โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)

วันที่เริ่มต้น 29/05/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/05/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนาคุณภาพ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level) เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการประเมินตามแนวทางการประเมินของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level) ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   211 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ใช้การวิเคราะห์จากผลประเมินแบบสอบถามผู้เข้าร่วมการอบรมก่อน-หลังการอบรม โดยวัดระดับความคิดเห็นจากระดับน้อยที่สุด-มากที่สุด (1-5 คะแนน) จากผู้ตอบแบบสอบถาม 158 คน คิดเป็นร้อยละ 74.88 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่า
ก่อนรับการอบรม
1) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของ CUPT QMS Guideline (Institute Level) ที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.76
2) มีความคาดหวังในการได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.14
3) มีความคาดหวังในการได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบันได้ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.92
หลังรับการอบรม
1) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของ CUPT QMS Guideline (Institute Level) ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.23
2) มีความมั่นใจที่จะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ไปใช้พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการของหน่วยงานในส่วนที่รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้อง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.25
3) มีความมั่นใตที่จะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ไปใช้ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.09
ทั้งนี้ หลังรับการอบรม พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกด้านตามวัตถุประสงค์ จึงถือว่าโครงการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล