36 Hackathon Health-Tech For Future

วันที่เริ่มต้น 29/06/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
36 Hackathon Health-Tech For Future สิ่งที่จะได้รับในด้าน
- การเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์และสุขภาพ จากการระดมความคิดจากคนรุ่นใหม่จากแวดวงสุขภาพ ผนึกกำลังด้วยเหล่า Creative Developer
- เพื่อได้รับผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการสร้างสรรค์ ทางด้านการแพทย์ด้วยกระบวนการสร้างนวัตกรรม และวิธีการคิดแบบ Startup
- เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงสู่กระบวนการออกแบบที่ตอบโจทย์ User ได้จริง รวมถึงเครื่องมือในการพัฒนาแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล