โครงการ Maejo Book Fair 2018 กิจกรรม Work Shop "เทียนหอม"

วันที่เริ่มต้น 07/02/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักหอสมุด สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการ Maejo Book Fair 2018 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาและเยาวชนทั่วไปรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการงานด้านการเรียนการสอนกับการให้บริการของห้องสมุด และมีกิจกรรม อาทิเช่น จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยนักพูด นักคิด และนักสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียง มีการออกร้านหนังสือ และสินค้าเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบริเวณใกล้เคียงของสำนักหอสมุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   117 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล