ผู้เข้าร่วม
ญาณากร สุทัสนมาลี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วรภาส ปูระณะพงษ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานสภาพนักงาน
ภาวิต แก้วมา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานอำนวยการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5514102339   นางสาวอมลณัฐ   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5703103322   นางสาวดาราวดี   ใหม่แก้วสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5714102321   นางสาวทิพวรรณ์   เผยวัจน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5801101336   นายปกิต   อิมพา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102455   นางสาวศุภากร   ภูพานใบ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801126305   นายคริษฐ์   พรหโมบล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126328   นายภาณุชิตย์   ศิริการ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5803102313   นางสาวชฎาภรณ์   ขันพล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102334   นางสาวนิพัทธา   สุนันต๊ะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5804104313   นางสาวทิพย์วรรณ   บานเย็นงาม : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104346   นางสาวอรณิชา   ลิ่วโรจน์สกุล : สถิติ 6ชั่วโมง
5804105331   นางสาวเพชราภรณ์   ยอดใจ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804107319   นายธนาธร   อ้ายสืบสาย : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102348   นายปฐวี   วัฒนะโชติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106327   นางสาวณัฏฐ์นลินี   สังข์คร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106359   นางสาวณฐรินทร์   ชุ่มมงคล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106389   นางสาวหทัยชนก   อิศรางกูร ณ อยุธยา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5901102313   นางสาวกันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102327   นางสาวจาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102414   นางสาวพิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102437   นางสาวเยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102463   นางสาวศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901105348   นางสาวปทิตตา   จันทร์กลิ่น : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105355   นางสาวพรนภา   ศรีทรัพย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5903103310   นางสาวคำนุ่ม   เดือนอิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103311   นางสาวจารุมาตย์   ห้วยไชย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103321   นายเทพภาชัย   อิสสระชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903104310   นางสาวทรรศนีย์   ปินตากรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104320   นายปิยะ   เทียนดำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5904102320   นางสาวนุชนาฎ   ไชยนวล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904103328   นางสาวมณีรัตน์   เมืองใจ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103338   นางสาวสกุลตรา   จงรัมย์ : เคมี 6ชั่วโมง
5905204319   นางสาวดาราภรณ์   ทองก้อน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101364   นายทิวกร   การินเสน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101429   นางสาวมนสิชา   อ่อนตาผา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101444   นายวรยุทธ   จินดาธณารักษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101462   นางสาวศิริวรรณ   จันทร์หอม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101484   นายสุริยาวุธ   ปาละสุวรรณ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102471   นางสาวยศวิมล   ชำนาญ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102480   นางสาวรัตนาวดี   อิ่มอ่ำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102488   นางสาววรัญญา   ลิ้มปิยะศรีสกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102490   นางสาววราภรณ์   ติ๊บทะวงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102528   นางสาวสราญรัตน์   ขุนเพ็ง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103303   นางสาวกรรณิการ์   คำขันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103494   นางสาวอภัสรา   จิตรชอุ่ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103497   นางสาวอมรรัตน์   ธนะเพิ่ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5910101395   นางสาววราลักษณ์   จันทร์เกตุ : การประมง 6ชั่วโมง
5912107335   นางสาวภัทธีรา   ตันดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6001105301   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105341   นางสาวดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105383   นางสาวพิลาวัณย์   หอมใบบัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105384   นางสาวพุทธชาด   ทองหล้า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105413   นายอนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001126324   นางสาวอรุณสุขสม   เพ็ชรกิ่ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6003101314   นางสาวชยาภรณ์   ภักดีไทย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6004103338   นางสาวศศิประภา   ราชเทวินทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004104305   นายธนกร   นันติ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104308   นางสาวแพรพรรณ   ตันติ๊บ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104309   นางสาวภัทริกา   วงศ์เศรษฐี : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104311   นางสาวรัชฎาพร   ปินทิพย์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6005104306   นางสาวกัณฐิกา   คำหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104323   นางสาวชลธิชา   เปล้ากระโทก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104336   นางสาวดรุณี   ปรีชาโปร่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101339   นางสาวชลิญญา   รักเงิน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101369   นายธณวรรธณ์   อุดมเกษตรคีรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101390   นางสาวนัฐชรินทร์   โสพล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102358   นางสาวธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102376   นางสาวนุชนาฏ   ก๋าพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102377   นางสาวบุญธิดา   แซ่เตียว : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102400   นางสาวพิมพ์อัปสร   ชำนาญฤทธิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102404   นางสาวภัทราพร   ขัติกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102446   นางสาวศิริลักษณ์   ทารัตน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102460   นางสาวสุดารัตน์   ศรีสงคราม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103004   นางสาวกัญธิมา   เฟื่องฟูกิจการ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006105311   นางสาวแคทลียา   วงค์ฝั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105317   นางสาวจีรวรรณ   ใหม่ไชย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6009101344   นางสาวเบญจมาศ   วิญญูพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101399   นายปิยวัฒน์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6012101301   นางสาวกนกกานต์   ทิพเทพา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101342   นางสาวนัดทิดา   อู๋ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012107333   นางสาวมณิสร   เรืองแก้ว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6012107347   นางสาวสุพิญญา   บาทชารี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6014102317   นายทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102328   นางสาวปิ่นฑิรา   ห้วยปัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6022101306   นางสาวกฤษณลักษ์   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101318   นางสาวจุฑาทิพย์   บุญยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101319   นางสาวจุฑารัตน์   บุดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101432   นายสิริพงษ์   เสาร์แดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101435   นางสาวสุธิดา   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6101101335   นางสาวเบญจรัตน์   นพพันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101105302   นายก้องตระกูล   สุวรรณแพร่ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105306   นางสาวจิตรลดา   คำปา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105316   นางสาวณัฐธิดา   วงศ์ยา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105358   นายวงศธร   ดวงสุวรรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101122006   นายกิตติพศ   คุ้มแสง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122058   นางสาวสาลิกา   ไชยวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101126305   นางสาวณัฎฐา   ทิพคุณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126309   นางสาวนวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6103101301   นางสาวกชกร   อุ่นเรือน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101303   นางสาวกัลยาลักษณ์   ถาป้อม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101311   นางสาวชมพูนุช   วงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101314   นางสาวฑิฆัมพร   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101341   นางสาวภัสสร   ศิริวัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103102302   นางสาวกมลพรรณ   สินสุพรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102305   นางสาวจิตตินันท์   เกตุแจ้ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102315   นางสาวนันทิยา   สามิบัติ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102339   นางสาววันวิสา   เหล่าสมาธิกุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102342   นางสาวศศินา   ดวงเนตร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102347   นางสาวอรษา   สุดสม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103104302   นางสาวเกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101347   นางสาวบุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105350   นางสาวปิยนุช   กุลณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102361   นายนันทพงศ์   พนากำเนิดสกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102363   นางสาวนุชนารถ   อินตา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102364   นางสาวบุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102381   นายพีรวัส   กิติสาย : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103345   นางสาวตรีทิพยนิภา   จี้ใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106105312   นางสาวดาเรศ   สอนพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6106105321   นายปรเมศวร์   ประดิษฐ์ชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6106105327   นางสาวภัทราภรณ์   สุวรส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6106105336   นางสาวศุภรัตน์   ทวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6106105338   นางสาวเสาวลักษณ์   คำลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6109101001   นางสาวกรชนก   แปงดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101009   นายกาญจนศักดิ์   เค้าศรีวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101013   นายเกษมสันต์   ดวงจันทร์คำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101032   นายธนภัทร   ชื่นใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101049   นางสาวปิยะฉัตร   หทัยวิพุธพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101330   นางสาวธิดา   ใจคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6110101302   นายกมลภพ   โพธิ์ทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101312   นางสาวจุฑามาศ   เปรมปราคิน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101323   นางสาวณิราวรรณ   ชาวยอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101372   นางสาววันอาสาฬ์   นนกระโทก : การประมง 6ชั่วโมง
6112101319   นายนนทนันท์   สุวรรณธนู : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112106331   นางสาวนิศารัตน์   ศรีสุทัศน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106353   นายรัฐธรรมนูญ   แสงมณี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6114102366   นางสาวสุดารัตน์   เขียวพระอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102375   นางสาวอาภาพรรณ   สุขทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123353   นายพบตะวัน   ดีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102320   นางสาวชัชชาภรณ์   รัตนอุบล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6122101333   นางสาวชนิตร์นันท์   ฉันทยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101349   นางสาวณัฐมน   ทองแห้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101358   นางสาวธัญญาลักษ์   คำภีระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101369   นางสาวนัฐทรียา   พวงพันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101388   นางสาวพนิตา   แย้มฤดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101393   นางสาวพิมประไพ   ครองอำนวย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101396   นางสาวภัทรภร   มูลออน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101397   นางสาวภัทราภรณ์   วังใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101412   นางสาวลัดลิตา   ต๊ะหล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122102009   นางสาวนันท์นภัส   สมคะเน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง