ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 9ชั่วโมง
5912102348   นางสาวปนัดดา   กันธิยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5914101308   ฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6003101348   วัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6005101325   ดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005104398   ศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6006101323   จักรกฤช   มูลชีพ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101422   ภัคจิรา   พงค์ดา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006101424   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6006102395   พิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 9ชั่วโมง
6018102345   เนติพงษ์   รอดสุทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6103103370   นางสาวอินทิรา   ตราพระสำโรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6103103371   นางสาวอิสริยา   อินธิมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6104101402   นางสาวอารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102381   นายพีรวัส   กิติสาย : การตลาด 9ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 9ชั่วโมง
6109101321   นางสาวณัฐการณ์   รู้ฉลาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101360   นางสาวรัตนภรณ์   อัศวไพศาลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6112106323   นายธนากร   สายคำอิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 9ชั่วโมง
6114102314   นายเจษฎา   ต๊ะวัง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6115123318   นางสาวญาดานันท์   สีสุข : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123334   นายธนาธิป   บุญประเสริฐ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123340   นายนราวิชญ์   ชูส่งแสง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123352   นายพนา   บุญจา : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123359   นายภูชิสส์   เพ็งศิริ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123375   นายวิชชุกร   ลลิตพิสิฐ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123384   นายศุภวิชญ์   อายุมั่น : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123388   นายสมรภูมิ   คุณรังษี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123403   นายอมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6122101350   นายณัฐวุฒิ   เขม้นงาน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6201101323   นายนิรวิทธ์   โทนชัยภูมิ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6201102489   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6201105334   นายสุเมธ   มากคง : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6201113305   นายคฑาวุธ   มูลเหล็ก : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6201113320   นายปรัชญา   ปราบหงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6203101350   นายอรรถชัย   สังข์วงค์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6203103308   นายชนาธิท   ขัตศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6203103322   นายนันทวัช   นามแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6203103325   นายบุญประเสริฐ   อ่อนปั้น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6203104307   นายมานิต   ทนานหริ่ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6203104317   นายสิรวิชญ์   กันธะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6204101353   นางสาวสกุณา   ธนาเสถียร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6204106305   นายณัฐกานต์   ปิ่งหย่า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6204106327   นายศุภณัฐ   สุภากาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6204106329   นายสหรัส   สงสัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6204106332   นายสุวันไชย   ชุ่มพงษ์พันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6205101350   นายนพรัตน์   ชมภูธัญ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101379   นายศุภโชค   จันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101387   นายสิรภพ   สุขใจ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101405   นายอำนาจ   อาจหาญ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101409   นายรัฐศาสตร์   ธิรินทอง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105309   นางสาวจินดาพร   วงศ์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105315   นายชนัจนันท์   สุใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105334   นายธรรมรัตน์   ราชมณเฑียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105343   นายนฤเบศร์   ประดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105355   นายภานุพงษ์   สมภักดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105356   นายภูวดล   หนวดคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105372   นายสหรัฐ   ล้ำเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105374   นายสิทธิชัย   โพดกาลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6206101322   นางสาวเจนจิรา   วงศ์ชัยวะ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206101329   นางสาวชลธิชา   สุวรรณ์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206101347   นายธนวัฒน์   ติวาติน : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206101353   นางสาวธัญสุดา   ปุ้มตะมะ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206101375   นายพัชรพล   ดวงดี : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206101389   นางสาวรฐาอร   ปัญญาสัทโท : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206101398   นายวาทิต   ปัญญารักษา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206101406   นายศิวกร   สิริวงค์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206101436   นางสาวศิริกัญญา   ดวงเกิด : การจัดการ 9ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 9ชั่วโมง
6206102357   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : การตลาด 9ชั่วโมง
6206102368   นายพัฒนากร   เจริญทรัพย์ : การตลาด 9ชั่วโมง
6206102379   นายภูธดล   พรกนกโสภณ : การตลาด 9ชั่วโมง
6206102386   นางสาวรัตนาภรณ์   ศิริเรือง : การตลาด 9ชั่วโมง
6206102387   นางสาววรกานต์   กันยะ : การตลาด 9ชั่วโมง
6206103017   นายนรนารท   ใสพิมพ์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103034   นายศตวรรษ   ชื่นเมือง : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103384   นายวัชรากร   โอ้ทา : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103386   นางสาววิมพ์วิภา   ต้องใจ : บัญชี 9ชั่วโมง
6206104339   นางสาวสุภาสินี   แก้วตุ้ย : การเงิน 9ชั่วโมง
6209101355   นางสาวพิชญ์กานต์   โพธิยอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209102302   นางสาวกุลกันยา   มีผดุง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6210101303   นายคชา   วิไลลักษณ์ : การประมง 9ชั่วโมง
6210101307   นายณภัทร   หวานนุ่น : การประมง 9ชั่วโมง
6210101312   นายเดชปรีชา   ก๋าซุ้ม : การประมง 9ชั่วโมง
6210101326   นายภัทรพล   ดุมใหม่ : การประมง 9ชั่วโมง
6210101341   นายอนุภัทร   เกตวงษา : การประมง 9ชั่วโมง
6210102317   นายพศิณ   ธงชัย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 9ชั่วโมง
6210102321   นายกรรธวัช   กันทะวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 9ชั่วโมง
6212101305   นายธนวิชญ์   ที่ปรึกษา : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6212101320   นายสุภัทรชัย   สมกาศ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6212106328   นายวิศรุต   บุญมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 9ชั่วโมง
6212106330   นายศุภกิจ   สิทธิเดช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 9ชั่วโมง
6214101302   นางสาวนภัทรธมณฑ์   ธนเอกพิพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6214101346   นางสาวพสุดาภา   ธิยะคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6214101352   นางสาวรัญชรี   สุขแคะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6214101363   นางสาวสินีนาถ   ทิพย์สังวาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6215124014   นายเจษฎา   ประธานราษฎร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124016   นายชวัช   ดูเมฆ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124031   นายนพดล   ปันทนา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124039   นายพีรณัฐ   ศรีตะปัญญะ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124042   นายภัคพล   ดวงใย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124048   นายโภคิน   แซ่เตีย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124051   นายรัฐชานนท์   ชุมภูสืบ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124063   นายศตวรรษ   แก้วอ้าย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124064   นายศราวุฒิ   จันทร์ย้อน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124076   นายสุรเดช   รุ่งทอง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124077   นายสุรทิน   บุญเทียม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124078   นายเสฏฐวุฒิ   สุขห่วง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124079   ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์   แก้วมูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124087   นายกีรติ   ดีติ๊บ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124088   นายจิรภัทร   อินทรลาวัณย์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124093   นายนราวิชญ์   ทะรินทร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124100   นายสิทธิชัย   ดีจันทร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6215124101   นายเอกราช   ขอบขันคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6218102305   นายเกษฎา   สมเวที : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6222101304   นางสาวกมลชนก   เยี่ยมมิ่ง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
6222101326   นางสาวจีราพร   พงษ์กลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6222101334   นายฐากูร   ไชยวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
6222101423   นายสรวิชญ์   บุญสม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง