ผู้เข้าร่วม
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
กริ่งกาญจน์ เจริญกุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชญา โคตรฐิติธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5918102301   นางสาวกชกร   คำมามุง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102302   นายกวีพัฒน์   ผุยเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102303   นางสาวกัญญาภัค   พลสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102304   นายเกรียงศักดิ์   กลั่นบุศย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102305   นางสาวเกวลิน   ยะใหม่วงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102306   นายคเชนทร์   สิริพิศุทธิภาคย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102307   นายคณิน   คำกิ่ง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102308   นางสาวจตุรพร   ดาราเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102309   นางสาวจันทร์นภา   พลาดิศัยสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102310   นางสาวจิตรานุช   ชัยศรีวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102311   นายจีรายุทธ   ยะใส : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102312   นายจุลธวัช   ทองอร่าม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102313   นายเฉลิมพล   ละมั่งทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102314   นายชนาธิป   บุญสนอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102315   นายชิตณรงค์   สำราญถิ่น : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102316   นางสาวญานิศา   วงค์เขียว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102317   นายฐิติภูมิ   เจริญพจน์สถาพร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102318   นางสาวฑิชากร   รัตนมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102319   นายณัชรัช   สิริสิงหรัชช์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102320   นายณัฐพงษ์   จันทร์หีบ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102321   นายณัฐพล   เพ็งมา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102322   นางสาวณิชกานต์   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102323   นางสาวณิชกุล   คำมี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102324   นางสาวธนัญญา   มิ่งมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102325   นายธวัชชัย   คำผลึก : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102326   นางสาวธัญชนก   เปยาคม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102327   นางสาวธัญลภัษณ์   สุภาวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102328   นายธีระวัฒน์   พิลาทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102329   นายนนทกร   นวลปาน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102330   นายนนทวัช   สุรฉัตร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102331   นายนภภูมิสิริ   ศิรินวล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102332   นายนัฐพล   ตั้งสุขสาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102333   นายนันทกิตติ์   จอมเดช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102334   นายนันทฉัตร   เจริญสุข : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102335   นายนันท์นภัส   ใจวัง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102336   นางสาวนันทิพร   วงราช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102337   นางสาวนิตยา   โพธิเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102338   นายเบญจรงค์   ศรีมา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102339   นายปฏิภาณ   ศรีชะนะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102340   นายปรีดา   ขวาชารี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102341   นางสาวปวัตินันท์   ดุมดก : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102342   นางสาวปาจรีย์   ชาญประโคน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102344   นางสาวพรพิมล   เทศเนานิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102345   นางสาวพัชรีพร   หงษ์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102346   นางสาวฟองจันทร์   แสงโชติรักษ์วงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102347   นางสาวภควิณี   โอสถากุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102348   นายภัทรนันท์   เจี่ยสมบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102349   นายภีรนัย   คำปันติ๊บ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102350   นายมิ่งศิษฐ์   เชี่ยวพานิช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102351   นางสาวมิรันตี   พลตื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102352   นายรัชนิกร   พรมประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102353   นางสาวรุ่งนภา   ไพรภิบาล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102354   นางสาววรหฤทัย   ธันยามาศรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102355   นายวัชรพล   พลโสภาพ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102356   นายวัชรากร   วานม่วง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102357   นางสาววาลีพร   ผุสดีสราญจิตต์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102358   นายวีรภัทร   ยาตรา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102359   นายศาศวัต   เขตชำนิ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102360   นายศิรวิทย์   กิติ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102361   นางสาวศิริลักษณ์   สุวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102362   นายศิลป์ชัย   หนูขวัญแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102363   นายศรัณย์พงศ์   ทนุโวหาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102364   นางสาวสรัสวันต์   พูนศรีโชติ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102365   นายสันติสุข   เกตุรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102366   นายอธิป   สำราญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102367   นายอธิวัฒน์   นิธิพัฒน์โสภา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102368   นางสาวอนัญชนา   ลำเลียงพล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102369   นายอมรเทพ   เพชรศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102370   นายอรชุน   เนตตกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102371   นางสาวอรพรรณ   นาคล้วน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102372   นายอัครพล   เดชดม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102373   นายเอกนารา   ขัดเรือง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102301   นางสาวกรวรัศมิ์   เวชพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102302   นายกฤตเมธ   เปรมคุณธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102303   นายกวิภัฎ   จำปาทิพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102304   นายเกียรติศักดิ์   วงศ์น้อย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102305   นางสาวเขมมิกา   เพ็งไทย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102307   นายจิรพันธ์   เทียมอรุโณทัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102309   นายจิรายุ   ทองเฉลิม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102310   นางสาวไอศูรย์ อวศรา   เข็มทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102312   นายชญานนท์   หงษ์ชูเวช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102313   นายชัชวาล   ภูมิภาค : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102316   นางสาวญาดาวดี   ดวงปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102318   นางสาวณัฐการ   คำแสน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102321   นางสาวณัฐสุดา   พุทธใจก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102323   นางสาวเติมตุน   พวงงาม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102324   นายทศทิศ   เจริญสุข : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102325   นายธนกร   ชมวงษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102326   นายธนกฤต   ชะนะหัง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102327   นายธนวินท์   วิระคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102330   นายธนัส   ปานไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102331   นางสาวธนาภา   เรือนตุ่น : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102333   นางสาวธัญจิรา   นาคสมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102336   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์หอม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102339   นางสาวนภาราดา   สุริยะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102340   นายนฤเบศ   เกตุทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102341   นายนัทธพงศ์   ศิริกุลชัยกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102342   นางสาวนันทรัตน์   แสนยอด : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102343   นางสาวนิโลบล   สมป่าสัก : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102344   นางสาวนีรชา   ศิริประภา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102346   นางสาวเบญจวรรณ   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102347   นางสาวเบญศิริ   ภูน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102348   นายปรัชญา   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102351   นางสาวปาริฉัตร   หลำน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102353   นายพงศธร   เขียวเจถะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102356   นายพีรพัฒน์   เขมาภิรตะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102358   นายภูรินท์   แสงช่วง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102359   นางสาวมนัญชยา   มณีอินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102360   นางสาวมัณฑนา   พิมมี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102364   นางสาวลักษิกา   เชื้อในเขา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102365   นายศักดิ์สิทธิ์   สุจา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102366   นางสาวศิริประภา   เนื่องอาชา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102367   นายสงกรานต์   คาร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102368   นางสาวสาลินี   ศฤงคารเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102369   นางสาวสิริกร   สมบูรณ์วงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102370   นางสาวสุพรรณษา   ใหม่เส็น : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102371   นางสาวสุพิชชา   นะธัม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102372   นางสาวหทัยชนก   เชื่อมสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102373   นางสาวหทัยชนก   ไชยเสน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102374   นายอชิตพล   อุทัยฤกษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102378   นางสาวอาทิตยา   จินดาวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง