ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901101324   นายเดชา   กชภูมิ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5901101331   ธีรพงศ์   เปลี่ยววิญญา : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5901101338   นายปรเมศวร์   รุ่งโรจน์ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5901101362   นางสาวศศิพร   จอมคำ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 32ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 32ชั่วโมง
5901102383   นิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 32ชั่วโมง
5901102472   สุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 32ชั่วโมง
5901105368   มรกต   โอษะคลัง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 32ชั่วโมง
5901105384   ศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 32ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 32ชั่วโมง
5901113312   ญานิกา   บัวผัด : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
5901113326   พงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
5901113338   ศศินา   โพธิ์ทอง : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
5901113348   จุฑารัตน์   ยอดคำ : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
5901126332   หทัยรัตน์   อุ่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 32ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 32ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 32ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 32ชั่วโมง
6001105327   ฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 32ชั่วโมง
6001105352   ธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 32ชั่วโมง
6001113307   จตุพร   แสนวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
6001113335   วิชาดาภรณ์   พรมบุตร : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
6001113336   นางสาวศิรินาฎ   บุตรีสุวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
6001124303   นางสาวกานต์ธิดา   อินสม : เกษตรเคมี 32ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
6001125317   บุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
6001125326   ภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
6001125331   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
6001126304   จอมใจ   พลด้วง : วิทยาการสมุนไพร 32ชั่วโมง
6001126305   จิตรภา   วรพจน์ : วิทยาการสมุนไพร 32ชั่วโมง