ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5807101305   นางสาวจิราญา   แสนทอง : การประมง 8ชั่วโมง
5807101307   นางสาวฐิตาภา   แก่นอ่ำ : การประมง 8ชั่วโมง
5807101321   นายวีรภัทร   แก้วลิพอน : การประมง 8ชั่วโมง
5807101323   นางสาวสรัลพร   จันทร์มณี : การประมง 8ชั่วโมง
5807101324   นางสาวสุจิตตา   สยมพร : การประมง 8ชั่วโมง
5807103315   นางสาวสโรชินี   ศรีขวัญ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5807103323   นางสาวอริสา   ปทุมานนท์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5807104301   นางสาวกนกพร   กลดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104302   นายกุศลสุก   ขเรืองศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104303   นางสาวจิตติกานต์   ทับทิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104304   นางสาวจิตรา   โสพินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104305   นางสาวชลิสสา   เล็กจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104307   นางสาวโชษิตา   อิฐกอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104308   นายตุลากานต์   คงรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104309   นายทักษิณ   อินทร์ช่วย : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104311   นางสาวธัญญารัตน์   แก้วจรูญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104312   นายปรินทร์   ปางวัชรากร : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104315   นางสาวมัทนากาญจน์   แคนตะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104316   นางสาววริษฐา   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104318   นางสาวสนธยา   บุญสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104320   นางสาวสวรรยา   กาญจนพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807104322   นางสาวสุชาดา   แก่นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5807108314   นางสาวณัฏฐนิช   คุ้มรักษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5807108331   นางสาวพิชญา   พุดผักแว่น : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5807108335   นางสาวมูนาดา   บุตรรักษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5807108338   นางสาววรัญญา   ยุติมิตร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5807108341   นางสาวศุภลักษณ์   อินทร์พรหม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5807108344   นางสาวสิริลักษณ์   แก้วเกื้อ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5907101301   นางสาวกนกพร   วิทา : การประมง 8ชั่วโมง
5907101303   นางสาวกัญญาณัฐ   ศรีสุขภู่ : การประมง 8ชั่วโมง
5907101311   นางสาวณัฏฐณิชา   ภู่โพธิ์ : การประมง 8ชั่วโมง
5907101315   นายณัฐพล   เลื่อนมา : การประมง 8ชั่วโมง
5907101317   นายธวัชชัย   พรพจน์ : การประมง 8ชั่วโมง
5907101322   นายปัทวีร์   แดงสุทัศนีย์ : การประมง 8ชั่วโมง
5907101336   นางสาวสุพัตรา   ผิวนวล : การประมง 8ชั่วโมง
5907104301   นายกล้าณรงค์   คงพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104305   นางสาวธันย์ชนก   อุตราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104306   นางสาวนฤมล   วงศ์วานิช : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104308   นางสาวมัทณียา   การบรรจง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104309   นางสาวเมธินี   พันธุรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104310   นางสาววรัฐภรณ์   จริยวิทยานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104312   นางสาวศศิวิมล   นวลล่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104313   นางสาวศิริรัตน์   หีมจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104314   นายสรวิศ   พริกเบ็ญจะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104316   นางสาวอาภัสรา   ผมคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5907104317   นางสาวจรีวรรณ   อ้นประวัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007101011   นายศุภกร   ตรียัง : การประมง 8ชั่วโมง
6007101302   นางสาวจริยา   พุฒศรี : การประมง 8ชั่วโมง
6007101303   นางสาวจุติมา   มาสรักษา : การประมง 8ชั่วโมง
6007101304   นายณัฐกิตติ์   ปราบพาล : การประมง 8ชั่วโมง
6007101306   นางสาวณัฐวดี   เล็กพุ่ม : การประมง 8ชั่วโมง
6007101307   นายนพดล   แสงจันทร์ : การประมง 8ชั่วโมง
6007101316   นายวรภัทร   ชุมขุน : การประมง 8ชั่วโมง
6007104301   นางสาวกชกร   ศรีสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104306   นางสาวนัฏชฎา   แซ่แดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104307   นางสาวนารีรัตน์   คงเพ็ชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104308   นางสาวปิยภรณ์   อุ๋ยสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104311   นางสาวศศิกานต์   ทั่งสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104313   นางสาวเสาวนีย์   เปรียบปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104315   นางสาวอรยา   จูฑามาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007107312   นางสาววโรชา   รุ่งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007108307   นายนพดล   ส่งพล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง