ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706102490   นายธนพล   จิ๋วพัฒนกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
5901101360   ศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113314   ธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906101323   นางสาวจิดาภา   อิ่มเขียว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101335   นางสาวชนกานต์   ศรีจันทร์แก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101376   นายธีรภัทร   ชัยเสนา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101406   ปัณณพร   อินทนนท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101412   พรชิตา   อุตมะโน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101413   พรรณทิวา   จันทิมา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101414   พรรณนภา   อินต๊ะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101419   นางสาวพิไลภรณ์   กอแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101423   นางสาวภัทราภรณ์   ปัญญาจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101461   นางสาวศิริลักษณ์   อินทวัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5909101354   นางสาวปัลวี   แก้วกำเหนิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101389   นางสาวสมิตา   พลอยเรียง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101323   จักรกฤช   มูลชีพ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101333   เจิดรุ่ง   แก้วจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101343   ชุติมา   ยาวิไล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101370   ธนดล   พึ่งสีใส : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101401   นางสาวปรีณาภา   ยอดนิล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101420   แพรวพัฒตรา   สุพรรณนอก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101445   วรรณนิสา   เพชรโสภณ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101463   สิริชัย   หุมนา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101478   อนุสรณ์   ชุมภูสุวงษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006103445   วชิราภรณ์   ส้มอ่อน : บัญชี 6ชั่วโมง
6009101334   นฤเบศร์   วิฑูรรุ่งเรืองชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101399   ปิยวัฒน์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6012102332   ทัศธนะ   ศิริ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102338   ธิติ   บุรีแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101113310   นายชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101125315   นายณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6106102366   นายปฏิภูมิ   ใจบุญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103002   นางสาวกัญญารัตน์   มาเชียงผา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103046   นายวุฒิชัย   ปานฟัก : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104397   นายมังกรกาญจน์   เจียรรุจิระกุล : การเงิน 6ชั่วโมง
6122101408   นางสาวรุจีรัตน์   พูมพักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6206103372   นายมังกรกาญจน์   เจียรรุจิระกุล : บัญชี 6ชั่วโมง