ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5903101343   พิมพิกา   คำปันสวย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101345   พิรานันท์   วงศ์เครือใจ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5905104312   ขจรยศ   ศรีละมุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6001101301   กนกวรรณ   ปิ่นเมือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101305   ขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101307   จิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101319   ดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101325   ธารารักษ์   อาจหาญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101326   นางสาวธีรดา   ธงวิลัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101332   นัฐลิกา   ศรีตันดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101350   ภพรัตน์   สันวิลาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101352   มณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102301   กนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102306   กฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102313   กาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102321   คมคาย   ทะบือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102329   จุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102344   นายณัฐ   ท่อทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102345   ณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102348   ณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102359   ธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102361   ธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102364   ธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102386   นัทธพงศ์   แก้ววิทูร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102387   นันทวรรณ   มูลสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102388   น้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102389   นิติกร   แก้วเล็ก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102393   บุญรภัทร   บุญแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102398   ปภาริดา   สุยะพรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102412   พัชรินทร์   สีปัชชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102414   พิทยารัตน์   เมืองสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102426   ภานุพันธ์   ตาจันทร์ดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102427   ภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102428   ภาสกร   เอกวรินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102430   มินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102434   รวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102435   รวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102443   ลัลน์ลลิต   พวงนาค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102444   วรพล   อรุณพันธุ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102445   วรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102450   วรินทร   แสนกล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102451   วรุฒ   สุนทรตุน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102452   วัชรกร   บุตรแวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102456   วิชุดา   พานาดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102459   วิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102461   วุฒิชัย   ลักษณะวิลัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102467   ศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102470   ศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102471   ศุภกร   อ้อยยาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102477   สมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102479   สศิรา   เรืองรุ่งโรจน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102481   สิรารัตน์   เสลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102487   สุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102488   สุธาสินี   พินิจการ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102493   สุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102510   อรนภา   การดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102517   อินทิยา   บัวขอด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105301   กมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105303   กฤษฎา   ทองโพธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105309   จันทวรรณ   กันถาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105310   จันทิมา   เสนพรหม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105317   ชนกนาถ   ระวังพรมราช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105318   ชนัญธิดา   เอี่ยมมาก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105321   ชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105324   ชาติชาย   หมายเชื้อกลาง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105325   ชุติมา   สุขโภคี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105326   ฐาปกรณ์   จิกจักร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105334   ณัฐวัฒน์   บุญรอด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105339   ดรุณี   นาจารย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105341   ดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105343   เดชชนะ   ผุดผ่อง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105344   ทิวากร   คำเงิน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105346   ธนวัฒน์   ตู่ผัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105347   ธนิน   ปูปิง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105351   ธิตินันท์   จันทร์โสม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105353   นนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105356   นราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105357   นริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105361   นันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105363   ประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105372   พงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105373   นางสาวพรธิตา   เดชโคบุตร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105377   พรลภัส   ดีพิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105383   พิลาวัณย์   หอมใบบัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105384   พุทธชาด   ทองหล้า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105385   เพชรรัตน์   ปาดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105389   ยศวดี   ยศสละ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105392   รัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105394   วชิรวิทย์   แจ่มใสศรี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105400   วิศรุติ   จินดา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105407   สัญญา   ยกน้อยวงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105410   สุวนันท์   พรอินทร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105411   อติพร   เขียนค้างพลู : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105412   อทิตยา   มูลพล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105413   อนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105415   อรวี   เมาะราษี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001113302   กฤษณพล   อินทยุง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113311   ชนากานต์   ภูมิพันธ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113319   ธารินี   สายสุภา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113320   นครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113324   นางสาวพรสุดา   ดวงดี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113325   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113326   นายภควัต   บุญยงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113328   ภานุชนาถ   อรุณศรี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113329   นายภูริน   สิริโชติชัย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113330   เมธปิยา   ตันกุล : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113336   นางสาวศิรินาฎ   บุตรีสุวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113342   อนุสรณ์   วงค์คม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124304   ไกรวิชญ์   เศรษฐี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124308   ชัยรัตน์   ศรีขัติ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124311   ธนภรณ์   ประภาวงศ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124314   ธวัชชัย   เชียงมา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124316   ปฏิภาณ   ปันสุทะ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124321   ศิรญา   สิงห์พรรณา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124322   ศิรินทิพย์   ไคร้โม่ง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124326   สุกัญญา   ทนุโวหาร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124327   สุทธิดา   ชัยโย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124328   สุภาวินี   เพชรศรีชัย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124329   อดิศักดิ์   อินต๊ะเม้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124330   อัญชลิกา   เพชรศรีชัย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001125309   ฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125312   ณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125315   นัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125317   บุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125334   ศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125340   อรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003101333   นาธาน   จะทอ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102329   นันท์นภัส   ไชยสถาน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102330   ปานทอง   แก้ววงษา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102334   พิมพ์ผกา   รบศึก : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102356   หทัยภัทร   พยัคฆ์เรือง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102357   อุบลวรรณ   วรรณโกสิทธ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003103324   ธัญญาลักษณ์   เสนอิ่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103325   ธัญญาศิริ   ตลับเพชร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103326   ธันยพร   แซ่ลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103333   ปทุมรัตน์   ขันหอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103339   พรชีวินทร์   รัตนกาญจน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103347   เพียงขวัญ   ปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003104301   กชกรบดินธ์   สุขวัฒนาสินิทธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104302   กาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104303   คัคนางค์   ปัญญาเทพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104306   ชฎาพร   เนื่องโพล้ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104309   ชาญณรงค์   กุลเพชร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104314   ณิชมน   ตาติ๊บ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104319   นิติพล   ต่อพันธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104325   พิรุณโรจน์   ปันแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104326   พีรณัฐ   ตานุ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104333   วายุพล   งามเลิศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104340   อนาวิล   เบ็ญจะญาติ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104342   อานนท์   สุปินะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003105337   ศุภวรดา   จิตรชูชื่น : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6004101398   อัครเศรษฐ   กรกิจชุติภัทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004105303   กายสิทธิ์   วงศ์ยศ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004109306   ทักษ์ดนัย   เศษรัตนา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6004109312   พุฒิพงษ์   เชื้อเมืองพาน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6005101307   เขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101310   นายชาคร   อุปละ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101312   ชญานิศ   ทรงธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101319   ณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101321   ณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101324   ดวงจันทร์   สูงรันดอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101335   ธิติมา   หล้าเต็น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101337   วลัญช์ภัทร์   วิรุฬราชศิริธร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101341   นิชนันท์   จันต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101347   ปริญญ์   อาศิรพงษ์พร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101348   ปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101356   พลัฏฐ์   คูณจอมเกล้าสิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101359   เพชรายุธ   สายยิ้ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101366   มุทิตา   จันแปงเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101371   รัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101372   วงศธร   แสงออมสิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101373   วณิชญา   อัมฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101374   วรนุช   ถนอมกัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101376   วรรณพร   คำนวน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101384   วิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101386   วีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101388   ศยามล   พลดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104326   โชศิกา   คำศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104330   ณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104332   ณัฐธิดา   ตันมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104335   ณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104342   ธมนวรรณ   ดวงติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104346   บูริณิมา   สิงห์สุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104347   เบญญาภา   จินดารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104348   ปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104350   ปรีญาลักษณ์   ใจกว้าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104355   ปิยนุช   สิทธิกุลเมฆ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104356   ปิยะดา   เชื้อเต๊อะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104359   พรพิมล   บุญมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104374   มณทิรา   ยาวิเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104378   รัตติยากร   ชาวส้าน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104399   ศิวนาถ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104401   สิริวิมล   สิงห์บัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104403   สุภาภรณ์   หนูทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104410   อมรรัตน์   ฐานชารี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104416   เอรารินทร์   เถายศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101301   กชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101304   กมลวรรณ   จันทนานนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101308   กัญญรัตน์   ยะติน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101314   กิ่งฉัตร   แสงทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101319   กุลณัฐ   ประวิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101321   เขมจิรา   เขียวจันสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101331   จีราวรรณ   สังขไพรวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101337   ชนิสรา   เรือนออน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101352   ณภาภรณ์   บัวลาแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101353   ณัฏฐ์ชัญญา   สุมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101354   ณัฏฐ์ชุภา   ศาลาทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101356   ณัฐชยา   ดวงศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101361   ณัฐริกา   แก้วมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101381   ธัญวรัตม์   สุขสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101429   มลธิฌา   รัตนศิริพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101434   เยาวลักษณ์   ปัญญาวัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101440   รุ่งนิดา   วอบือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101448   วรินทร   นภาศิริปกรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101449   วริศรา   เติมนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101450   วารินพร   พงศพัฒนสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101466   สุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101468   สุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101469   สุทธิดา   ราชตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101475   สุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101476   เสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101483   อรปฏิมา   ขาวหอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101487   อัมพวัญ   ทะระถา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101490   อาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101492   อาทิตยา   ทองมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101496   อารียา   อินมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101497   อุษาวณิช   มูลภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102303   กมลชนก   ไม้แดง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102315   เกศริน   จงเอื้อมกลาง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102321   จิตรภานุ   จินะอุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102333   ฐากูร   ปานทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102334   ฐาปกรณ์   โตสงคราม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102335   ฐิติวัฒน์   แสงทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102346   ณัฐริการ์   กันไชย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102347   ณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102355   ทิวาพร   พองาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102368   นัชชา   สายสงวนทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102370   นัทธ์ชนัน   หาญภักดีนิยม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102397   พิชามญชุ์   ปัณณชญา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102400   พิมพ์อัปสร   ชำนาญฤทธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102404   ภัทราพร   ขัติกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102426   วณิชชา   บุญมี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102432   วราพร   กล่ำคลองตัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102437   วิภาวรรณ   กันทะเขียว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102444   ศิริพร   สีสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102446   ศิริลักษณ์   ทารัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102462   สุธีรา   สังหารกฤษ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102468   หฤษฎ์   ผัดผ่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102476   อภิชาติ   คำบุดดา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102478   อภิสิทธิ์   ไทยากรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102481   อรอนงค์   อริยะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102487   เอมมิกา   คะปุกคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103308   กัญญาณัฐ   ศิริกุลวรชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103321   จตุพร   ผาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103322   จตุรวิทย์   กาซ้อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103323   จริยา   เสนปานัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103324   จารุมาศ   กลิ่นชิด : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103348   ณัฏฐา   เลศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103350   ณัฐกานต์   ศรีด้วง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103361   ตวงทิพย์   มโนเย็น : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103366   ทิพธัญญา   ครองมัจฉา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103368   ธนพร   พลทวี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103388   ปภาวดี   ฝั้นกาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103389   ปรมาภรณ์   เยาว์นุ่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103390   ประกายดาว   แว่นนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103391   ประณิตา   ชาวโพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103392   ปริญากร   อริวรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103393   ปรียาภรณ์   เก๊างิ้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103394   ปรียาภรณ์   ศรีวงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103395   ปวีณ์นุช   วันเกลี้ยง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103397   ปิญาวรรณ   แก้วมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103398   ปิยณัฐ   ราชบุรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103399   ปิยวรรณ   แสนโซ้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103401   ปุณยานุช   เงินอยู่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103417   พาทิศ   เติมสวัสดิ์เสนี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103421   พิมลมาศ   ธรรมเกษม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103424   ภัคจิรา   จุไร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103426   ภานรินทร์   คงเหมือน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103427   ภาวรินทร์   ติ๊บมาโชค : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103441   ลักษมณ   กล่อมมิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103448   วนิดา   วันดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103463   ศรัณยา   ตั้งธีระบัณฑิตกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103465   ศิริญญา   ยศนวล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103467   ศิรินทิพย์   บุญโกย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103469   ศิริลักษณ์   หมื่นจำปา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103470   ศิริวิมล   แสงแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103483   สุดารัตน์   ธนะทิพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104314   รชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104353   ธัญชนก   สมิดสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104361   นัฐธิดา   เสาขอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104363   เนตรชนก   อัครรุ่งโรจน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104365   บุษยากร   สัตยวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104376   ปุณนที   เมฆตรง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104443   อัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105301   กนกภิรมย์   เล่ห์ดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105303   กนิษฐา   เนียมปิ่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105309   คเณค์   กันทะวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105315   จิรัชญา   นวลแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105318   จุฑาทิพย์   เขียวนาคู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105356   ปูรณ์   จิรรัตน์สถิต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105359   พรพรรณ   คำบัว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101313   งามพิศ   สุพุทธยางกูร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101341   นิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101359   ภัทชิราภรณ์   ดอนมืด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101405   อัญชลี   พลนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102334   สิรีธร   โพธิเสาร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102335   สุทธิดา   อินผสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102336   สุทธิรัก   แซ่ตั้ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101305   กัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101330   ไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 3ชั่วโมง
6010101336   ณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101347   ธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101378   มินตรา   ถาแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   ศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101395   ศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101398   สมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101402   สิริวิธิชา   เวชกร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101413   หัตถดี   คงขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010102328   พรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102333   ภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102341   สิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012101346   บัณดิษฐ์   กันทะดา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101358   ภาพตะวัน   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101359   ยลดา   ขันธิมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101360   ยศระวี   ขำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101362   รัตนาพร   อุดแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101366   ลักษิกา   ทิพยมหิงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101375   ศิริวรรณ   มูลเมืองมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101383   สุทธิสา   ตุ่นคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101387   อนัญญา   แก้วมามือ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101390   อัญชิสา   ธีระวิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101391   อารียา   พลลาภ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102311   จันทรากานต์   ธณแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102315   ชนิกานต์   สุขรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102316   ช่อผกา   เหมยแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102329   ณัฐวุฒิ   ตันอุตม์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102332   ทัศธนะ   ศิริ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102349   ปาริชาติ   เรืองจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102350   เป็นหนึ่ง   หล่อวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102376   ศศินิภา   กันยวม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102384   สุกัญญา   สิงห์ใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102387   สุธิชา   แดงคำมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102391   อนุชา   ทองสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102393   อังคณา   นรินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102394   อิรวดี   มีงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102395   อุ้มบุญ   ครองสมบัติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102397   ศิรินทร์กาญจน์   ใจใหม่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106306   กิ่งกาญจน์   วงษา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106309   เกียรติคูณ   เมฆประยูร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106322   ณัฐชนน   ภูคาจารย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106328   ทวิรุจน์   สิริภูริภัค : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106330   ธนบูลย์   เขื่อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106344   พัชณิดา   อยู่กัน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106345   พิชญา   สบานงา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106347   ภควดี   จันทร์พุฒ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106348   ภัทราภรณ์   เครือกุณา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106350   ภาณุพงศ์   ศรีสุทธิรักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106357   วรากร   ใจโฮ้ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106358   วัชราภรณ์   มหาวงศนันท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106361   วิรัตน์   อโนมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106365   ศิวพันธ์   ชมชื่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106369   สรวิศ   ศรีสวการย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106379   อรรถกร   มากี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106384   อาทิตย์   ชื่นสุขอารีกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101357   วณัฐพงศ์   พิทักษ์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6015123337   ธีรานันท์   ธาราสมบัติ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123361   พรวิไลลักษณ์   อินทรักษา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123362   ภัทราภรณ์   สุขทวี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102307   จิรพันธ์   เทียมอรุโณทัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102309   จิรายุ   ทองเฉลิม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102317   ณราธร   สุทธิพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102325   ธนกร   ชมวงษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102330   ธนัส   ปานไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102334   ธามษ์ราเมนทร์   ชุ่มศรีฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102340   นฤเบศ   เกตุทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102343   นิโลบล   สมป่าสัก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102348   ปรัชญา   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102351   ปาริฉัตร   หลำน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102352   ปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102353   พงศธร   เขียวเจถะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102366   ศิริประภา   เนื่องอาชา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102372   หทัยชนก   เชื่อมสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102373   หทัยชนก   ไชยเสน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102378   อาทิตยา   จินดาวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101423   ศิริรัตน์   จุลนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง