ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901101372   นางสาวสุภาวดี   หลาบหนองแสง : พืชไร่ 16ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 16ชั่วโมง
5901101379   นางสาวอุราวรรณ   แสนสร้อย : พืชไร่ 16ชั่วโมง
5906104315   นางสาวกาญจนา   ยะอื่อ : การเงิน 16ชั่วโมง
5906104316   นางสาวกิ่งกาญจน์   เดชอุดม : การเงิน 16ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 16ชั่วโมง
6010101302   นางสาวกมลชนก   อินทะโล : การประมง 16ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 16ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 16ชั่วโมง
6010101312   นางสาวขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 16ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 16ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 16ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 16ชั่วโมง
6010101334   นางสาวณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 16ชั่วโมง
6010101336   นางสาวณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 16ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 16ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 16ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 16ชั่วโมง
6010101403   นายสุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 16ชั่วโมง
6015123301   นางสาวกมลทิพย์   เกตรักทอง : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
6015123322   นางสาวญาณิกา   บุญยวง : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
6015123331   นายติ๊บ   ไทยใหญ่ : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
6015123335   นายธวัชชัย   ปงหาร : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
6015123375   นายรัฐนันท์   มหาไม้ : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
6101101323   นายทินกร   มั่นมงคลเดช : พืชไร่ 16ชั่วโมง
6101101326   นายธนวัฒน์   หทัยแสนสุขสม : พืชไร่ 16ชั่วโมง
6101101333   นายนรินทร์   พิสัยเลิศ : พืชไร่ 16ชั่วโมง
6101101334   นางสาวนิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 16ชั่วโมง
6101101354   นางสาวมญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 16ชั่วโมง
6101101367   นางสาวศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 16ชั่วโมง
6101125310   นายไชยานันท์   มิ่งสมร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 16ชั่วโมง
6101125311   นายฐิติศักดิ์   ฉาดฉาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 16ชั่วโมง
6101125342   นายสุริยา   พรหมหาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 16ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 16ชั่วโมง
6110101001   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร   เกียรติธีรโชติ : การประมง 16ชั่วโมง
6110101002   นางสาวจริยา   ลิงาลาห์ : การประมง 16ชั่วโมง
6110101003   นายจักรชัย   แก้วแสง : การประมง 16ชั่วโมง
6110101004   นายณัฏกิตติร์   กาวีอ้าย : การประมง 16ชั่วโมง
6110101005   นายธนพล   สุระรังสิต : การประมง 16ชั่วโมง
6110101006   นายธิติวุฒิ   นาคสง่า : การประมง 16ชั่วโมง
6110101007   นายธีรยุทธ   พนาพัฒน์ : การประมง 16ชั่วโมง
6110101008   นายนรวีร์   ทองเจียม : การประมง 16ชั่วโมง
6110101009   นายนราธร   ชุมนุม : การประมง 16ชั่วโมง
6110101010   นายนัฏฐิติ   เวียงสี : การประมง 16ชั่วโมง
6110101011   นายประวิทย์   ละดาดก : การประมง 16ชั่วโมง
6110101012   นางสาวพรชิตา   พิชัยคำ : การประมง 16ชั่วโมง
6110101013   นางสาวพรพฤติกร   รัตนไพบูลย์ : การประมง 16ชั่วโมง
6110101014   นายภาณพัช   รอดคง : การประมง 16ชั่วโมง
6110101016   นายวรวุฒิ   อุทธคำ : การประมง 16ชั่วโมง
6110101017   นางสาววิไลลักษณ์   ใจขาน : การประมง 16ชั่วโมง
6110101020   นางสาวสุภาพร   อาษา : การประมง 16ชั่วโมง
6110101021   Mr.Horngda   Hon : การประมง 16ชั่วโมง
6110101022   นายอกนิษฐ์   โล่ซ้าย : การประมง 16ชั่วโมง
6110101023   Mr.Alamderlong   Him : การประมง 16ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 16ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 16ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 16ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 16ชั่วโมง
6110102301   นางสาวกานต์รวี   สุวรรณโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102302   นางสาวเกวลิน   สุกใส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102306   นางสาวจิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102307   นางสาวจุฑามาศ   จูงใจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102318   นางสาวดวงรัตน์   ภู่ดนตรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102331   นางสาวนิศากร   ปิ่นทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102333   นางสาวบุษบา   สีพรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102334   นางสาวปุญญิศา   จันทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102342   นายโภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102344   นายโยธา   แก้วกาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102349   นางสาววิสาขา   ชนพิมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102350   นางสาวศิรินาฎฐ์   บุญช่วย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102352   นางสาวศิริโสภา   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102359   นายสุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง
6110102363   นายอนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 16ชั่วโมง