ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5818102306   นางสาวจารุมาศ   พิลาวัลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 2ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6001102301   นางสาวกนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102302   นางสาวกนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102303   นางสาวกมลรัตน์   ศรีจักร์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102304   นางสาวกรนิกา   กิติมา : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102309   นางสาวกัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102312   นางสาวกัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102317   นางสาวเกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102318   นางสาวเกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102321   นางสาวคมคาย   ทะบือ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102323   นางสาวจันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102383   นางสาวนรากรณ์   เรืองศรี : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102384   นางสาวนลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102388   นางสาวน้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102392   นางสาวนิศารัตน์   คำปา : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102394   นางสาวปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102395   นางสาวปฏิมาพร   ชัยชื่น : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102397   นางสาวปภัสสร   หม่อมปุก : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102429   นางสาวมัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102430   นางสาวมินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102434   นางสาวรวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102435   นางสาวรวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102447   นางสาววรัชยา   ศรีวิชัย : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102459   นางสาววิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001125303   นางสาวขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125304   นายจักกราช   จินต์วิเศษ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125305   นางสาวจารุวรรณ   ดำทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125306   นางสาวจิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125309   นางสาวฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125310   นางสาวณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125311   นายณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125312   นางสาวณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125315   นางสาวนัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125316   นางสาวนันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125317   นางสาวบุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125318   นายประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125319   นางสาวปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125322   นายพลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125323   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125324   นายพีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125325   นางสาวภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125326   นางสาวภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125328   นางสาวรวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125330   นางสาววราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125332   นางสาววัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125333   นางสาวศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125334   นางสาวศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125336   นางสาวสุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125337   นางสาวสุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125338   นายอภิวิชญ์   ทองชื่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125340   นางสาวอรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125342   นางสาวอารียา   ทองคำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6001125343   นางสาวอารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6003101337   นายพิตรพิบูล   เกียรติพิบูลย์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6003104302   นางสาวกาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104303   นางสาวคัคนางค์   ปัญญาเทพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104305   นางสาวจุฑามาศ   เชื้อลิ้นฟ้า : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104306   นางสาวชฎาพร   เนื่องโพล้ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104310   นางสาวฐานิดา   แก้วแก่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104311   นางสาวฐิตินันท์   สีลาแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104314   นางสาวณิชมน   ตาติ๊บ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104323   นางสาวประกายดาว   ชมภูยอด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104324   นางสาวปิยะนุช   สินโพธิ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104325   นางสาวพิรุณโรจน์   ปันแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104328   นางสาวระวีวรรณ์   คิรีรัตน์กมล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104330   นางสาววราสิรี   เลิศศิลป์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104331   นางสาววศิณี   พุกไพร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104332   นางสาววัณวิภา   วรรณขำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104334   นางสาวศิริรักษ์   อินต๊ะโม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104335   นางสาวศุภรัตน์   จันทร์ติ๊บ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104339   นางสาวสุธารทิพย์   แก้วสระแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104343   นางสาวอินทิรา   ระบือนาม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6004103312   นางสาวชลิตตา   ชัยศรี : เคมี 2ชั่วโมง
6004103313   นางสาวชิดจันทร์   จารุพงษ์สิริ : เคมี 2ชั่วโมง
6004103345   นางสาวสุลีมาศ   เพ็งแจ่ม : เคมี 2ชั่วโมง
6004103347   นางสาวหนึ่งฤทัย   ลาศา : เคมี 2ชั่วโมง
6004103349   นางสาวหัสยา   วงค์กาปิน : เคมี 2ชั่วโมง
6004103350   นางสาวอนัญญา   ดีอ้าย : เคมี 2ชั่วโมง
6004103356   นางสาวอัจฉรี   แก้วเพ็ชรวงค์ : เคมี 2ชั่วโมง
6004103357   นางสาวอาจรีย์   อินน้อย : เคมี 2ชั่วโมง
6004104302   นางสาวขวัญฤทัย   สายสุวรรณ์ : สถิติ 2ชั่วโมง
6004104303   นางสาวชนิตา   คมขำ : สถิติ 2ชั่วโมง
6004104309   นางสาวภัทริกา   วงศ์เศรษฐี : สถิติ 2ชั่วโมง
6004104310   นางสาวรวิษฎา   ดีวงศ์ : สถิติ 2ชั่วโมง
6004104311   นางสาวรัชฎาพร   ปินทิพย์ : สถิติ 2ชั่วโมง
6004104312   นางสาวริตารัตน์   ด้วงบู่ : สถิติ 2ชั่วโมง
6004104314   นางสาวศรัณย์พร   แก้วเต๋จา : สถิติ 2ชั่วโมง
6004104318   นางสาวอรอัชฌา   คำอินต๊ะ : สถิติ 2ชั่วโมง
6004104319   นางสาวอรัญญา   จีนะ : สถิติ 2ชั่วโมง
6004105301   นางสาวกนกวรรณ   กระตุฤกษ์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105302   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วโน : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105308   นางสาวจินตนา   เอี่ยมสืบนุ่ม : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105310   นางสาวชลธิดา   ปัญจะรักษ์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105312   นางสาวโชติกา   กุหลั่น : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105313   นางสาวโชติรส   ฤทธิบำรุง : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105314   นางสาวดาวประกาย   แก้วตา : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105315   นางสาวชัชชญาพร   เทพสาย : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105316   นางสาวธันยพร   หมูดวง : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105319   นางสาวนิตยา   ทิศลา : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105320   นางสาวพิมพ์ลภัส   กิจหงวน : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105321   นางสาวพิมอัปสรณ์   ฮดฤาชา : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105322   นางสาวมณฑิรา   คณะโส : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105323   นางสาวโมนาลิซ่า   เบอร์กโมเซอร์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105325   นางสาวรวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105329   นางสาววริศรา   วัฒนาจารุพงศ์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105333   นางสาวมุกพิศุทธิ์   ศรีรัตนสุวรรณ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105334   นางสาวศตพร   อินตา : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105335   นายสาริน   สมเป็ง : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105336   นางสาวสุดารัตน์   สว่างแจ้ง : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105337   นางสาวสุทธิดา   สิงห์คำ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105339   นางสาวอทิตยา   คำมา : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105340   นางสาวอรณัชชา   จันทยงค์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6004105341   นางสาวอัจฉรา   บัวสมุย : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6005104415   นายเอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6006101381   นางสาวธัญวรัตม์   สุขสิทธิ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101385   นางสาวนงนภัส   ศรีวิชัย : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101386   นางสาวนภาภรณ์   ลำธาร : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101387   นางสาวนรีรัตน์ เอลานี่   คริสลิน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101401   นางสาวปรีณาภา   ยอดนิล : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101410   นางสาวพรพิมล   ไอ่จาง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101442   นางสาววนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101503   นางสาวชนิสรา   นาคมั่น : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101504   นางสาวสุทธิดา   พวงเงิน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101505   นางสาวโชติกา   ยานันติ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101507   นางสาวณพัชสนันท์   ผาดเเสง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101512   นางสาวพิมพ์ประภัส   ธิวงค์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101514   นางสาวชนากานต์   พิมเสน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006101515   นางสาวธัญญามาศ   ฟุ่มเฟือย : การจัดการ 2ชั่วโมง
6006102301   นางสาวกนกวรรณ   พินิจชนะ : การตลาด 2ชั่วโมง
6006102320   นางสาวจันทรจิรา   จันทรยากุล : การตลาด 2ชั่วโมง
6006102491   นางสาวรัชดาภรณ์   ใจดี : การตลาด 2ชั่วโมง
6006102493   นางสาววิไลพร   อุ่นคำ : การตลาด 2ชั่วโมง
6006103305   นางสาวกฤตพร   จุลสอน : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103306   นางสาวกฤตินา   ทิพย์สน : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103308   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลวรชัย : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103309   นางสาวกัลย์สุดา   คำเพ็ง : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103311   นางสาวกานต์ธิดา   เปี้ยปลูก : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103312   นางสาวกิจติพร   คำชื่น : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103313   นางสาวเกตน์สิริ   อ่อนปรางค์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103315   นางสาวเกวลิน   แซ่ย่าง : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103316   นางสาวเกษมณี   สิงสุทำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103317   นางสาวขวัญจิรา   วงศ์ประสิทธิ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103321   นางสาวจตุพร   ผาคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103323   นางสาวจริยา   เสนปานัน : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103324   นางสาวจารุมาศ   กลิ่นชิด : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103332   นางสาวชญาณี   นวนมิ่ง : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103338   นางสาวชรัญดา   ไขปัญญา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103340   นางสาวชลิตา   ผาสุข : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103342   นางสาวชาลินี   เตียวเจริญสิน : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103358   นางสาวดวงกมล   รื่นเริง : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103368   นางสาวธนพร   พลทวี : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103369   นางสาวธัญญาทิพย์   วรรณเลิศ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103388   นางสาวปภาวดี   ฝั้นกาศ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103401   นางสาวปุณยานุช   เงินอยู่ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103403   นางสาวพรทิพย์   ศรีสุรักษ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103404   นางสาวพรประภา   ทองเฝือ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103405   นางสาวพรปวีณ์   วงเมืองมา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103407   นางสาวพรรณิภา   เทพฝั้น : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103408   นางสาวพรวลัย   ต๊ะแก้ว : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103409   นางสาวพรวิมล   จันเปรม : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103410   นางสาวพลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103411   นางสาวพัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103412   นางสาวพัชราภา   โนวัฒน์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103419   นางสาวพิชาภัค   กองนอก : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103421   นางสาวพิมลมาศ   ธรรมเกษม : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103422   นางสาวพีรกานต์   ณ บางช้าง : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103434   นางสาวรัชนีย์   สุขเปียง : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103435   นางสาวรัตชรส   ศรีมงคลศิริ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103436   นางสาวรัศมี   ช่างเพาะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103437   นางสาวรุ่งนภา   เพชราช : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103438   นางสาวรุ่งไพลิน   พลอาสา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103439   นางสาวรุ่งวิวาห์   วิรันทนา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103441   นางสาวลักษมณ   กล่อมมิตร : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103443   นางสาวลายชนก   เทพวงศ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103444   นางสาวลาวัลย์   บุญเป็ง : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103445   นางสาววชิราภรณ์   ส้มอ่อน : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103446   นางสาววนัชพร   มหานันท์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103447   นางสาววนิดา   ประดิษฐ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103453   นางสาววราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103455   นางสาววริษา   ศิริดาพร : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103457   นางสาววิภาพร   แก้วกำแพง : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103458   นางสาววิภาวรรณ   แก้วลังกา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103469   นางสาวศิริลักษณ์   หมื่นจำปา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103470   นางสาวศิริวิมล   แสงแก้ว : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103474   นางสาวสโรชา   ปาละบุญมา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103475   นางสาวสาวิตรี   คุณนะลา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103477   นางสาวสิราวรรณ   วิไชย : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103478   นางสาวสิริกานต์   ยากอง : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103479   นางสาวสิรินยา   สารสุรินทร์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103480   นางสาวสิริปรียา   จะสาร : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103481   นางสาวสิริพัชร   บ่าพิมาย : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103482   นางสาวสุจิตรา   ชุปวา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103483   นางสาวสุดารัตน์   ธนะทิพย์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103484   นางสาวสุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103485   นางสาวสุทธิดา   ก๋าคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103487   นางสาวสุทธิดา   พุทธศรี : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103488   นางสาวสุภาพร   สีเทา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103491   นางสาวสุวนันท์   ทรงตระกูลวงศ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103492   นางสาวแหวนวะลี   วงค์ครองศักดิ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103493   นางสาวอทิตยา   ปั๋นเต๋ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103494   นางสาวอภิชญา   พุฒอิ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103495   นางสาวอภิญญา   ไกรวังค์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103496   นางสาวอมรรัตน์   เสนจุ้ม : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103497   นางสาวอรอนงค์   เหม่ถ่า : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103498   นางสาวอาทิตยา   โพธิสวัสดิ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6006103499   นางสาวอินทิรา   แลบุญมา : บัญชี 2ชั่วโมง
6006104344   นางสาวดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 2ชั่วโมง
6006104350   นางสาวทิวาภรณ์   เชียงมา : การเงิน 2ชั่วโมง
6006104373   นางสาวปิยธิดา   ทองพิจิต : การเงิน 2ชั่วโมง
6006104377   นางสาวผาณิตา   ภาระตะวัตร : การเงิน 2ชั่วโมง
6006104448   นางสาวอุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 2ชั่วโมง
6009101352   นางสาวพรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6012101302   นายกนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012102305   นางสาวกานต์ธิดา   เลิศวิชยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102306   นางสาวกิ่งกาญจน์   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102311   นางสาวจันทรากานต์   ธณแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102315   นางสาวชนิกานต์   สุขรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102355   นางสาวเพชรรัตน์   เพิ่งเติง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102362   นางสาวมนลดา   ปัญญาหาญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102363   นางสาวมลิวัลย์   ชุ่มวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102369   นางสาวลัดดา   เกษมศรีธารา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102376   นางสาวศศินิภา   กันยวม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102384   นางสาวสุกัญญา   สิงห์ใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102387   นางสาวสุธิชา   แดงคำมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102393   นางสาวอังคณา   นรินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102394   นางสาวอิรวดี   มีงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102395   นางสาวอุ้มบุญ   ครองสมบัติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012106344   นางสาวพัชณิดา   อยู่กัน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6012106345   นางสาวพิชญา   สบานงา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6012106346   นางสาวเพ็ญนภา   จะทอ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6012106347   นางสาวภควดี   จันทร์พุฒ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6012106348   นางสาวภัทราภรณ์   เครือกุณา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6012106358   นางสาววัชราภรณ์   มหาวงศนันท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2ชั่วโมง
6014102302   นางสาวกชวรรณ   เลิศทวิวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102303   นางสาวกรผกา   จินดาวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102306   นางสาวเกศกนก   ทิพย์นุ้ย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102308   นางสาวจิตตวรรณ   คงทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102309   นางสาวจินดา   ลุงตี้ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102315   นางสาวณัฐชญา   จำปี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102318   นางสาวธนะนัฐ   ปิงเมือง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102321   นางสาวธิณัฐดา   ปัญญาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102323   นางสาวนันท์นภัส   ราชเมืองมูล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102324   นางสาวณัฐนิชา   เลี้ยงสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102325   นางสาวบัณฑิตา   ชำนิจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102327   นางสาวปริมประภา   นามวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102337   นางสาวมัลลิกา   สุธาธรรม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102339   นางสาวรภาภรณ์   เตชะเลิศพนา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102340   นางสาววริศรา   วนนุรักษ์สกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102345   นางสาวอรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง