ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804106335   ภูมินทร์   เย็นนัทที : เทคโนโลยีสารสนเทศ 36ชั่วโมง
5804106358   อรญา   ยะถา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 36ชั่วโมง
5804106359   นางสาวอรพรรณ   ดาวราม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 36ชั่วโมง
6006105302   กนกวรรณ   เพ็งบุบผา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105303   กนิษฐา   เนียมปิ่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105305   กฤติยา   นราภัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105308   ขนิษารพิน   อินต๊ะผัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105311   แคทลียา   วงค์ฝั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105318   จุฑาทิพย์   เขียวนาคู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105342   ธัญจิรา   จันทร์เพ็ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105357   เปรมปรีดา   เครื่องคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105369   ภูษิตา   ภูชัยสินธุ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105371   เยาวรัตน์   รุ่งทวีนันทพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6006105372   รวิกาญจน์   สุขเกษม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง