โตยฮิต ตามฮอย ครั้งที่ 6

วันที่เริ่มต้น 19/12/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 19/12/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะบริหารธุรกิจ กำหนดจัดโครงการ โตยฮิต ตามฮอย ครั้งที่ ๖ ขึ้น ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ได้มีส่วนร่วม เรียนรู้ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและประเพณีกับการเรียนการสอน และสร้างความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก มีกิจกรรมที่ตระหนักในคุณค่าของการเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยภายในงานจะมีนิทรรศการ กระตุ้นความรู้ เพิ่มพูนปัญญา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ฐานเรียนรู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญไหว้พระ สอยดาว และรำวงย้อนยุค
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล