14640 (ผู้เข้าร่วม) ประเพณี 4 จอบ_21-25 ธ.ค.2562

วันที่เริ่มต้น 16/12/2562 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 22/01/2563 เวลา 23:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
นักศึกษาผู้เข้าร่วมจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จำนวน 750 คน
ในกิจกรรมบูม และกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดทางวัฒนธรรม ต้องมีการฝึกซ้อมการบูมและซ้อมเดินขบวน ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2563
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 56  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 750 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม การฝึกซ้อมการบูมและซ้อมเดินขบวน พร้อมแสดงจริง ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2563
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำนวน 750 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล