ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 41
กองกลาง 3
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2
กองแผนงาน 6
กองพัฒนานักศึกษา 14
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 3
กองพัฒนาคุณภาพ 6
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2
คณะผลิตกรรมการเกษตร 15
คณะบริหารธุรกิจ 4
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 10
คณะวิทยาศาสตร์ 17
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 16
ศุกรี อยู่สุข
ประเทือง โชคประเสริฐ
ฑีฆา โยธาภักดี
ถมรัตน์ ชัชวาลย์
ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
จันทร์จิรา นันตา
วิลาสินี บุญธรรม
วิจิตรา กระต่ายทอง
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
ศิรภัสสร กันถาด
บุษบง เสนรังษี
ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
สิทิไวกูล ทิราวงศ์
จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 8
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 10
สำนักหอสมุด 4
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 8
คณะศิลปศาสตร์ 12
คณะเศรษฐศาสตร์ 4
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 10
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 11
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 5
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 15
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 7
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 209
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล