โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 28/02/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2561 เวลา 13:30
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701101365   นายสิทธิพงษ์   อุ่นหล้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701102305   นายกฤษณะ   ลือโขง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5701102419   นายยุทธศาสตร์   ศศิธรรัตนชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701105344   นายธีรชัย   ใจอ้าย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701125339   นายสิรภพ   ส่วยเสน่ห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5703102310   นางสาวจิราพร   ฟองแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102313   นางสาวฉัตรสุดา   สิทธิภา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102333   นางสาวปภัสสร   วงค์ด้วง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102339   นางสาวพิมพิกา   เครือคำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102343   นายภาณุพงศ์   ทับทิมสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102350   นางสาวศศิประภา   สุภาหาญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703103301   นางสาวกชพร   กลางชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103302   นางสาวกนกวรรณ   ใจเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703105308   นางสาวธนัญญา   ศิริวาส : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5705101346   นายนนทพัทธ์   ศรีโพธิ์วัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101374   นายภูพิงค์   พินิจวงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104316   นางสาวชุติกาญจน์   หล้าสา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104340   นางสาวนรพร   แด่จั้ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104369   นางสาวรัญชนา   อุ่นบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705201314   นายชัญญา   ทับฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201316   นายชิติพัทธ์   จันชะนะกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201325   นางสาวธนัชพร   ใจเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705204327   นายพรวุฒิ   มูลรังษี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204335   นายยุทธนา   ชัยปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204337   นายรัฐมงคล   ภู่บุบผา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706101432   นางสาวศุภิสรา   รักชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101437   นางสาวสายชล   คนเที่ยง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101441   นางสาวสิรินาถ   วันดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706103403   นางสาวยุรฉัตร   จอมจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103449   นางสาวสิริพร   พิทักษ์พรวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706105392   นางสาววรัญญา   บุญเขื่อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105416   นางสาวอนุสรา   บุญพราย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105417   นางสาวอภิญญา   แสงบำรุง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5709101312   นางสาวจันทร์เพ็ญ   จันทร์พลงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101334   นางสาวธนัชพรรณ   จักรมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101372   นายยุทธภูมิ   จิตรคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101409   นายอนุรักษ์   อุ่นดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5710101305   นางสาวกมลทิพย์   พานทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101324   นางสาวฉัตรวดี   ศิริแสน : การประมง 3ชั่วโมง
5710101362   นางสาวปิ่นมนัส   มางาม : การประมง 3ชั่วโมง
5710101365   นางสาวพัชชาอร   คำแสน : การประมง 3ชั่วโมง
5710101375   นางสาวภาณุมาส   ใจไหว : การประมง 3ชั่วโมง
5710101382   นางสาววรรณศิริ   บรรณจักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101384   นางสาววารุณี   แพบัว : การประมง 3ชั่วโมง
5710101402   นางสาวสุปรีญา   อินทรทัศน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101403   นางสาวสุปรียา   วรรณวิจิตร : การประมง 3ชั่วโมง
5712101338   นางสาวนงนภัส   สุขะวิริยะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101349   นางสาวบุญญาภรณ์   เปี้ยสุยะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101371   นางสาววนิดา   อินต๊ะแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101387   นางสาวสิรินลักษณ์   ก๋องแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101391   นางสาวสุนันท์   สุนันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712102316   นางสาวจุไรพร   คำซาว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102366   นางสาวภัทรสุดา   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5714101369   นางสาวเมธาวี   พรมดวงศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101391   นายศุภวัฒน์   ยศชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101394   นางสาวสุกฤตา   วชิรธนากร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101403   นางสาวหฤทชญา   ลอยพรหม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5715123311   นางสาวคนึงนิจ   ป้องแก้วน้อย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123312   นางสาวจริยา   มีชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123313   นางสาวจอมขวัญ   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123314   นางสาวจันทกานต์   บำรุงศักดิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123331   นางสาวณัฐปภัสร์   เหล่าคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123335   นางสาวณัฐริกา   อินตาราช : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123347   นางสาวนลัทพร   ฝั้นอุตมะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123350   นางสาวนิลุบล   เขื่อนคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123355   นางสาวประกายดาว   ป้อมแดง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123363   นางสาวพัณณิตา   ดุจรัตนะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123366   นางสาวพิมพ์ผกา   สระสำราญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123375   นางสาวรัชนี   แทนชารี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123379   นางสาววชิรา   วรศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5718102339   นางสาวสุพิชชา   มุสิกเจียรนันท์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5822102006   นางสาวธิติมา   ประสมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5901101012   นายชัยณรงค์   สังข์น้ำมนต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101027   นายประสิทธิ์   จ๊ะแต๊ะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101038   นายเรวัตร   วนานิมิต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901122012   นายนครินทร์   เขตคามวาสี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122017   นายบุญทอง   ศรีสกุลคีรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122023   นายผดุงศักดิ์   อ่อนสำลี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122039   นายสถาพร   ศักดิ์ทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5906101011   นางสาวจันทภา   รำไพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101018   นางสาวณัฐริกา   ฉิมสุด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101023   นางสาวนันทิกานต์   หาญเชิงชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101027   นางสาวนิสิตา   ขาวมาก : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101061   นางสาวสุทธิดา   เปล่งอรุณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101067   นางสาวอนงค์พรรณ   ตระกูลอัปราชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102002   นายกฤษฎากร   นรากิตติกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102007   นายจิรพนธ์   สุริยะมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103002   นางสาวกมลทิพย์   เตปินใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103061   นางสาววารุณี   วงค์เปิบ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103080   นางสาวอรนิชา   เต๋จ๊ะนัง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103082   นางสาวอังศุมา   โพธิ์ปาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5909101008   นายคุณานนต์   อินทประเสริฐ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101020   นายณัฐพงศ์   สมทัศน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101024   นางสาวถาวรีย์   จิโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101044   นายรัฐศาสตร์   สามคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101069   นายอภิรเดชณ์   นำประดิษฐ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101070   นางสาวอะรียา   หวานแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5919101002   นายกิตติพจน์   วิชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล