โครงการเข้าร่วมประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 10/11/2562 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 10/11/2562 เวลา 22:00
สถานที่จัด เทศบาลนครเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มธุรกิจการค้าเชียงใหม่ไนท์บาซาร์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706105389   นายวทัญญู   ใจขัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5901113326   นายพงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 9ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 9ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 9ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 9ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 9ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 9ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 9ชั่วโมง
6110101308   นายจักรพันธ์   บุญพิทักษ์ : การประมง 9ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6204108301   นางสาวจินดา   เชือมือ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 9ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
6205101333   นายณัฐวุฒิ   อุปละ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103407   นายสุธากุล   หยังสู : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103410   นางสาวสุพิชญา   ขุนหาญ : บัญชี 9ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6210101330   นายรณกฤต   ใจวงค์ : การประมง 9ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 9ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 9ชั่วโมง
6212102304   นางสาวจารุวรรณ   เอี่ยมแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
6212102327   นางสาววราภรณ์   มานัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
6212102328   นางสาวศิรินภา   ตูยทัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล