ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701125341   นางสาวสุภาภรณ์   กองสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801105348   นิภา   สุปินโน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105355   นางสาวพลอยวรินทร์   ชื่นบาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5804102338   นางสาวมยุรฉัตร   ท้าวมา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102344   นางสาววลัยพร   พิมสาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5806101338   นางสาวเจตนิพิฐ   กันทะษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101400   เนตรธิดา   เฉลิมนรเศรษฐ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806104347   นางสาวชนัญชิดา   สายคำฟู : การเงิน 3ชั่วโมง
5809101367   นางสาวเพ็ญพิชา   มาระเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5814101354   ภัทราภรณ์   ขันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101371   นายศุภกฤต   ไต้ลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101383   นางสาวอรดา   ใจดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101386   นางสาวอรุณรัตน์   คำเหล็ก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814102305   นางสาวกัญจนาลักษณ์   เหล็กกล้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102307   นางสาวกัลย์สุดา   แสวงรุจิธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102315   จรินนาชญ์   พิมานเชวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102344   นางสาวประการัง   อรัญญานันท์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5815123315   นายจิระวัฒน์   ฤกษ์สันทัด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123330   นางสาวณัฐฌา   ปลูกปัญญาดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123349   นางสาวนฤมล   จาวสถาพร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123360   ผโลทัย   ไวยจารีย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123404   นางสาวสุชาดา   จ้อยพุฒ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5818102338   พัชรพล   นุวงศ์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5901102353   ณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102355   ณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102388   ใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102393   ปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102432   มุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102445   วรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102447   วรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102449   วัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102459   ศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102463   ศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102475   สุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102478   สุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102501   เอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102502   เอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901105301   นางสาวกนกวรรณ   เจริญสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105302   นางสาวกนกวรรณ   แสงเปี่ยม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105307   กัลยา   ดิถีวนาลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105313   นางสาวจันทกานต์   เทียนมงคล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901125314   ณัชาวดี   ปาสีล้อม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125324   นริสรา   พลโสดา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125349   สวิญชา   แก้วดวงดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101325   นางสาวซื้อ   กันยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101360   พิชญ์ณัฏฐ์   สุวรรณเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101388   นางสาวศุภชา   กระจ่างดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101400   นางสาวสุพินันท์   ทุนไฮน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101401   นางสาวสุภัชญาณ์   จิตติภัสสร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101406   อภิญญา   เล่ห์มนตรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101430   นางสาวมยุริญ   แม่นยำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906103028   นางสาวนงนภัส   คันทะมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103044   นางสาวปุณญิตา   กลัดทรัพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103068   นางสาวสุชาวดี   ศรีนวล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103071   นางสาวสุนิสา   เนรวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5912101311   เกศวรินทร์   แห้วเพชร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101315   นางสาวจุฑามาศ   ศรีพรหม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101317   นางสาวชมพูนุท   วิเศษใส : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101318   นางสาวชรินทร์ทิพย์   ธงศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912106396   กัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5914101345   นางสาวพิมพ์ญาดา   นาคะเกศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101350   ภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5919103526   รัตติญา   คำซาว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5922101433   สริตา   กุคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6001102409   นางสาวพรหมพร   ธิวงค์เวียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102415   พิมพกานต์   รูปสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102417   พิมรภา   คำภีระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102423   ภัทรวดี   ทองหล่อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102424   ภัทรา   แก้วมีสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102432   ยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102435   รวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102475   ศุภฤกษ์   รัศมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102479   สศิรา   เรืองรุ่งโรจน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001125306   จิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125328   รวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125333   ศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003105337   ศุภวรดา   จิตรชูชื่น : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6006102496   วรัมพร   โพธิ์ศรีทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103397   ปิญาวรรณ   แก้วมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103398   ปิยณัฐ   ราชบุรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103453   วราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103455   วริษา   ศิริดาพร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103457   วิภาพร   แก้วกำแพง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103458   วิภาวรรณ   แก้วลังกา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103484   สุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104317   จรรยารัตน์   จันทร์ดวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104318   จันทร์จิรา   ซ้อมจันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104417   สโรชา   สอนประดิษฐ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104422   สุพัฒศร   บุญขำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6009101036   วัชพล   อิศรางกูร ณ อยุธยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101336   ณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101337   ดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101348   ธาดา   จันศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101360   ปัทมา   หางนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101386   วิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101400   สายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101402   สิริวิธิชา   เวชกร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101410   เสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 3ชั่วโมง
6012106335   นวลนภา   นามรส : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106338   บุปผา   ทิพย์ประมวล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6015123319   ชโลธร   วิจิตขะจี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123322   นางสาวญาณิกา   บุญยวง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123326   ณัฐกานต์   มะโนวงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123330   ตรีรัตน์   อาจิน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง