ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5919102536   นายธนสิษฐ์   คมขำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6004101314   นายคเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101374   นางสาววรรณกร   รักสัตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101379   นายศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101383   นายศวิติโรจน์   แก้วลาเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101394   นางสาวอภิวรรณ   รอดมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104316   นางสาวจิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6009101311   นางสาวขวัญเพชร   กันฟัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101335   นางสาวนลพรรณ   ใจภิภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101343   นางสาวบุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101387   นางสาวสิณิสา   สิงห์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 6ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6018102330   นายธนัส   ปานไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102346   นางสาวเบญจวรรณ   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102366   นางสาวศิริประภา   เนื่องอาชา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102371   นางสาวสุพิชชา   นะธัม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101327   นายณัฐวุฒิ   เขียวอุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101335   นายธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103389   นายพีรวัส   ดวงฟู : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 6ชั่วโมง
6110101012   นางสาวพรชิตา   พิชัยคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6112101338   นายภานุวัฒน์   ฝั้นพรม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101360   นายสุรเชษฐ์   เดือนขาว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112102316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   ยอดอานนท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6119101308   นางสาวพรรณาลาย   มั่นทัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6119101310   นางสาววรรณภา   ก้งทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6210101022   นางสาวแสงมณี   ชัยลังกา : การประมง 6ชั่วโมง
6210101323   นายปัฐวี   โพธิ์ภักดี : การประมง 6ชั่วโมง
6212106322   นายภูวเดช   วีระวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6214101358   นายศิรากร   เครือพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214102381   นายศรัณย์   จันทร์แดง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102391   นางสาวสุชาวดี   ฤกษนันทน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6218102348   นายนวมินทร์   กีตา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102368   นายรัชชานนท์   สิงห์คะราช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102372   นางสาวเรณุกา   ขัดธิพงษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6219101317   นายสสิน   พระก่ำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6219103505   นางสาวจิตสุภา   บุญธานี : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103512   นายนครินทร์   อ่อนตา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6222101436   นางสาวหัทยา   สิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101440   นายอัครภูมิ   แก้วสมฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง