ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701102301   นางสาวกนกวรรณ   ขันทะวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 15ชั่วโมง
5708114384   นางสาวหนึ่งฤทัย   ทองเหล็ก : เกษตรป่าไม้ 15ชั่วโมง
5801102329   นางสาวจุไรรัตน์   ขำนวล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 15ชั่วโมง
5801102336   นางสาวชวาลา   เสริฐธิกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 15ชั่วโมง
5801102415   นางสาวภาวินี   สายพนัส : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
5801102430   นางสาวรัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 15ชั่วโมง
5806101452   นางสาวมัลลิกา   มาฟู : การจัดการ 15ชั่วโมง
5812102326   นางสาวณัฐนันท์   บินซายัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 15ชั่วโมง
5812107330   นายนันทกฤติ   วรกานตศิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 15ชั่วโมง
5815123349   นางสาวนฤมล   จาวสถาพร : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123373   นายภูชลัต   วีระประจักษ์ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123380   นายไรวินทร์   วรรัฐเจริญสิน : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123403   นางสาวสิริยากร   ธัญญเจริญ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123416   นายอนุสรณ์   รัตนอรุโณทัย : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5906103432   นางสาวรวิพา   พัทยากร : บัญชี 15ชั่วโมง
5906105302   นางสาวกมลวรรณ   บุญประดิษฐ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5906105309   นางสาวกิตติกา   บุญมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5906105356   นางสาวศุภาณัฐน์   ปัญญาดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5906105411   นายอัษฎาวุธ   กาบแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5912106328   นายธนากร   แสนสาร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5912106339   นายบุญแทน   จันทร์แก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5912107313   นายทินกร   วินิจ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 15ชั่วโมง
5912107332   นางสาวแพรวพรรณราย   วรรณรังษี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 15ชั่วโมง
5912107335   นางสาวภัทธีรา   ตันดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 15ชั่วโมง
5914101362   นางสาวลดาวัลย์   ตาไชยยศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6004503002   นางสาวนิศาชล   เพราะบุญ : เคมีประยุกต์ 15ชั่วโมง
6006105342   นางสาวธัญจิรา   จันทร์เพ็ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
6006105357   นางสาวเปรมปรีดา   เครื่องคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
6006105372   นางสาวรวิกาญจน์   สุขเกษม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
6008104307   นางสาวนงลักษณ์   แก้วดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
6012102313   นางสาวจิตรานุช   ภูริปัญญานันท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 15ชั่วโมง