สัมมนาการตลาด หัวข้อ "ปั้นคนให้เป็นดาว"

วันที่เริ่มต้น 12/09/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 12/09/2561 เวลา 12:30
สถานที่จัด ห้องพยัคเมฆินทร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การจัดโครงการสัมมนาการตลาด หัวข้อ "ปั้นคนให้เป็นดาว" จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องห้องพยัคเมฆินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านความรู้ และความสามารถของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทางธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล