ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 10
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 12
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
47904511   นายจักรพันธ์   อารีศรีสม : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
5105101325   นายชวลิต   มะโนธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5408114033   นายวิชาญ   อนุชนวีระการ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5412106386   นางสาววริศรา   ทรัพย์โสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5501126315   นางสาวธิดารัตน์   เหล่าอัน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5504101320   นายจักรภัทร   แก้วหานาท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5504101406   นายสุรเชษฐ์   เหมือนฟู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5522101368   นางสาวมุจรินทร์   สุขรี่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5601102344   นางสาวชัชฎาภรณ์   พันวัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5604101396   นายอภิลักษณ์   หลวงหล้า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5701105337   นางสาววรรณภารัตน์   ณ ลำพูน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105373   นางสาววนิดา   กล้าหาญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5703101322   นางสาวนวรัตน์   สุนทรพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5704106331   นางสาวลฎาภา   วงศ์ปิยะไพบูลย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5704303004   นายนนทนันท์   กอบุตร : เคมีประยุกต์ 6ชั่วโมง
5704306004   วัฒนชัย   สัปทน : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5704503001   นางสาวประดุจเนตร   เกตุวงค์ : เคมีประยุกต์ 6ชั่วโมง
5722101339   นัฐพงศ์   ฆ้องเม่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101361   นายภาณุวิชญ์   เล็บสังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101368   นางสาวยมลพร   เหมือนทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101384   ศรัญญา   ม่วงทิพย์มาลัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101395   นางสาวสร้อยฟ้า   ศรีผสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101412   นางสาวหทัยชนก   บริสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5801101336   นายปกิต   อิมพา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101338   ประกายกาญจน์   สุขสบาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101339   นางสาวปิยะมล   กันยวม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101342   นายพิทยพัฒน์   ไชมาคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101349   นางสาววริศรา   สาหร่าย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101351   นางสาววิมลสิริ   ศรีสารคาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101375   นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101376   นางสาวอารีรัตน์   บัวดอก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102379   นิธิพร   เลิศศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102427   รัชฎา   จันทวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5803102313   นางสาวชฎาภรณ์   ขันพล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102334   นิพัทธา   สุนันต๊ะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5804101351   นางสาวนิธิพร   ใสปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101384   วัชรพงศ์   กุยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804106357   นายอภิวัฒน์   สูตรเลข : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5805101358   นายภิเษก   เครือบุญอุ่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101359   นายภูมิชนก   จุมปามัญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101368   นายวงศ์วรรธก์   โหรา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104340   ธนพร   บุตุทำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104404   สุดารัตน์   เสารัตนไพร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101350   นางสาวณัฐกมล   นามะเสน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101511   สุวันวิสา   หมื่นพันธ์ชู : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101513   นางสาวหยาดพิรุณ   มหาฤทธิรุทธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102512   นางสาวสิริรัตน์   สายยนต์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103313   นางสาวกัญญารัตน์   โตโทน : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103443   นางสาวรัชฎาภรณ์   นาต๊ะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104495   นางสาวศราสินี   นาคคงคำ : การเงิน 6ชั่วโมง
5812107331   นางสาวนิพาดา   ของงาม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5812107338   นางสาวปวีณา   ผิวเกลี้ยง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5814101329   นางสาวธนพร   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5822101023   นายอัลก็อฟฟาล   ภูยุทธานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101024   นายเอนก   หมื่นเผือก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101329   นางสาวฐิติกาล   คำเกตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101413   นางสาวสมฤทัย   ใจครุฑ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822102015   นางสาววาลิศรา   คำศรีสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822103016   นายวงศกร   แซ่ฟ้ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5901101005   นายคชภพ   สตารัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101028   นางสาวปัญชรัศม์   บุญยะราศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101318   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102313   กันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102356   ณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102508   ปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105396   นางสาวสุดารัตน์   จีโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901122026   นายภัทรดนัย   รัตนกูล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901122035   นางสาววีรญา   สกุลกิจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901124315   นที   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901125322   ธัญญลักษณ์   เชตุพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5903102318   นางสาวณัฐชยา   เทพหินลัพ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102324   ธัญญาลักษณ์   สะตะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903103305   นางสาวกัลยรัตน์   ปรางทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103318   นางสาวณัทติกานต์   มูลต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103324   นางสาวธัญลักษณ์   สายสืบ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904102309   ดลนภา   ยองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101321   นางสาวชนินาถ   เจียมทิพย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101391   ศุภนุช   มารศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101413   นางสาวอำพาวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905204304   กฤษณา   ใจบุญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905204306   จารุภัทร   เครือจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905204326   ธีรภัทร์   อินทร์แพง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905204333   ปรายฟ้า   ทัศนาทร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905204340   วรเมธ   เพ็ชรประพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101479   นางสาวสุนิษา   สิงห์สัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102315   นางสาวกานต์พิชชา   สอนอ้อ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102439   นายพชร   กุณากา : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102467   นายมหวัน   มหาวันน้ำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103050   นางสาวภานุมาศ   แสงทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103060   วลัยวรรณ   คำแสน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103074   นางสาวสุมินตรา   พระอุ่มเอิบ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103080   นางสาวอรนิชา   เต๋จ๊ะนัง : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103498   นางสาวอมลวัทน์   คำยอด : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104422   นางสาววราภรณ์   ทองเงิน : การเงิน 6ชั่วโมง
5906105385   รลิตา   ชื่นหัตไทย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105386   รัตน์ตะวัน   ลีเบาะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105398   นางสาวสายธาร   ศรีมอญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5909302001   นายกิตติพันธุ์   ประสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912106349   นางสาวพัชรินทร์   ธิเสนา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106351   พิมพ์นิภา   พงษ์วันนา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912107335   นางสาวภัทธีรา   ตันดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5912107346   อรษา   รักงาม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5915123330   นายณัฐวุฒิ   บุญเป็ง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5918102332   นายนัฐพล   ตั้งสุขสาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5922101001   ว่าที่ร้อยตรีคุณานนต์   วงศ์เทศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101012   นายวัชรินทร์   กลับขัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6001102320   ขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102326   นางสาวจินตนา   สุทธาชีวสิทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102371   ธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102390   นิรชา   จิตเส็น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102406   เป็ณไท   ชมัฒพงษ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102410   พฤกษ์   ศรีตะวัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102511   อรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102514   อาภาพร   สีบุ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102517   อินทิยา   บัวขอด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102521   ไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105310   จันทิมา   เสนพรหม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105321   ชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001126324   อรุณสุขสม   เพ็ชรกิ่ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001222006   คำเผย   คุณประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6003101305   คณัศว์   มิ่งโอโล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101307   จักรินทร์   เพชรายุทธการ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101321   ณัฐชลัช   คงเพ็ชรขาว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101322   ณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101358   นายสรายุทธ   โพธิ์ทรัพย์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003102321   ตรีทิพยนิภา   จี้ใจ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003103321   ดารินทร์   แยชอกู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103326   ธันยพร   แซ่ลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103329   กมลลักษณ์   ประสันรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103330   เนตรนภา   สุจดา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103332   เบญจมาศ   อินแปง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103341   พรพรรณ   เลาหาง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103343   พรรณิภา   เต๋จ๊ะดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103347   เพียงขวัญ   ปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103356   ศวิตา   ทิพย์วงษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6004102309   นายจักรพงศ์   เทวกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004104305   ธนกร   นันติ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104308   แพรพรรณ   ตันติ๊บ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104309   นางสาวภัทริกา   วงศ์เศรษฐี : สถิติ 6ชั่วโมง
6004107304   เคณรมิษ   ลงยันต์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107327   ศรินยา   กองตองกาย : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107333   สุธิดา   แซ่จั้ง : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004303001   จตุรณ   คำชมภู : เคมีประยุกต์ 6ชั่วโมง
6004308008   นายศรัณ   จันตุ่ย : นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 6ชั่วโมง
6006101302   กนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101479   อนุสรา   ฐานเหล็ก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101482   อรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102389   ปุญญาพร   ชูประเสริฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102404   ภัทราพร   ขัติกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102415   ยุพารัตน์   สุขจิตร : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102416   ยูถิกามณฑา   อนุสนธิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103372   ธิติญา   เลขลบ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103464   ศิรประภา   นภาโชติ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103488   สุภาพร   สีเทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103495   อภิญญา   ไกรวังค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104306   กัญจนพร   เงานอ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104308   กาญจณา   บุญมา : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104310   กุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104314   รชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104327   ชนากานต์   กาวิน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104347   ทิพย์สุดา   หมื่นพิลมทอง : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104404   วรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104432   อดิสร   สีบุ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104448   อุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 6ชั่วโมง
6010101338   เดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101379   เมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101404   สุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 6ชั่วโมง
6012101348   ปวันรัตน์   ผานาค : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101386   เสฐียรพงษ์   พิงคำขา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012106335   นวลนภา   นามรส : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106383   อังคณารัตน์   เทียนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012107318   ณัฐธิดา   ชูเกียรติพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6012107319   ณัฐธิดา   ภูบ้านหม้อ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6012107347   สุพิญญา   บาทชารี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6018102323   เติมตุน   พวงงาม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6022101001   กฤษณะ   กุลาเพียร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101305   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101324   ชลลดา   แสนเสมอ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101337   ทิพย์เกสร   ฟูแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101389   นายภัทรพล   จันทร์ผ่อง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6022101420   ศราวุธ   ขาวนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101433   สุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง