ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5710101352   นางสาวนวรัตน์   สังเต็ม : การประมง 6ชั่วโมง
5710101369   นางสาวพิรญาณ์   เทพแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5710101382   นางสาววรรณศิริ   บรรณจักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101384   นางสาววารุณี   แพบัว : การประมง 6ชั่วโมง
5810101347   นางสาวธีรภรณ์   บ้านคุ้ม : การประมง 6ชั่วโมง
5910101010   นายทศพร   บทมาตย์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101017   นางสาวปาริฉัตร   อุปถานา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101310   นายคุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101311   นายคุณานันต์   สืบสาย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101315   นางสาวจิราภรณ์   กังวาล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101319   นางสาวชญานี   ขันตี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101321   นางสาวชนากานต์   อินทะวงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101323   นายชลแดน   พูลศิลป์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101335   นายณัฐิวุฒิ   ทิพย์ธารา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101356   นางสาวประภัสสร   วงค์เลย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101370   นางสาวพลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101381   นางสาวมณฑพร   จวงสาคร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101388   นายรวีโรจน์   อารีบำบัด : การประมง 6ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101414   นางสาวสุธาสินี   ตะน้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101427   นางสาวอณัฐชา   ทวีกิติกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101004   นายจิรายุ   ฉ่ำมิ่งขวัญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101007   นางสาวชนัญญา   พุทธิปิลันธน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101008   นายชอบธรรม   บัวลอย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101011   นายทินกร   สอนจันแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101015   นายนันทพงศ์   คำรังษี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101017   นางสาวปนัดดา   ทองมวล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101019   นายปราชญ์   ธนูใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101023   นายวาทยุทธ   กอรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101024   นายวิฑูรย์   คฑาธาร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101026   นางสาวสมฤดี   สมบัติรักษา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101028   นายสิทธิพงษ์   คล้ายสุข : การประมง 6ชั่วโมง
6010101031   นางสาวอุษณีย์   สิทธิสังข์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101302   นางสาวกมลชนก   อินทะโล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101324   นางสาวชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101326   นางสาวชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101335   นางสาวณัฐวรรณ   พิมเสน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101351   นายธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101364   นางสาวปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101395   นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101407   นางสาวสุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102312   นางสาวณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102315   นางสาวธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102323   นางสาวนุชนาฎ   สุวรรณประทีป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102333   นายภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6110101001   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร   เกียรติธีรโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101002   นางสาวจริยา   ลิงาลาห์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101003   นายจักรชัย   แก้วแสง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101004   นายณัฏกิตติร์   กาวีอ้าย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101005   นายธนพล   สุระรังสิต : การประมง 6ชั่วโมง
6110101006   นายธิติวุฒิ   นาคสง่า : การประมง 6ชั่วโมง
6110101007   นายธีรยุทธ   พนาพัฒน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101008   นายนรวีร์   ทองเจียม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101009   นายนราธร   ชุมนุม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101010   นายนัฏฐิติ   เวียงสี : การประมง 6ชั่วโมง
6110101011   นายประวิทย์   ละดาดก : การประมง 6ชั่วโมง
6110101012   นางสาวพรชิตา   พิชัยคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101013   นางสาวพรพฤติกร   รัตนไพบูลย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101014   นายภาณพัช   รอดคง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101015   นายวชิระ   เลิศพรกุลรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101016   นายวรวุฒิ   อุทธคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101017   นางสาววิไลลักษณ์   ใจขาน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101018   นางสาวศิริพร   เป้าพะเนาว์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101020   นางสาวสุภาพร   อาษา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101021   Mr.Horngda   Hon : การประมง 6ชั่วโมง
6110101022   นายอกนิษฐ์   โล่ซ้าย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101023   Mr.Alamderlong   Him : การประมง 6ชั่วโมง
6110101301   นายกณภพ   สมทรง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101302   นายกมลภพ   โพธิ์ทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101303   นางสาวกัญญาพัชร   เข็มเพชร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101304   นายกิตติ   มีสุข : การประมง 6ชั่วโมง
6110101305   นางสาวกุลธิดา   แก้วสูงเนิน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101306   นางสาวเกตุสุดา   อินต๊ะวงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101307   นายเขมทัต   ชุ่มชื่น : การประมง 6ชั่วโมง
6110101308   นายจักรพันธ์   บุญพิทักษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101309   นายจินดาวุธ   ขันลา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101310   นางสาวจิรัญชญา   ปฤษณา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101311   นางสาวจิราวรรณ   แก่นไธสง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101312   นางสาวจุฑามาศ   เปรมปราคิน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101313   นายชยรัตน์   ชลุยรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101314   นางสาวชลิตา   สุขสว่าง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101315   นางสาวชารีรัตน์   กันทะวัง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101316   นายชิติพัทธ์   ธรรมโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101317   นางสาวชุติมา   ใจแสน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101318   นางสาวฐิติยา   อานุ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101320   นายณัฐกานต์   ปันเต็ม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101321   นางสาวณัฐกุล   มีแท้ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101322   นายณัฐพงศ์   คงเพ็ชรศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101323   นางสาวณิราวรรณ   ชาวยอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101324   นายดนัยวัฒน์   น้อยพุฒ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101325   นายดรัณภพ   สว่างไทยธวัช : การประมง 6ชั่วโมง
6110101326   นางสาวธนชภรณ์   ทิพย์โอสถ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101328   นางสาวธนพร   วงษ์ศิลา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101329   นางสาวธนวรรณ   ลิ้มประเสริฐ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101330   นายธนะวัฒน์   เจริญภักดี : การประมง 6ชั่วโมง
6110101331   นายธนากร   สุธรรม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101332   นายธนาวุฒิ   หมูคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101333   นายธเนศ   สอนแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101334   นายธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101335   นางสาวธัญชนก   แววคล้ายหงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101337   นางสาวธัญสมร   กุยเเก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101338   นายธีรทัศน์   ต๊ะวิจิตร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101339   นายธีรศักดิ์   แก้วยองผาง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101342   นายบทวชง   มากล้น : การประมง 6ชั่วโมง
6110101343   นางสาวบัวชมพู   นะราพงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101344   นางสาวปริยานุช   ตั้นสุย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101345   นางสาวเปมิกา   ทองพ่วง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101346   นางสาวเปรมกัลยา   ยุทธิวัจน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101347   นายพงศธร   เหมรา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101348   นายพงศภัค   ธรรมศร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101349   นายพงษ์สิริ   จันทร์เสาร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101350   นางสาวพรทิพย์   นุชนารถ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101351   นางสาวพลอย   แสนเหลี่ยว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101352   นางสาวพัชรวลัย   เมฆโปธิ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101354   นางสาวพีรยา   ขำสกล : การประมง 6ชั่วโมง
6110101355   นายพีรวัฒน์   แก้วน้อย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101356   นายพีรัช   สิงห์เกษมศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101357   นางสาวเพิ่มพูน   ต้นวรรณา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101358   นางสาวเพียงฤทัย   อินทวิสัย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101359   นางสาวภัทธีมา   แก้วโวหาร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101361   นายภูธเรศ   เอี่ยมอารมณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101364   นางสาวเมลิกา   ปาโหด : การประมง 6ชั่วโมง
6110101366   นายลัทธพล   ปินธง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101367   นายวงศธร   สายคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101368   นางสาววรณัฏฐา   จ๋ายเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101369   นางสาววราภรณ์   มอมขุนทด : การประมง 6ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101371   นายวัฒนกร   ปัญญาเฟือน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101372   นางสาววันอาสาฬ์   นนกระโทก : การประมง 6ชั่วโมง
6110101373   นางสาววิยดา   หมื่นพิลมทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101374   นายวีรพล   พงศ์พชร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101375   นายวีระภัทร์   ศรีวิชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101376   นายวุฒิเกียรติ   คำภิระ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101377   นายศกวรรธน์   คงชม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101378   นางสาวศิรินภา   จอมภา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101379   นายศุภวิชญ์   สุทธพันธุ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101380   นางสาวศุภิสรา   แวดศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6110101381   นายสรัลธร   ขจรไพร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101382   นายสัญหนัส   เชียงทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101383   นางสาวสุขุมาลย์   สุภาพ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101384   นางสาวสุชารวี   ดอกคำแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101385   นางสาวสุภาพร   ธุระพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101386   นายสุวพิชญ์   สินธุแปง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101387   นางสาวสุวรรณา   วิเศษแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101388   นายหาญณรงค์   ขัดมัน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101389   นายอนุวัฒน์   สุภรัตนกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6110101390   นายอรรถพล   ครรไลรักษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101391   นางสาวอัญชลีพร   เพ็งตา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101393   นางสาวอุดมลักษณ์   มาตัน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110102301   นางสาวกานต์รวี   สุวรรณโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102302   นางสาวเกวลิน   สุกใส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102305   นายจิรวัฒน์   ซางเล็ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102306   นางสาวจิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102307   นางสาวจุฑามาศ   จูงใจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102308   นางสาวชมพูนุช   เกตุสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102310   นายชิษณุพงศ์   ศิริประยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102311   นายโชคชัย   ศรีคลัง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102312   นายญาณกร   นิลาพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102313   นายฐากรณ์   จันทนป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102315   นางสาวณัฐณิชา   พรรณงาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102316   นายณัฐวัตร   รักคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102317   นางสาวณีรนุช   ต๊ะพิงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102318   นางสาวดวงรัตน์   ภู่ดนตรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102319   นายทิวากร   ชัยกาจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102321   นายธนวัฒน์   เขียวสอาด : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102322   นายธีรพัฒน์   วิญญรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102323   นายธีรภัทร์   แก้ววงวาล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102325   นายธีรศักดิ์   ตันกุละ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102327   นางสาวนภัสสร   คำพวง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102329   นายนันทภพ   สุวรรณภูมิ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102331   นางสาวนิศากร   ปิ่นทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102332   นายบวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102333   นางสาวบุษบา   สีพรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102334   นางสาวปุญญิศา   จันทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102335   นายพรภวิษย์   ห่านสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102336   นางสาวพรรยี่หวา   ภุมกา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102337   นางสาวพิจิตรา   บุญโพธิ์กอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102338   นางสาวพิมพ์วิภา   พลอยแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102341   นายภูมินทร์   คำแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102342   นายโภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102343   นางสาวมณีวรรณ   ป๋าพนัสสัก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102344   นายโยธา   แก้วกาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102345   นางสาวลักษณพร   ขันทะมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102346   นางสาววรรัตน์   ปิ่นสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102348   นางสาววิภาวรรณ   เนื้อนาค : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102349   นางสาววิสาขา   ชนพิมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102350   นางสาวศิรินาฎฐ์   บุญช่วย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102351   นางสาวศิริลักษณ์   อยู่รัมย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102352   นางสาวศิริโสภา   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102353   นายเศรษฐภูมิ   สุยะราช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102354   นายสรรค์โสภาคย์   หลัดโส๊ะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102355   นายสรวิศ   จีวะเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102356   นายสัญลักษณ์   สัญญะเขตต์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102357   นายสุจริต   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102358   นางสาวสุทธิรักษ์   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102360   นางสาวสุภัสสร   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102361   นางสาวสุภัสสรา   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102363   นายอนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102364   นางสาวอาจารีย์   โลหะพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง