตี : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126309   นางสาวนัทธฤดี   ใจแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126311   นางสาวพัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126313   นางสาวภวรัญชน์   วชิรเศวตกุล : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
6201126314   นายภานุพงษ์   ตะนันศรี : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง