ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606102409   นายสุชาครีย์   กลิ่นจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5609101367   นายนวฑูรย์   ไวทยะกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5609101467   นายเด่นรพี   ขุนเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5609101468   นายจิรวัฒน์   ดวงใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5706101430   นายศุภณัฐ   บุญรอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5803102306   นางสาวกุลธร   กล้ำกระโทก : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5803104311   นางสาวภัทรนันท์   เมฆะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5804105326   นางสาวพรนัชชา   วงศ์พรัด : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5804105345   นายสุเมธ   แหยมนาค : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805104358   นายปีติภัทร   วัชรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805201317   นางสาวชุติมา   อยู่สุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5806101391   นายนันทชัย   สิงห์มะโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101539   นางสาวอัจฉราพรรณ   มีใจรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102536   นางสาวดวงกมล   เมล็ดแตง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102537   นางสาวดารณี   ใจวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806105358   นางสาวปิ่นกมล   ยอดศรีคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5814101335   นายนันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814102390   นางสาวชนิดา   โมกไธสง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102391   นางสาวรดา   แซ่เฉา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102392   นางสาวจุฑารัตน์   ยศลาภใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5900101301   นายเกียรติพงษ์   ประลองผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101302   นางสาวจันทร์ฉาย   คำแหลง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101303   นายจิรายุส   ศุภธนศักดิ์สิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101305   นางสาวปุณยนุช   อุ่นเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101306   นางสาวพจนารถ   ดนตรีไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101307   นายพีทนนท์   พิริยะพาณิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101308   นางสาวพูนโสภา   ฝั่งสาคร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101309   นางสาวสาวิตรี   ทอดสนิท : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101310   นางสาวสุธิศา   หงษ์ทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5901102302   นางสาวกนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102305   นางสาวกนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102306   นางสาวกรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102307   นางสาวกรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102308   นายกรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102309   นายกฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102311   นางสาวกฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102312   นางสาวกัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102313   นางสาวกันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102314   นางสาวกัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102315   นางสาวกาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102316   นางสาวกาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102317   นางสาวกิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102319   นางสาวเกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102320   นางสาวคมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102321   นายคริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102323   นายจะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102324   นายจักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102325   นางสาวจันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102326   นางสาวจันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102328   นางสาวจิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102330   นางสาวจิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102331   นางสาวจีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102333   นางสาวจุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102335   นางสาวเจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102337   นางสาวชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102338   นางสาวธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102339   นายชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102341   นายโชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102342   นายไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102343   นายซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102346   นายฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102349   นางสาวฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102353   นางสาวณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102354   นางสาวณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102355   นางสาวณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102356   นางสาวณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102357   นายณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102362   นางสาวดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102364   นางสาวทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102365   นางสาวทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102366   นายเทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102367   นายธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102368   นายธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102370   นายธนาวัฒน์   ปัญญาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102372   นางสาวธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102373   นางสาวธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102375   นางสาวธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102376   นางสาวธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102378   นางสาวธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102379   นางสาวธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102381   นางสาวนัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102382   นางสาวนิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102384   นางสาวนิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102387   นางสาวบุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102388   นางสาวใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102392   นางสาวปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102393   นางสาวปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102395   นางสาวปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102398   นายปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102399   นายพงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102402   นางสาวพรนภา   หมีนิ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102403   นางสาวพรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102405   นางสาวพรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102406   นางสาวพลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102408   นางสาวพัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102409   นางสาวพัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102410   นางสาวพัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102413   นางสาวพิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102414   นางสาวพิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102415   นายพิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102416   นายพุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102420   นางสาวภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102422   นายภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102423   นายภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102426   นายมงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102427   นางสาวมณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102428   นางสาวมณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102429   นางสาวมณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102430   นางสาวมยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102431   นางสาวมาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง