ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606102409   สุชาครีย์   กลิ่นจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5609101367   นวฑูรย์   ไวทยะกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5609101467   เด่นรพี   ขุนเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5609101468   จิรวัฒน์   ดวงใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5706101430   นายศุภณัฐ   บุญรอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5803102306   นางสาวกุลธร   กล้ำกระโทก : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5803104311   ภัทรนันท์   เมฆะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5804105326   นางสาวพรนัชชา   วงศ์พรัด : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5804105345   นายสุเมธ   แหยมนาค : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805104358   ปีติภัทร   วัชรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805201317   ชุติมา   อยู่สุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5806101391   นันทชัย   สิงห์มะโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101539   อัจฉราพรรณ   มีใจรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102536   นางสาวดวงกมล   เมล็ดแตง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102537   นางสาวดารณี   ใจวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806105358   นางสาวปิ่นกมล   ยอดศรีคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5814101335   นันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814102390   ชนิดา   โมกไธสง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102391   นางสาวรดา   แซ่เฉา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102392   นางสาวจุฑารัตน์   ยศลาภใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5900101301   เกียรติพงษ์   ประลองผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101302   นางสาวจันทร์ฉาย   คำแหลง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101303   นายจิรายุส   ศุภธนศักดิ์สิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101305   นางสาวปุณยนุช   อุ่นเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101306   พจนารถ   ดนตรีไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101307   พีทนนท์   พิริยะพาณิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101308   นางสาวพูนโสภา   ฝั่งสาคร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101309   นางสาวสาวิตรี   ทอดสนิท : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101310   สุธิศา   หงษ์ทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5901102302   กนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102305   กนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102307   กรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102308   กรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102309   กฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102311   กฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102312   กัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102313   กันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102314   กัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102315   กาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102316   กาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102317   กิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102319   เกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102320   คมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102321   คริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102323   จะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102324   จักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102325   จันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102326   จันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102331   จีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102333   จุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102335   เจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102337   ชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102338   ธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102341   โชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102342   ไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102343   ซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102346   ฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102353   ณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102354   ณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102355   ณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102356   ณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102357   ณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102359   ดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102362   ดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102364   ทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102365   ทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102366   เทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102367   ธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102368   ธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102370   ธนาวัฒน์   ปัญญาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102372   ธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102373   ธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102375   ธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102376   ธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102378   ธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102379   ธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102381   นัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102382   นิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102384   นิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102385   นิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102387   บุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102388   ใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102392   ปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102393   ปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102395   ปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102398   ปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102399   พงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102402   พรนภา   หมีนิ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102403   พรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102406   พลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102408   พัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102409   พัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102410   พัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102413   พิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102414   พิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102415   พิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102416   พุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102420   ภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102422   ภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102423   ภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102426   มงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102427   มณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102428   มณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102429   มณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102430   มยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102431   มาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102432   มุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102434   เมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102435   ยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102439   รัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102441   ฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102442   ลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102445   วรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล)<