โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
-
วันที่เริ่มต้น 02/12/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ ๔๔ ขึ้น ในลักษณะของงาน “Green Organic Ecology” อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อีกทั้งกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่การหลอมรวมความรักความสามัคคี การรู้แพ้
รู้ชนะ และรู้อภัย ให้เกิดขึ้นในหัวใจของนักศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักของคำว่า “Green Organic Ecology” ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนอกเหนือจะเป็นการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   162 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   14000 บาท
มูลค่ารายรับ   14000 บาท
ค่าใช้จ่าย 14000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   14000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยมีจัดการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 ในลักษณะของงาน อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อีกทั้งกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่การหลอมรวมความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้เกิดขึ้นในหัวใจของนักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล