ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706102446   นายศรัณย์   ศิรินิคม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102490   นายธนพล   จิ๋วพัฒนกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5805104377   เมธาวี   อุดฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104423   อารียา   เดือนเพ็ญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101398   นุชทิตา   วะเท : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101514   นางสาวอฐิติกุล   เลี่ยมไคต้วน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102316   นางสาวกานต์พิชชา   มายัง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102318   นายกิตติธร   ตระกูลพิทักษ์กิจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102335   ธนาวดี   ขวัญแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102342   นางสาวจุฬาลักษณ์   แก้วโห้ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102353   นางสาวชลนัฐ   มโนขันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102362   นางสาวฐิติพร   แก้วแกมเงิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102371   นายณัฐดนัย   ศรีประดับ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102374   นายณัฐนินท์   ภัคธนานันทพัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102377   นายณัฐวัชร์   สอนชา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102378   ณัฐวัตร   ดอนดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102383   นายดนัยณัฐ   ไชยวรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102389   นางสาวทิพภาณี   ณ ลำปาง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102396   นางสาวธนัญชญา   เซ็นบัว : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102397   นางสาวธนัญญา   อกอุ่น : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102422   นางสาวปรัชวัลย์   เปลี่ยนสกุลศา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102428   นางสาวปิยมล   ธรรมกระโทก : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102430   นายพนา   ถาวรนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102450   นางสาวภัททิยา   ปันตี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102454   นายภาณุพงศ์   วียะศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102457   นางสาวมทินา   ใจเดช : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102459   นางสาวมินทร์ญา   ใจเดช : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102484   นางสาววิลาสินี   ศรีแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102486   นายวีระพันธ์   ไชยวารี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102499   สมัชญา   นารอด : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102500   นายสรวิชญ์   รามศิลป์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102508   นางสาวสาวิตตรี   สิทธิยศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102513   นายสุกฤต   เครื่องคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102522   นายอนุภาพ   ยะสาร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102525   นายอรรถพล   วงค์ศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102526   นางสาวอังคณา   สามปุ๊ก : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102528   นายอัฐวุฒิ   ใจวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5809101307   นางสาวกัญญาภัค   มุกดาภิรมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101362   นายวัชรพันธ์   ญานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5906101379   นางสาวนราวรรณ   ทิพย์มลทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102338   นายจิรายุ   ไชยมงคล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102360   ณพิชญ์   โอดนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102364   ณัฏฐนันท์   จันทร์เขียว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102365   ณัฐกร   วัฒนา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102390   นายธนโชติ   กิตติวิเศษกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102407   นางสาวนันท์นภัส   บุญอ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102410   นางสาวนิชาภา   โค้วตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102411   นิชาภา   โนแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102416   นางสาวนุชนารถ   สายสูง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102422   นางสาวเบญจวรรณ   จิตปรีชา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102426   นางสาวประกายพิมพ์   โชคเดชากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102428   นายประเสริฐ   แสนสิทธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102429   ปราณปรียา   คำตุ้ย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102430   นางสาวปาลิตา   โครพ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102468   นางสาวมะปราง   รติโสภณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102483   วชิรวิทย์   เรืองรำไพกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102488   วรัญญา   ลิ้มปิยะศรีสกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102489   นางสาวพีรชญา   ธนวรณัฏฐ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102490   วราภรณ์   ติ๊บทะวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102492   นางสาววริศรา   วงค์ทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102538   สุรวิชญ์   ธิวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102550   นายอลงกรณ์   ทิพย์สุภา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102551   นายอัครพงศ์   ใบนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102334   ฐาปกรณ์   โตสงคราม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102395   พิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102422   รัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103344   ญาณี   วันจ้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6103101331   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6106102321   นางสาวจิรประภา   โตยะวนิช : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102368   นางสาวประกายดาว   ชมภูยอด : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102425   นายสมชาย   เมอโป : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102452   นางสาวอัญญาเรศ   แก้วคำอ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106104312   นายเกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6114101315   นายจักรกฤษณ์   กันทาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101375   นายฤชุกร   ฟองวรรณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง