ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905101312   นางสาวจันทร์ตระการ   หินคง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6001105368   ปิยะธิดา   ศรีวิชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
6001105377   พรลภัส   ดีพิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
6001105383   พิลาวัณย์   หอมใบบัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
6001105384   พุทธชาด   ทองหล้า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
6001105413   อนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
6006102358   ธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 5ชั่วโมง
6101113312   ณัฐพัชร์   สีโณ : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
6101113318   ธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
6101125329   มาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6106104318   จิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104322   จุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104393   ภาณุมาศ   ขุนหาญ : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104396   มธุรส   หาชิต : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104399   เยาวพา   แพงพงา : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104400   โยธกา   ปาใจ : การเงิน 5ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 5ชั่วโมง
6110102330   นิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 5ชั่วโมง
6122101312   กิ่งแก้ว   ปลอดทองสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
6122101324   จารุวรรณ   มากระโทก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
6122101329   จุฑามาศ   พงษ์ธรรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
6122101358   ธัญญาลักษ์   คำภีระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
6122101442   นางสาวสุพัตรา   สังข์แย้ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6122101443   นางสาวสุพิณญา   กาศมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6122101445   สุวิชชา   วงศ์สุวรรณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
6122101464   หทัยรัตน์   แสงสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง