ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6014101305   นายกฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101311   นางสาวจิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101320   นายชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101334   นายนนท์พิพัฒน์   ใจสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101345   นายภัทรวิทย์   สุทธิพงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101347   นายภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101363   นายวีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101377   นายอภิสิทธิ์   หล้าเป็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101301   นางสาวกชพรรณ   เข็มเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101303   นายกรวิทย์   วงศ์ต๊ะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101305   นางสาวกัญญารัตน์   พันตาคม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101306   นางสาวกานต์สินี   ธรรมจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101311   นางสาวเกศลิน   คันธรส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101315   นายจักรกฤษณ์   กันทาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101316   นางสาวจินห์วรา   ผู้ทรงเกียรติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101317   นางสาวจุฬา   จันทร์วุฒิวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101319   นางสาวชนัญธิดา   บัวงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101320   นางสาวชนัสดาว   จอมหาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101323   นายชินกฤต   โตพันปี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101324   นางสาวณัฐณิชา   เพ็ชรรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101326   นางสาวณัฐริกา   ห้าวหาญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101328   นายดิษฐพงษ์   แข่นจันทร์หลวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101329   นายเดชาธร   แซ่ตึ๋ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101330   นายธงชัย   แก้วเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101331   นายธนโชติ   ธิน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101332   นายธนวัฒน์   เมฆคะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101333   นางสาวธนันยา   มีภู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101334   นายธนาวินท์   ปัญโญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101335   นางสาวธนิษฐา   อินทร์แสงทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101337   นายนภัทรชาติ   แสงคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101339   นางสาวนัฐกัลย์   สีสังข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101340   นายนัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101342   นายนิติ   ร่มลมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101344   นางสาวนิศาชล   ขามะวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101346   นางสาวปภัสสร   พัฒนะกายา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101347   นายปรณัฐ   แสนแปง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101348   นายปรเมท   หาทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101351   นางสาวปาลิตา   พึ่งกริม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101353   นายพงษ์ธนากร   เชิงเร็ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101354   นางสาวพรนัชชา   รักษ์พนาไพศาล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101357   นายพัฒนวัฒน์   มาสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101358   นายพัทธาดนย์   สดับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101360   นางสาวพิยดา   กอแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101363   นางสาวภัคจิรา   ปันด้วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101364   นางสาวภัทรพร   สุขศิริศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101365   นางสาวภัทราพร   แสนเสมอใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101366   นายภาณุวัฒน์   แง่โว้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101367   นายภานุวัตร   คิดโสดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101369   นางสาวเมธาวรรณ   อาภรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101370   นายเมธาสิทธิ์   แดงสัก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101371   นางสาวเมลิสสา   โยธา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101372   นายยอดเมือง   หลอยจอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101373   นางสาวเยาวลักษณ์   ไทยอู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101374   นางสาวรัชฏากรณ์   อำพันธ์ศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101376   นางสาววณิชยา   ไสยยาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101377   นายวรปรัชญ์   คิ้วดวงตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101379   นางสาววรัชญ์กวิน   แก้ววีระสิงห์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101380   นางสาววรางคณา   สุวรรณศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101385   นายศรัณย์   เก๋อาภัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101389   นายศุภณัฐ   พิมดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101390   นายศุภอัฌซ์   ย้อยดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101391   นางสาวสกาย   สุวรรณกิตติกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101392   นายสรนันท์   จันทาชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101393   นายสหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101394   นายสหัสวรรษ   ยะรินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101395   นางสาวสิริพร   เกตุสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101397   นางสาวสุธาสินี   ตุ่นตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101398   นางสาวสุภาดา   ยี่นวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101400   นางสาวแสงจันทร์   บุญคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101402   นางสาวอทิตยา   ยืนยิ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101403   นายอธิวัฒน์   ทิพย์ภัคนันท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101404   นายอภิสรา   คำเชียงแสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101406   นางสาวอริสรา   หวันแดง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114102301   นางสาวกมลทิพย์   สมัครการ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102302   นางสาวกรพินธุ์   โพธิ์ขี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102303   นางสาวกฤษฎาภรณ์   ซื่อสันติกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102304   นางสาวกัญญารัก   ฟักอ่อน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102305   นางสาวกัญญารัตน์   สายสวาท : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102307   นางสาวกิตินันท์   จันโทริ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102310   นางสาวขวัญชนก   หอมกลิ่น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102311   นายจรรษณะ   สมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102312   นางสาวจิณห์นิภา   มาลัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102313   นางสาวจูจู   - : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102315   นางสาวเจือจันทร์   แถบหอม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102318   นายชูศักดิ์   ประเสริฐกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102319   นางสาวณัฐธิกา   ตะพัง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102320   นางสาวณีรนุช   ธีรสุขพิมล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102322   นายตันติกร   สุบินมงคล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102323   นายทวีทรัพย์   ธรรมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102324   นายทักษิณ   ยุทธการกำธร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102326   นางสาวธัชชา   อะกะเรือน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102330   นายธาม   ปานาม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102331   นางสาวธิดาพร   อินคูณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102332   นายนนทิวรรธน์   นพคุณกุลดิลก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102333   นางสาวนนลดา   สะมิระสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102334   นางสาวนิตยา   ติสละ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102335   นางสาวนิต้า   หีบทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102336   นางสาวนิศารัตน์   ตั้งศรีวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102337   นายเนติวิทย์   วงศ์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102339   นางสาวปรียากร   ยกฉวี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102341   นางสาวพชรพรรณ   บุณยบวรวิวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102342   นางสาวพฤกษา   ผานุกูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102346   นายพิสิษฐ์   หน่อยะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102350   นางสาวเมสินี   สุขแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102353   นางสาวลลิตา   ทาริวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102354   นางสาววนิดา   แววนิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102355   นางสาววรรณิสา   วงค์ตะวัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102356   นางสาววริศรา   สุดวารี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102357   นางสาววิภาดา   เครือหอม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102358   นางสาวศรัณย์ภัทร   กำแพงเพชร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102360   นายศราวุฒิ   เรียบร้อย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102361   นางสาวศศิ   เศรษฐพงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102363   นางสาวศิริประภา   สิงห์ลอ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102364   นางสาวศิริวรรณ   ทนงใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102366   นางสาวสุดารัตน์   เขียวพระอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102367   นางสาวสุทธิดา   นามสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102369   นางสาวสุภาภรณ์   ลอยเที่ยง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102370   นางสาวอรพิน   สุดเฉลามาลี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102372   นางสาวอรุณวตี   ต้นศรี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102373   นางสาวอัมรีย์   วิหคไพรวัลย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102375   นางสาวอาภาพรรณ   สุขทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102376   นางสาวอารียา   ผาสุขศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102378   นางสาวอุณาลักษณ์   สุวรรณพูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102379   Mr.Arie Adriaan Lambert Johanna   Janssen : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง