ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806105378   นายวงศธร   ลังการ์พินธุ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5900101301   นายเกียรติพงษ์   ประลองผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5900101310   นางสาวสุธิศา   หงษ์ทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5901102367   นายธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102386   นายเนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5901102474   นางสาวสุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5905104348   นางสาวนนทลี   เนิดน้อย : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905201334   นางสาวพิชญา   อินทร์ถา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905204308   นางสาวจุฑาทิพย์   จันทวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905204332   นางสาวประไพรพักตร์   เรืองศรี : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905204334   นางสาวพิชญา   คำฟอง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5906101312   นายกันตภณ   สุดนาลาว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101316   นางสาวเกศสุดา   สมใจ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101320   นายจักรกฤษ   จันทรเถร : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101342   นายชันกร   ไชยวงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101355   นางสาวณัฐนรี   กิตติชัยวรคุณ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101361   นางสาวทัตพิชา   วาณิชรวิภาส : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101364   นายทิวกร   การินเสน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101365   นางสาวธนภร   อิฐานูประธานะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101367   นายนันท์นภัส   นาวา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101368   นายธนา   สายอุด : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101371   นางสาวธัญญาเรศ   หลักแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101373   นางสาวธิดานันท์   ผัดเรือน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101377   นายธีระภัทร์   เกียรติศิริถาวร : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101389   นางสาวนิราวรรณ   มั่นแย้ม : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101392   นางสาวนุจเนตร   ผลจันทร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101398   นายปรเมศวร์   สังฆารมย์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101403   นายปรินทร   ถิรกมลพันธ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101408   นางสาวปาณิสรา   นวลขาว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101409   นางสาวปิยนัท   อุ่นเรือน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101428   นายมนตรี   กันหาจันทร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101436   นางสาวรัตติกาล   รัตนศิลา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101437   นายรุ่งโรจน์   ชมชื่น : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101439   นางสาวลักษมี   ชัยวงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101440   นางสาววนัดดา   วงศ์ตุ้ย : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101441   นางสาววนิดา   กะล้อม : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101444   นายวรยุทธ   จินดาธณารักษ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101445   นางสาววรวรรณ   ลาหลง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101446   นางสาววรัญญา   กิตินันท์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101448   นางสาววัชรี   ภูวนารถ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101449   นายวัสพล   ทรายหมอ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101453   นายศศิพิมล   ฉลาดเขียว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101455   นางสาวศรสวรรค์   สายกูด : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101456   นายศรัญวิทย์   สมศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101459   นางสาวศศิวิมล   สุธรรมมา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101472   นางสาวสิริวิมล   บุญทะวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101477   นางสาวสุดารัตน์   หน้อยบุญตัน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101483   นายสุริยันต์   บูชาผาภูมิ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101488   นางสาวหทัยทัต   เอี้ยพิน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101495   นายอภิสิทธิ์   ณ วรรณติ๊บ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101501   นางสาวอาจารี   วัฒนะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101505   นางสาวอุไรรัตน์   ยะมัง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102407   นางสาวนันท์นภัส   บุญอ้าย : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102411   นางสาวนิชาภา   โนแก้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102559   นางสาวอันน่า   มิลเล่อร์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906105389   นายวราวัฒน์   ว่องไว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5909101303   นางสาวกัญญาภัทร   ไพรแสงเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101340   นางสาวนงนุช   วัฒนาอนุรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101370   นายยสินธร   จารณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101402   นางสาวเสาวคนธ์   จอมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101403   นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101408   นางสาวแอนจีล่า   เอสเปรันซ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101409   นางสาวลัดดา   กาญจนาสุกใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5914102316   นางสาวณัฐธิดา   ทรวงแสวง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102345   นางสาวภริตา   ไกรทิพยสุนทร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5915123335   นายธนพงษ์   บุญเลิศ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5915123350   นายประณิธาน   ถนอมกาย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5918102315   นายชิตณรงค์   สำราญถิ่น : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102332   นายนัฐพล   ตั้งสุขสาร : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102355   นายวัชรพล   พลโสภาพ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102365   นายสันติสุข   เกตุรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102370   นายอรชุน   เนตตกุล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102372   นายอัครพล   เดชดม : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6001113327   นางสาวภัทชานุช   ฟังเย็น : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6006101315   นางสาวกิ่งดาว   อภิบาล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101317   นายกิตติพัฒน์   ค้าไกล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101325   นายจักราวุธ   สิริธราพงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101326   นางสาวจันธิมา   หีบทอง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101338   นางสาวชลธิชา   ขันสำลี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101345   นายไชยนรินทร์   อยู่คมโชติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101347   นางสาวญาณัจฉรา   คงน้อย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101367   นางสาวตติยา   วัชโรทยาน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101385   นางสาวนงนภัส   ศรีวิชัย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101388   นางสาวนฤมล   ดาวสุวรรณ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101390   นางสาวนัฐชรินทร์   โสพล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101391   นางสาวนัยนา   กุมารกาศ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101392   นางสาวนิศากร   อมรชาติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101400   นางสาวปรายฟ้า   ปารมี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101401   นางสาวปรีณาภา   ยอดนิล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101408   นางสาวพนิดา   โนลอย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101415   นางสาวพิชชาภา   ยารังษี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101418   นางสาวพิมพ์ชนก   เดชอุดม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101421   นายไพโรจน์   สาหร่ายทอง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101422   นางสาวภัคจิรา   พงค์ดา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101427   นายภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101432   นายยุทธศาสตร์   สหกิจขจร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101436   นางสาวรังสินี   พลพัชรวัฒน์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101438   นายราเชน   พงศาวลี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101439   นางสาวรินลดา   ช้างขาว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101451   นางสาววาสนา   พรมตัน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101455   นางสาววิมพ์วิภา   ศรีสุวรรณ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101456   นางสาววิยะดา   อุปจักร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101466   นางสาวสุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101468   นางสาวสุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101470   นางสาวสุทธิดา   อินต๊ะปาน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101471   นางสาวสุนันทา   ศิริเฉลิม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101476   นางสาวเสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101478   นายอนุสรณ์   ชุมภูสุวงษ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101479   นางสาวอนุสรา   ฐานเหล็ก : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101482   นางสาวอรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101484   นางสาวอรพรรณ   ใหมละเอียด : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101486   นางสาวออมรักษ์   กล่าวปิยะภมรกุล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101493   นางสาวอาทิตยา   นามอ้าย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101496   นางสาวอารียา   อินมูล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101497   นางสาวอุษาวณิช   มูลภา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006104343   นางสาวณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 4ชั่วโมง
6006105390   นายอานนท์   ศุภวิริยะมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6009101407   นางสาวอาธิญา   ภูอาลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6010102309   นางสาวชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6010102328   นายพรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6012101351   นายพชรพุฒิ   ภครศักดิ์ชัย : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101353   นางสาวพรสวรรค์   ชาติบุรุษ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012106308   นายเกริก   ละอองสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6012106322   นายณัฐชนน   ภูคาจารย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6012106330   นายธนบูลย์   เขื่อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6018102349   นายปรัชญา   แตงกูล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6101102313   นายจรัญ   คันธะระ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6106101301   นางสาวกนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101302   นางสาวกนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101304   นางสาวกมลวรรณ   แก้วจิตร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101306   นายกฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101324   นางสาวชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101326   นางสาวชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101327   นางสาวชุตินันท์   ขัดปา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101329   นางสาวญาณัจฉรา   บุญมี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101331   นางสาวฐิติณัฏฐ์   อานุ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101334   นายณณัฐ   ผดุงกิจเจริญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101338   นางสาวณัฐธิดา   ยี่ทะรา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101342   นายณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101344   นางสาวณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101345   นางสาวดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101346   นางสาวดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101347   นางสาวดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101348   นางสาวดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101349   นายไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101359   นางสาวธัญญารัตน์   ใคร้นุ่น : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101362   นางสาวธีรกานต์   ไชยอิ่นคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101368   นางสาวนริศรา   ใจกันทะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101384   นางสาวปริญญา   สุนันต๊ะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101387   นางสาวปาณิสรา   พันตรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101414   นางสาวพิมพ์วิไล   มิ่งเหล็ก : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101416   นายพิษณุ   จันทร์คำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101419   นายภัทรพงษ์   ไชยวุฒิ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101434   นางสาววรดา   โชครวย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101437   นางสาววริศรา   คะชา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101442   นางสาวศศิวิมล   โพธิ์ทองดี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101444   นางสาวศิรินรัตน์   สุวรรณ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101445   นางสาวศิริลักษณ์   แซ่ล่อ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101447   นางสาวสรัญญา   ไชยวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101452   นางสาวสุชญา   จันทิวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101455   นางสาวสุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101456   นางสาวแหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101458   นางสาวอนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101464   นางสาวอรนลิน   บุญมาก : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101465   นางสาวอรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106103007   นางสาวจุฑามาส   ชำนาญ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103018   นางสาวชุติกาญจน์   กุณพันธ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103024   นางสาวนวพร   เทพเดชา : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103029   นางสาวปุณจิราณัฐ   อุดจอมธนวิชญ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103038   นางสาววรรณพร   ทิพเทพา : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103047   นางสาวศิรินทรา   สมศรี : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103053   นางสาวหอมนวล   ลุงวิ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103056   นางสาวอรศิริ   ใจคะจัด : บัญชี 4ชั่วโมง
6114101389   นายศุภณัฐ   พิมดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6115124014   นายฐิติกรณ์   สรงประภา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102330   นายฉัตรมงคล   พิมพ์พา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102338   นายฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6203104302   นางสาวฐนิชา   มีจันทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6203104313   นายวิศรุต   รังษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6206101301   นางสาวกนกวรรณ   พรรณราย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101302   นางสาวกนกสิริ   คงศาตรา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101303   นางสาวกมลฉัตร   เพ็ชร์วงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101304   นางสาวกฤติยา   สุยะแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101305   นายกฤษณะ   นันตา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101306   นายก้องหล้า   ทาวงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101308   นายกิตติพงษ์   แสงงาม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101309   นางสาวกีรติกา   ธิทะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101310   นางสาวกีรติกา   โปตะวัฒน์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101311   นางสาวเกษฎาภรณ์   ศรีวิชัย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101312   นางสาวแก้วมรกต   พวงเพชรสว่าง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101313   นายไกรสร   พงษ์ศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101314   นางสาวคณิศร   โคตรสีทา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101315   นางสาวจิดาภา   หนูคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101316   นางสาวจิตติพร   หลวงใจ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101317   นางสาวจิตรนุช   แซ่ว่าง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101318   นางสาวจิตราภรณ์   จิตจักร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101319   นางสาวจินดา   ละชี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101320   นางสาวจุฑามาศ   หล้าทอง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101321   นางสาวจุรีรัตน์   คำมงคล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101322   นางสาวเจนจิรา   วงศ์ชัยวะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101323   นางสาวเจนจิรา   สาครขันธ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101324   นายเจษฎี   ศรีด้วง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101326   นางสาวชฎาภรณ์   ลองไชย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101327   นางสาวชนกานต์   ทองน้อย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101329   นางสาวชลธิชา   สุวรรณ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101331   นางสาวชลิตา   ศรีโวหะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101332   นางสาวชิชญา   ปันคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101334   นางสาวฐิติยา   ตาจุมปา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101335   นายณฐใน   งามวิเศษศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101336   นางสาวณัฏฐธิดา   เลาหมี่ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101337   นางสาวณัฐกฤตา   มหาธง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101338   นายณัฐวุฒิ   คำยามา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101339   นางสาวณิชาภัทร   บุญมา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101340   นางสาวณีรนุช   บุญมี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101341   นางสาวดรุณี   เนตรผาบ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101343   นายธณดล   ปัญญาเอก : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101346   นายธนวัฒน์   คงความเพียร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101347   นายธนวัฒน์   ติวาติน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101348   นายธวัชชัย   ปันเขื่อนขัติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101349   นายธัชพล   มโนชมภู : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101350   นายธัญพิศุทธิ์   สิ้นเคราะห์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101351   นางสาวธัญภัค   อุดมศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101352   นางสาวธัญลักษณ์   โปทา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101353   นางสาวธัญสุดา   ปุ้มตะมะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101354   นางสาวธีราพร   ปวิณากร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101355   นายนครินทร์   สุวรรณมณี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101356   นางสาวนพรัตน์   คำแปง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101357   นางสาวนภัสวรรณ   อายุมาก : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101358   นางสาวนภัสสร   กิติหม่อง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101359   นางสาวนรีกานต์   ช้างจันทร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101360   นายนันทิวร   เรียงยาย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101362   นายคุณานนต์   พงษ์ขาว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101363   นางสาวนิติพร   ชมชวน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101364   นางสาวเนาวรัตน์   ปิงสุแสน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101365   นางสาวบุณยานุช   โพธิ์ทอง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101366   นางสาวปณิตา   เภตรานนท์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101367   นางสาวประภัสสร   คำภีระ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101368   นางสาวปวีณา   กรงจักร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101369   นางสาวปัญญดา   กรุดนาค : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101370   นางสาวผกามาศ   ยาอินตา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101371   นายพนธกร   ทองสุข : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101372   นางสาวพรพนิต   เก็ดสราพร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101373   นางสาวพรรณประภา   ปาภูเขียว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101374   นางสาวพรรวิษา   ลือใจอินทร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101375   นายพัชรพล   ดวงดี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101376   นางสาวพัชรา   ปินคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101378   นางสาวพิชญาภา   บุญศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101382   นางสาวภณิดา   พิมพ์โพด : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101383   นายภาณุวิชญ์   บุญเถาว์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101384   นายภานุวุธ   จันทร์มณี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101385   นายภูริ   ฮงประยูร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101386   นางสาวภูษนี   ภูชัยสินธุ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101387   นางสาวมณฑกานต์   เต็มใจ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101388   นายมังกร   อนุรักษ์กำธร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101389   นางสาวรฐาอร   ปัญญาสัทโท : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101390   นางสาวรัชนีกร   สาณะเสน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101392   นางสาววนิตชญา   ต๊ะก๋อง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101393   นายวรเดช   แก้วมณี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101394   นางสาววรารัตน์   ศรีจันทร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101395   นางสาววริศรา   มาเครื่อง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101397   นางสาววัชราภรณ์   ศรีพรหมษา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101398   นายวาทิต   ปัญญารักษา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101399   นางสาววารุณี   จำนงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101402   นายศรัณย์   นาคศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101403   นายศิราเมษฐ์   สุรวงษ์โฆษิตกุล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101404   นางสาวศิริพร   วงศ์แจ่ม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101405   นางสาวศิริมณฑา   ใจแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101406   นายศิวกร   สิริวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101408   นายศุภกร   นุกูลวุฒิโอภาส : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101409   นางสาวศุภาพิชญ์   ฝีปากเพราะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101410   นางสาวศุภาพิชญ์   อินทรไทยวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101412   นางสาวสุนารี   พึ่งพาเลิศ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101413   นางสาวสุนิสา   ตุงคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101414   นางสาวสุพรรณี   ไชยบุรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101415   นางสาวสุมิตตา   วงค์คำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101416   นายสุริยา   อุ่นเรือน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101417   นางสาวโสรยา   คำกันธา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101418   นางสาวหทัยภรณ์   ถมยาพันธ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101419   นายอนันตภูมิ   เรือนหน้อย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101420   นายอนุรักษ์   กันทะคีรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101422   นางสาวอรจิรา   ชาวป่า : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101423   นางสาวอรยา   ตาป้อ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101424   นางสาวอริศรา   อินทนนท์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101426   นางสาวอังควิภา   คงนา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101427   นางสาวอาทิติยา   โสภี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101428   นางสาวอาริญา   วันนิ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101429   นางสาวอุมาภรณ์   พิริ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101430   นางสาวกัลยรัตน์   ก๋าใจ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101432   นางสาวชลธิชา   เครือเทพ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101434   นางสาวณัชชา   จันทรนิยม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101435   นายนนทัช   เกิดแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101436   นางสาวศิริกัญญา   ดวงเกิด : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206102304   นางสาวกรวีร์   วงค์หาญ : การตลาด 4ชั่วโมง
6212102303   นายกษิดิศ   ชมชวน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6212102345   นายวนารัฐ   ช่วยแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6218102353   นางสาวปัญจาภรณ์   พวงมาลา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102376   นางสาวศรัญญา   สุนทรแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102387   นางสาวอภิชญา   ชัยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6222101344   นายธนพล   ชมภูชิต : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6222101372   นายปรมินทร์   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6222101411   นายวิชชากร   นากลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6222101423   นายสรวิชญ์   บุญสม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง