โครงการฐานเรียนรู้ภาษาที่มีชีวิต (กิจกรรม English Camp)
English Camp
วันที่เริ่มต้น 27/04/2561 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 29/04/2561 เวลา 15:00
สถานที่จัด บ้านสวนเรือนฝันรีสอร์ท ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก ศูนย์ภาษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จูลี่จาน่า ศิริคำปา วิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม English Camp ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ บ้านสวนเรือนฝันรีสอร์ท ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล