ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101338   นางสาวประกายดาว   สายปัญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101346   นางสาวพรวิภา   ริมหนองเรือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101387   นายอภิวัฒน์   กฤษณะโยธิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101392   นายวิทวัฒน์   ไข่ทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5603101304   นายจตุรงค์   อินทรสมบัติ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101318   ธีรดนย์   ธาราวรรณ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101331   นายรชต   อาษาสุข : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101334   วิภู   สุนทโรสถ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101344   นายสุชาติ   ดาปาน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5604102364   นายคุณานนต์   ชัยเขตร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604107313   ตรีรัตน์   ศิลาธิคุณสถิต : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605201302   นางสาวกฤษติยา   ยมนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605201316   นางสาวชันธิกา   สิงห์ลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5606102428   นางสาวจารุวรรณ   จันทะคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606103318   นางสาวจิราภรณ์   แซ่หยาง : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103329   นางสาวชานุชนารถ   สีสังข์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103424   นางสาวสุขศิริญา   เผ่าต๊ะใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5614102317   นางสาวธนาภรณ์   สุขเสมอ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102344   นางสาวรุ่งทิวา   ซามูเอลซัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102351   นางสาวณัฐกฤตา   สืบไวย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102368   นางสาวอัจฉรา   มนัสมโนธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102374   นางสาวนันทวรรณ   ใจธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5700101301   นายกษิดิศ   คล้ายแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101303   นายเกียรติศักดิ์   เจริญพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101304   นางสาวขวัญชนก   เทพวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101305   นางสาวณัฏฐ์ชญา   แก้วทิมบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101306   ชาติชัย   ศรีวิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101307   นายณัฐฑิชา   กลางถิ่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101309   นายณัฐปคัลภ์   หล้าบ้านโพน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101311   นายธนโชติ   เมืองแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101312   นายธนพล   ทรงสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101314   นายธัชนนท์   ภู่ทิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101315   นัตติพงษ์   กันเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101316   นางสาวนารีรัตน์   วงศ์ใหญ่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101318   นายภูเมธ   อินต๊ะแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101320   นายยุทธพิชัย   ยาวิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101322   นางสาวรัตนาภรณ์   ซ้อนฝั้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101324   นางสาววริศรา   ศรียุทธนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101325   นายวศิน   จันทร์เม้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101326   นายวศิน   จารุเศรณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101330   นางสาวอรุโณทัย   เนตรประสาท : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101331   นางสาวอังคณา   รุ่งเรืองวัฒนกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5700101332   นางสาวอัญชิสา   ด้วงเอียด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5701101301   นายกรกช   แดงมาลี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101302   นางสาวกัญญาพัชร   ดอนประทุม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101306   นายกิตติพันธ์   จันตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101307   นางสาวกุลธิดา   นาเมืองรักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101310   นางสาวขนิษฐา   จุฬา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101311   นางสาวจิราภรณ์   สีวิใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101314   นายฉันทัช   บุญธานี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101315   นางสาวชไมพร   วงค์จันทเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101320   นายณัฐวุฒิ   นิสสัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101328   นายธนาวุฒิ   แก้วไกรรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101330   นางสาวธิดาภรณ์   ทองชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101331   นางสาวนัทถินี   พันธุพล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101333   นายบุญเลี้ยง   สีแนม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101334   นางสาวปนัดดา   ปางนิราช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101335   นางสาวประภาพรรณ   บุตรมาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101337   นางสาวปัณฑ์ชนิต   เฟื่องพานิชเจริญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101343   นางสาวภัสสร   ไทยใหญ่ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101344   นายภานุเดช   ดลชม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101346   นางสาวมยุรี   ฤทธิ์อ่องรัก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101347   นายมีชัย   มีสกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101348   นายยศธร   เหล่าเขตต์กิจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101349   นางสาวยศวดี   ชาญณรงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101352   นายรัฐศาสตร์   แดงศักดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101354   นายวงศกร   ศรีชัยวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101355   นางสาววริษฐา   เครือฮวบ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101357   นายวิชยา   ไทยงาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101362   นางสาวสลินยา   อินทร์ประสิทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101366   นางสาวสิรภัทร   บุญมีจิว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101368   นางสาวสิรินินทร์   เจริญรัมย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101371   นางสาวสุจิตตรา   อาจนคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101372   นางสาวสุพรรษา   คำแสน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101374   นางสาวสุพัตรา   ชนะทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101375   นายสุรชัช   ยี่รงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101376   นางสาวสุริวิภา   สาคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101377   นางสาวอนุสา   นาเมือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101380   นายอภิชิต   วงศ์ดวงดำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701102301   กนกวรรณ   ขันทะวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102317   นายจักรภัทร   สลีสองสม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102328   เจษฎา   อินตาโสภี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102340   ฑิมพิกา   จุ่มภา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102356   นางสาวธนพรรณ   วิจิตรคุณวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102361   ธานี   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102367   นางสาวธิวาภรณ์   นางเมาะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102371   นัฐวัชร   ปินตา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102388   ปิยทัศน์   รีอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102389   นางสาวปิยรัตน์   สุทธิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102391   นางสาวแปงแด   ราศีสโรช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102392   ผดุงศักดิ์   สหัสแปง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102396   นางสาวพรนภัส   คล้ายอ่อง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102404   นางสาวพิจิตรา   โหกลัด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102427   นางสาววรรณวราภรณ์   ชุ่มเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102428   นางสาววรัชยา   ทิพยรส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102429   นางสาววริศรา   ดอนลาว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102436   นางสาววิภาวี   มีระหันนอก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5701102450   ศิรินันท์   หมื่นพรมแสน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102451   นางสาวศิริรัตน์   ฟูเมือง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102452   นางสาวศิริลักษณ์   แก้วก๋องมา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102456   นางสาวสมจินตนา   สุทธิธนกูล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102459   นางสาวสายชล   จินดามัง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102461   นางสาวสาวิตรี   คำปิตะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102477   สุมาลัย   นามพรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102486   นายอัครพล   กิ่งทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102490   นางสาวอัญชิสา   อินอิว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102491   นายอัฐชรพงค์   ดาวจร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102492   นางสาวอารีรัตน์   นามหงษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701105302   นางสาวกนกวรรณ   สงวนจิตร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105303   นางสาวกมลรัตน์   หนูพรหม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105304   นางสาวกฤษดาพร   สิงห์เงิน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105305   นายกานต์ชนิต   ลูมา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105306   นายกิตติ   สิงห์ปาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105307   นางสาวขนิษฐา   ใหม่นวล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105308   นายคมสันต์   มูลมา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105309   นายคุณานนท์   วิมาลา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105311   นางสาวจันทรา   กมุทากรณ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105313   นางสาวจารวี   คำปวนโห้ง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105314   นางสาวจารุวรรณ   ข่าขันมะลี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105317   นางสาวจุฑารัตน์   ตันกุณะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105319   นายเจษฎา   อัตรา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105320   นางสาวเฉลิมวรรณ   ชลชาญกิจ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105321   นางสาวชฎาภรณ์   บุญภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105323   นางสาวชลนิชา   พุ่มฉัตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105324   นางสาวชลิตา   พนมไพร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105325   นายชวนัตถ์   ทัพเบิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105328   นางสาวชุติมา   ตูมจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105329   นางสาวชุติมา   อ่ำสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105330   นายญาณภัทร   จันทนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105332   นายณัฐพงษ์   อ้วนมะโฮง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105334   นายณัฐวัฒน์   ดีไทย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105335   นางสาวณัฐวิภา   ปัญญาเยาว์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105336   นางสาวทวินันท์   บุญกลาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105337   นางสาววรรณภารัตน์   ณ ลำพูน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105338   นางสาวธนพร   อุดก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105339   นายธนวิทย์   ในเรือน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105341   นายธนา   ยี่ป๋า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105342   นายธวัชชัย   มานิตย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105349   นายนิติศาสตร์   พรหมเผ่า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105350   นางสาวนิภาพร   ขำฉา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105351   นางสาวนิศาชล   ยิ่งเปียง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105355   นางสาวปณิดา   ปาสา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105356   นางสาวประไพพรรณ   ทรงประดิษฐ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105360   นางสาวปิยาภรณ์   ปินคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105361   นายพงษ์นรินทร์   อินยะพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105366   นายพิทวัส   จันทร์บ่อแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105367   นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105368   นางสาวเฟื่องฟ้า   คำสุกใส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105370   นางสาวมนัสวี   วังไชยเลิศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105371   นางสาวมาลิณี   ปันปา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105373   นางสาววนิดา   กล้าหาญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105374   นายวรเชษฐ์   ทิพกวีย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105376   นางสาววิไลพร   บุญโยทยาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105377   นายศรเพชร   พรนิรันดร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105380   นางสาวศิริพร   ชโลธร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105381   นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมะคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105383   นางสาวศุผวรรณา   หล้าเตจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105384   นางสาวสกุลรัตน์   เปี้ยคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105386   นายสรายุธ   วิเชียรพันธุ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105387   นายสิทธิพล   คุณผม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105388   นางสาวสิรัชญา   วงค์แปง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา)