ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
37106036   นางสาวอรอนงค์   ดำจันทร์ : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
5801101343   พิศชานันท์   โล่วันทา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
5801102328   จุฑาทิพย์   ทิพย์ศรีบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
5801102466   สินีพร   หลวงคำ : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
5801105349   นางสาวนิภาพร   คติยน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
5801105356   นางสาวพัชราภรณ์   สกุลสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
5801105357   นางสาวพิรานันท์   ธิป่าหนาด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
5801113316   ณัฐพงศ์   เลี้ยวกลาง : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
5801113355   อุดมพร   บุญมีมาก : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
5804102327   นางสาวนิรัชชา   สุริยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
5804102333   นางสาวปริญญานุช   ปินนิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
5804102355   นายสุทธิชัย   ใจแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
5804102358   นางสาวสุลัดดา   บัวแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
5804106317   ธนกฤต   ปานบัว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
5804106324   นิชานุช   ฟุ่มเฟือย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
5804106335   ภูมินทร์   เย็นนัทที : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
5804106336   มณฑกร   ก้อนนาค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
5804106338   ยุทธศิลป์   เสาวรส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
5810101358   เบญจมาศ   แพงพงา : การประมง 2ชั่วโมง
5822101352   ธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
5900101302   นางสาวจันทร์ฉาย   คำแหลง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5900101305   นางสาวปุณยนุช   อุ่นเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5900101306   พจนารถ   ดนตรีไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5900101308   นางสาวพูนโสภา   ฝั่งสาคร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5900101309   นางสาวสาวิตรี   ทอดสนิท : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5900101310   สุธิศา   หงษ์ทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5901102302   กนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
5901102316   กาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
5901102392   ปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 2ชั่วโมง
5901105370   นางสาวมิลทิรา   วังใย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
5901105407   ธิดารัตน์   เนตรสัก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
5901124315   นที   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 2ชั่วโมง
5901125310   ชลธิชา   เชื้อแถว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
5901125316   ณัฐวุฒิ   อนุสนธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
5901125323   ธันย์   จันทฤกษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
5903101303   นางสาวกัญญกมล   วงษ์โสภา : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
5903101344   นางสาวพิมลรัตน์   สัตโยภาส : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
5903102317   นางสาวณัชชา   แสงฉาย : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
5904105341   นางสาวอรุณี   รุจิราพาณิชย์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201318   ณัฐวดี   อินทะวัง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201328   นางสาวปาริชาติ   ประชาสุข : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201333   นางสาวพิชชาพร   ปงกา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201334   พิชญา   อินทร์ถา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5906101382   นัทวดี   คำเมฆ : การจัดการ 2ชั่วโมง
5906101384   นิตยา   สุทิกัน : การจัดการ 2ชั่วโมง
5906101388   นางสาวนิรัชชา   อุดใจ : การจัดการ 2ชั่วโมง
5906101446   นางสาววรัญญา   กิตินันท์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
5906102400   นางสาวนภัสร   กุลบุญ : การตลาด 2ชั่วโมง
5906102403   นางสาวนฤมล   ภู่นุช : การตลาด 2ชั่วโมง
5906102493   นางสาววริศรา   อร่ามพงษ์ : การตลาด 2ชั่วโมง
5906102501   นางสาววีรยา   ใหม่เฟย : การตลาด 2ชั่วโมง
5906103361   ณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 2ชั่วโมง
5906103368   แทนเพชร   คำเพ็ชรดี : บัญชี 2ชั่วโมง
5906103376   ธัญญาลักษณ์   ทิพทา : บัญชี 2ชั่วโมง
5906103485   นางสาวสุวนันท์   ปัญญา : บัญชี 2ชั่วโมง
5906103486   นางสาวสุวิมล   แพทย์รัตน์ : บัญชี 2ชั่วโมง
5906103488   นางสาวหทัยพัทธิ์   สุรกุล : บัญชี 2ชั่วโมง
5906103489   นางสาวหทัยภัทร์   เทพสุภา : บัญชี 2ชั่วโมง
5906103493   นางสาวอพิชญา   จงกล : บัญชี 2ชั่วโมง
5906105319   จิราภรณ์   จงรวมกลาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
5906105328   นางสาวชุติมา   เกษาเลิศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
5909101061   นายสุประวีณ์   กันหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101302   กรกมล   อัศวบวรวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101311   นางสาวเกษร   อะเคือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101312   นางสาวจังคนิภา   วังสะปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101316   นางสาวจินดาพร   สนิทพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101320   ชมพูนุช   เรืองวิลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101321   นางสาวชยาภรณ์   อิมิวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101326   นายเฌอริศ   สุนันต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101329   ณัฏฐ์ภัค   ถ่านคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101336   นางสาวธนวรรณ   ไชยสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101340   นางสาวนงนุช   วัฒนาอนุรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101344   นิชชิตา   เครือแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101346   นางสาวนิรชา   เชียงหนุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101347   นางสาวนิรมล   วรใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101349   บริพัตร   พุฒิเมธาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101354   นางสาวปัลวี   แก้วกำเหนิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101358   พัชราดา   บ่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101361   นางสาวพิชญา   พันธ์สูงเนิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101362   พิลาวัลย์   ศรีจักรโคตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101363   นางสาวเพชรลดา   ราชบำเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101369   มัทราภรณ์   เฟื่องฟูกิจการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101371   นางสาวรมณ   พิมพ์ตะคุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101373   นายรัชพล   ยางเครือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101383   นายศตวรรษ   รุจิธรรมรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101385   นางสาวศศิธร   วาณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101386   นายศิริเทพ   ภิวังชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101387   นางสาวศิริลักษณ์   ศิริพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101396   นางสาวสุดารัตน์   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101397   ประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101398   นางสาวสุทธินี   ทะนันปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101401   นางสาวสุวณีย์   คีรีบูนแดนไพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5912101324   นางสาวณัฐชญา   ยะใชย : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5912101325   นางสาวณัฐธิดา   กาแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5912101347   นางสาวปัทมา   เพชรา : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5912101349   ปิยากร   วงค์เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5912101357   นางสาวยุวพา   นาจันทอง : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5912106340   นางสาวเบญจรัตน์   จันทะปัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
5912106343   นางสาวปณิดา   ติ๊บปาละ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
5912106396   กัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
5915123375   รุจิรา   สมคิด : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
5915123377   วรยา   จันทร์กลิ่น : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
5915123383   กัญญาภัทร   กาญจนานุช : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
5915123392   สราวุธ   ทาฝั้น : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
5918102318   นางสาวฑิชากร   รัตนมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102322   นางสาวณิชกานต์   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102323   นางสาวณิชกุล   คำมี : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102345   นางสาวพัชรีพร   หงษ์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102347   นางสาวภควิณี   โอสถากุล : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102348   นายภัทรนันท์   เจี่ยสมบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102350   นายมิ่งศิษฐ์   เชี่ยวพานิช : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102351   นางสาวมิรันตี   พลตื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102352   นายรัชนิกร   พรมประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102359   นายศาศวัต   เขตชำนิ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102360   นายศิรวิทย์   กิติ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102368   อนัญชนา   ลำเลียงพล : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5918102371   นางสาวอรพรรณ   นาคล้วน : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6001102302   กนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102313   กาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102317   เกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102359   ธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102495   สุภาวรรณ   จันทะนาม : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001105305   กัญญารัตน์   ชาติมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105313   จิราภรณ์   มีหินกอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105316   จุฑามาศ   สุ่มมาตย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105320   ชลธิชา   ม้าวิ่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105327   ฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105329   ณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105331   ณัฐณิชา   ตาใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105337   ณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105341   ดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105352   ธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105405   ศศิวรรณ์   ปะโมทะโก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
6001122001   กนกศักดิ์   กองแก้วสดใส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122005   จิตตพล   วิชัยดิษฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122021   ธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001122046   อดิศักดิ์   แสงจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6003103336   ปิยะพงศ์   เศษสรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6003103363   สุพัตรา   นิทัศนกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6003105337   ศุภวรดา   จิตรชูชื่น : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 2ชั่วโมง
6004103323   ปรานต์   แก้วมีศรี : เคมี 2ชั่วโมง
6004105314   ดาวประกาย   แก้วตา : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004106322   นันทนัท   ขัดสงคราม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6004106329   พิชิต   อำนวย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6006101338   ชลธิชา   ขันสำลี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101422   ภัคจิรา   พงค์ดา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101445   วรรณนิสา   เพชรโสภณ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101452   วิจิตรา   ประดง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101453   วิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101455   วิมพ์วิภา   ศรีสุวรรณ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101456   วิยะดา   อุปจักร์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101478   อนุสรณ์   ชุมภูสุวงษ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101494   อาทิตยา   ปานแอ๊ด : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006103421   พิมลมาศ   ธรรมเกษม : บัญชี 2ชั่วโมง
6009101393   สุชานาถ   แสงสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6009101394   สุชิรา   สมบูรณ์ศรีสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6009101395   สุนิติ   บวรเกียรติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6009101401   อรนุช   ขำอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6012101309   นภัทร์ธมณฑ์   นาสินสอน : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012101316   ชลธิชา   แสนศรี : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012101327   ณัฐภัทร   จันทร์เทวี : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012101345   พีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012101380   สิรีธร   เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012101383   สุทธิสา   ตุ่นคำ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012101385   สุวนันท์   อินต๊ะสี : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012101392   อำนวยวิชญ์   วรรณา : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6022101302   กนกวรรณ   สุใจจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6022101309   กัณฐิกา   ปั๋นเกี๋ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6022101381   พิชญสิรี   ตันตสถิตานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6101102334   ชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6101102343   ญาณิศา   ยอดคำ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6101102378   ธีรพงษ์   จันปัญญา : พืชสวน 2ชั่วโมง
6101102380   ธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 2ชั่วโมง
6101102402   พรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 2ชั่วโมง
6101102447   วีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6101105319   นายทินกร   จันทร์เงิน : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101105325   นายธีรภัทร   ขุนพิลึก : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101113322   ปลื้มฤดี   ยศเลิศ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113325   มฑธิชา   ทาเเก้ว : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101125301   กิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6103101347   รัชฎาธร   นามเสน : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6103103329   นุชนารถ   เครือสุวรรณวงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103330   ปณิดา   พวงนิลน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103356   วิลาวัลย์   โคตรบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103357   ศุภกร   วงค์เขื่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103309003   นางสาวปิยะธิดา   ปัญโญใหญ่ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6103309005   นางสาวเมวดี   ศรีโสภณ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6104103304   กฤตกา   โสหา : เคมี 2ชั่วโมง
6104103322   พิชชาวัส   เชื้อบุญจันทร์ : เคมี 2ชั่วโมง
6104103335   สิรินาถ   กฤสชนกนาถ : เคมี 2ชั่วโมง
6104103337   นางสาวสุภัทรา   แสนสุรินทร์ : เคมี 2ชั่วโมง
6104104301   ชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 2ชั่วโมง
6104104304   เบญจมาศ   โชติ : สถิติ 2ชั่วโมง
6104104305   ภัทรภร   ญาณะโรจน์ : สถิติ 2ชั่วโมง
6104104307   ศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 2ชั่วโมง
6104104308   สุภาวดี   อินทร์เสวียด : สถิติ 2ชั่วโมง
6104104309   อรพินท์   ศาลางาม : สถิติ 2ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101306   กัญญรัตน์   สุขสัจจี : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101322   ฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101340   นคร   พึ่งสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101366   พิมพ์สุภา   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101370   มัญชุลา   เฟื่องฟู : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101377   ลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101394   ศิวัฒ   กงทอง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105314   ชลลดา   พรหมมินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105359   พัชรา   พรมบุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105362   นางสาวพิมพ์อัปสร   อุปนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6106101303   กนต์รพี   กิตติคุโณดม : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101305   กรกมล   ใจสว่าง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101307   นายกฤษฎา   ตาสาย : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101313   เขมรัตน์   กันทะวัน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101315   จณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101319   ธนิก   หิรัญวัฒนะ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101329   ญาณัจฉรา   บุญมี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101331   ฐิติณัฏฐ์   อานุ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101335   ณัฎฐณิชา   สมหมึก : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101337   ณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101343   ณัฐสุดา   ไชยสุภาพ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101356   ธมลวรรณ   ปัญญาพฤกษ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101357   ธรรมธร   ฮะวังจู : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101358   ธัญชนก   นาเจริญ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101359   ธัญญารัตน์   ใคร้นุ่น : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101360   ธันย์ชนก   แก้วเบี้ย : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101363   ธีรธร   ทรงศิริวงศ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101364   ธีรนาฎ   แสนคำงาม : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101367   เธียรชัย   ปวงคำตั๋น : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101370   นัฐกานต์   ทศจันทร์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101375   บพิธพงศ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101377   ปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101378   ปฐมรัก   เจริญสุข : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101382   ปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101383   ปริญญา   ปัญญา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101388   ปาริฉัตร   ขอนขาว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101389   ปาริฉัตร   แซ่ตัน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101391   นายปิชาพันธ์   ปราบสงบ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101393   นายปุณยวีร์   กลิ่นสิงห์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101394   ผกาทอง   เขียวแก้ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101397   พรกนก   คำผัด : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101399   พรทิพย์   มะตัง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101400   พรธิดา   เมืองจันทร์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101401   พรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101406   พัชรพันธ์   การประพันธ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101407   พัณณิตา   คำหมื่น : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101413   พิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101415   พิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101426   นายยามาโต๊   นิอีมือระ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101428   รัตติกาล   วงค์ชำนาญ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101429   รินทร์หทัย   สุขทรัพย์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101430   วชิรวิทย์   ญาณะทาน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101432   วนิดา   กล่อมดี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101433   นางสาววรฎา   สว่างเมฆ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101445   ศิริลักษณ์   แซ่ล่อ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101446   ศิวกร   วัชรศิรินทร์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101447   สรัญญา   ไชยวงค์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101448   สรารัตน์   พรมมา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101451   สุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101452   สุชญา   จันทิวงค์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101453   สุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101455   สุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101456   แหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101457   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101458   อนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101459   อนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101464   อรนลิน   บุญมาก : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101465   อรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101466   ออมทรัพย์   ตูมหอม : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101468   อารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101470   ปณิตา   ไกลถิ่น : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106102348   ธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6106102349   ธนชิต   สักแกแก้ว : การตลาด 2ชั่วโมง
6106103320   จิรัชยา   ใจคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6106103405   ฤชุกรณ์   ทิพย์พะละ : บัญชี 2ชั่วโมง
6106103421   วิลาสินี   วงษ์กัณหา : บัญชี 2ชั่วโมง
6106104322   จุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104424   สายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104433   อทิตยา   วรวิภู : การเงิน 2ชั่วโมง
6106105009   นางสาวณิชกานต์   จินดามัง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6106105010   นางสาวดรุณี   บุญสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6109101344   ปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6112102310   ณรงค์กรณ์   การินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102312   ณัฐชนน   ครกเงิน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102321   นางสาวนริศรา   ไชยยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102334   วทัญญู   คำจันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102336   วราพร   กันธาทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102341   ศุภกร   ประวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102345   นายสราวุธ   สิทธิ์เชนทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102347   อนุพงศ์   เตชะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102353   ธนกร   เเกล้วกล้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112106311   ช่อผกา   ศรีวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106342   ปิยะดา   สีระ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106344   พรรณธิชา   พรหมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106355   วรเมธ   พรมลา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106360   วีรยุทธ   เหล่าพิมพ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6114101346   ปภัสสร   พัฒนะกายา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114101384   ศรัณณภัคร์   ระพิพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114101386   ศศิธร   โพธิ์สกุลชัยโรจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114101401   เหมสุดา   ดวงดาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114102381   วชิระ   กลัดเจริญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6115123301   กชพรรณ   สอนง่าย : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123302   กรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123306   กานดามณี   โชติ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123308   นายกิติวงษ์   เงินวิเศษ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123310   จิรภัทร   สุขเกิด : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123312   เจติญา   ฟูเถิ้ม : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123318   ญาดานันท์   สีสุข : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123319   ฐิติวัฒน์   ฟักสมบูรณ์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123321   ยศบดินทร์เดโช   อ้ายแก้ว : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123329   ทิพย์วรารัตน์   รุ่งเรืองดี : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123332   ธนวรรณ   ศรีจันทร์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123334   ธนาธิป   บุญประเสริฐ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123337   นางสาวธัญชนก   เจียมอนันท์กุล : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123338   ธัญธร   หน่อพันธ์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123340   นราวิชญ์   ชูส่งแสง : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123342   นวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123345   บุษยมาส   ไวยคีรี : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123360   ภูรินี   ไชยคำมิ่ง : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123363   นางสาวมลาภรณ์   เกตุแก้ว : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123368   รุ่งรวี   พุ่มเงิน : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123370   วรรณกานต์   จันฟอง : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123377   นางสาววิยะดา   บุญมายศ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123378   นายวิโรจน์   แซ่ย่า : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123379   ศตวรรษ   เสาศิริ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123382   ศิวัชญา   สุทธวิชา : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123388   นายสมรภูมิ   คุณรังษี : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123389   สมิตานันท์   พงษ์สุวรรณ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123393   สุกฤตา   อินต๊ะวงศ์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123403   อมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123407   อัฐวรรธน์   เสือคุ่ย : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6119102502   นางสาวจิราภา   ดวงดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6119102505   นางสาวณิชากร   บัณธุรุ่งเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6119102507   นางสาวธันชนก   ไชยวันดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6119102511   นายพันธุ์ธัช   คมกฤส : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6119102512   นางสาวพิชชาภา   ธนาปิยวิศน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6119102514   นางสาวภัทรานิษฐ์   อินทร์สมใจ : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6119102515   นายรัฐนันท์   สุวาโร : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6119102519   นางสาวสิริยากร   แก้วสุริยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6122101406   รุ่งนิษฐ์ชา   รุ่งรัตน์เดชากรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง