ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701101371   นางสาวสุจิตตรา   อาจนคร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701105332   นายณัฐพงษ์   อ้วนมะโฮง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126332   นายสุทธิชาติ   เครือต๊ะมา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801101303   นายกฤตเมต   สังโขบล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101305   กฤษฎา   โนวะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101308   นายกิ่งพล   เพชรเก่า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101309   นางสาวขนิษฐา   ชาวะไลย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101310   จักรพงษ์   อ่อนนอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101314   นายเจษฎา   สายสุภา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101315   นายชนะฤทธิ์   จิตรนึก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101317   ญาตาวี   เลิศไกร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101319   ณัฏฐธิดา   ตาจุมปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101320   นายณัฐพล   ปัญญาแวว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101321   นายณัฐสิทธิ์   ไชยเสน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101323   นายทวีศักดิ์   คำภีระ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101324   นายทศพล   ดาปะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101325   นายทักษิณ   ปินคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101326   นางสาวทัตพิชา   ปู่สันจร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101328   นางสาวธัญญาวดี   ศิริกุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101330   นายธีรโชติ   อินทร์ประโคน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101331   นายนนท์ณภัทร   กล้าหาญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101334   นิละมัย   แสนสุภา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101335   นางสาวนิศากร   แถลงไข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101336   นายปกิต   อิมพา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101339   นางสาวปิยะมล   กันยวม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101340   นายพงศธร   ลอยลอม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101342   นายพิทยพัฒน์   ไชมาคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101343   พิศชานันท์   โล่วันทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101344   นายภาณุวัฒน์   สะทองปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101349   นางสาววริศรา   สาหร่าย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101350   นางสาววินา   ก้อนทับทิม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101351   นางสาววิมลสิริ   ศรีสารคาม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101355   นางสาวศิริกัญญา   สวัสชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101365   นางสาวสิรินทรา   ศิริยา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101366   นางสาวสุชาดา   ก๋าอินตา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101367   นางสาวสุทธิดา   พรรณเรืองรอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101368   นางสาวสุภัชชา   ทองสุข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101369   นางสาวสุวัญณี   สวัสดิ์พล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101375   นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101376   นางสาวอารีรัตน์   บัวดอก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101378   นางสาวอินทิรา   พันชั่ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101379   นายเอกรัฐ   ธนานุสิทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801102338   ชุรีพร   ขันโพชา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102434   ราชันย์   เเสงงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801125323   ณัฐวัชร   ขำทับน้ำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5822101430   นายกฤษฎา   ภักดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5901101302   นางสาวกฤติกา   ทุมแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101303   นางสาวกาญจนา   สมบูรณ์ทรัพย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101304   นางสาวกาญจนียา   กาญจนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101305   นางสาวกุหลาบ   วิสสัน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101306   นางสาวจันทรัสม์   ตาคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101307   นางสาวจารุดี   แซ่เถา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101308   จิราภรณ์   อินทร์ต่อม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101309   จุฑามาศ   สุวิวัฒนพงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101310   นางสาวชลธิชา   แพทย์กลาง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101311   นายชัยพร   รัตนสกล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101312   ชาติตระบุตร   อุดเอ้ย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101313   ชุติกาญจน์   ดวงฤทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101314   นายชุติพงศ์   ทั่งเรือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101315   นายโชคชัย   ตระสักวนากร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101316   นางสาวณัฐกานต์   ศรีบุญเพ็ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101317   นางสาวณัฐณิชา   กุนาจา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101318   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101319   นางสาวณัฐทมล   โชคดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101320   นางสาวณัฐธยาน์   จำบัวขาว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101321   นางสาวณัฐิดา   ใจพรหมมา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101322   นางสาวณัสมา   ดลระหมาน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101323   นางสาวณิชาภัทร์   ฉาดฉาน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101324   นายเดชา   กชภูมิ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101325   นายเด่นดนัย   ชนะสิทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101326   นายทอนชัย   เก่งผสานคุณ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101327   นายธนกาญน์   คล้ายวิมุติ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101328   นายธนภัทร   แก้วแสงพิศุทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101329   นางสาวธวัลพร   โพธิยอด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101330   นายธิติวุฒิ   เสนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101331   ธีรพงศ์   เปลี่ยววิญญา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101332   นายนพดล   อินริสพงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101333   นารีรัตน์   ไชยทน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101335   นุศิตา   ทาสุรินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101336   เบญจมัย   เหมืองทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101337   นางสาวปทุมพร   ปงเทพ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101338   นายปรเมศวร์   รุ่งโรจน์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101339   ประทีป   แก้วเบี่ยง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101340   นางสาวประภาภรณ์   เลยเมือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101341   ปรางวณี   บุญอินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101344   ปรียานุช   ชิ้นงูเหลือม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101345   นางสาวผกามาศ   ทองเกิดอินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101346   นายพลวัฒน์   จุ่มแก้ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101347   นายพัชรพล   กีรติภักดีพงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101348   นางสาวพัชรา   พันเรือนดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101349   พิมพ์ชนก   น้อยลา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101350   เพชรรัตน์   จี้เพชร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101351   ภาณุวิชญ์   แสงสุข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101352   นายเมธพล   สวนวงษ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101353   นายเมธาสิทธิ์   จักร์แก้ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101354   นายวชิระ   เสถียรวรพงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101355   นายวิทยา   กันธิยะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101356   นายวิทวัฒน์   ใจทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101357   วิทวัฒน์   อัประทัง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101358   นายศรายล   สิงห์น้อย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101359   ศรายุทธ   วงศ์ตุ้ย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101360   ศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101361   นายศราวุฒิ   ภวสุริยกุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101362   นางสาวศศิพร   จอมคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101363   นางสาวศิริลักษณ์   อุปะละเป็ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101364   ศิริวิมลรัตน์   วงค์วาน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101365   นายศิวดล   อภัยศรี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101366   นายศุภกร   ทองเชื้อ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101368   นางสาวสุจิตตรา   เชื้อสาย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101369   สุชัญญา   วงค์ชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101370   นางสาวสุชาดา   พระเวียง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101371   นางสาวสุภาพร   สบฤกษ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101372   สุภาวดี   หลาบหนองแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101373   นายสุรเชษฐ์   มูลรัตน์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101374   นางสาวสุรีมาศ   จันต๊ะอินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101375   นางสาวสุวนี   ยาวิชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101377   นางสาวอนุสรา   ช่อจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101378   นายอิสระ   สันโดษวนาไพร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101379   อุราวรรณ   แสนสร้อย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901102301   กชกร   อินหน่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102302   กนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102304   กนกวรรณ   เดชะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102305   กนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102307   กรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102308   กรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102309   กฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102310   กฤษฎา   เทศนำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102311   กฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102312   กัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102313   กันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102314   กัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102315   กาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102316   กาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102317   กิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102318   กิ่งแก้ว   ทิพย์ศรีบุตร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102319   เกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102320   คมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102321   คริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102322   นายคุณัชญ์   ปานเอี่ยม : พืชสวน 12ชั่วโมง
5901102323   จะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102324   จักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102325   จันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102326   จันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102327   จาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102329   จิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102331   จีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102332   นางสาวจุฑารัตน์   เขตบรรพต : พืชสวน 12ชั่วโมง
5901102333   จุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102335   เจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102337   ชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102338   ธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102340   ชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102341   โชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102342   ไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102343   ซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102344   ฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102346   ฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102347   นางสาวฐิติชญา   เสนามาตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102348   นายฐิตินันท์   จันทะวีระ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102350   ณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102351   ณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102352   ณัฐชยา   ชุ่มวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102353   ณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102354   ณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102355   ณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102356   ณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102357   ณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102359   ดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102360   ดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102361   ดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102362   ดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102363   ทักษ์ดนัย   อยู่เย็น : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102364   ทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102365   ทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102366   เทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102367   ธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102368   ธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102369   ธนาคาร   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102370   ธนาวัฒน์   ปัญญาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102371   ธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102372   ธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102373   ธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102374   ธัญพร   ขันจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102375   ธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102376   ธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102377   ธารารัตน์   เถิงคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102378   ธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102379   ธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102380   ธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102381   นัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102382   นิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102383   นิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102384   นิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102385   นิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102386   เนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102387   บุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102388   ใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102390   ปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102391   ประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102392   ปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102393   ปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102394   ปองภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102395   ปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102396   ปาลินี   ประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102397   ปิยะธิดา   เตชะชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102398   ปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102399   พงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102400   นายพงศธร   สมแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102401   พชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102402   พรนภา   หมีนิ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102403   พรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102404   พรพิมล   สิระไผ่ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102406   พลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102407   พัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102408   พัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102409   พัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102410   พัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102411   พิชญ์สินี   กันธะโน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102412   พิชญ์สินี   เอี๊ยะเผ่าพันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102413   พิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102414   พิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102415   พิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102416   พุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102417   พุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102418   นางสาวเพ็ญพิชชา   งามศรีผ่องใส : พืชสวน 12ชั่วโมง
5901102419   ภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102420   ภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102421   ภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102422   ภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102423   ภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102425   นายภูวรัตน์   พิพัฒน์ชนานันท์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5901102426   มงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102427   มณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102428   มณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102429   มณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102430   มยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102431   มาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102432   มุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102434   เมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102435   ยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102436   ยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102439   รัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102441   ฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102442   ลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102443   นายวชิระ   จันทบาล : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102444   วทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102445   วรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102446   วรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102447   วรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102448   วันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102449   วัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102450   วัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102451   วาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102452   วาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102454   วิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102455   วิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102457   วิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102458   วีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102459   ศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102460   ศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102461   ศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102462   ศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102463   ศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102464   ศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102465   ศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102466   ศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102467   ศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102468   สริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102469   สายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102470   สิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102471   นางสาวสิริปภา   เทียนงาม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102472   สุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102473   สุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102474   สุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102475   สุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102476   โชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102477   สุธิดา   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102478   สุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102479   สุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102480   สุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102481   สุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102482   สุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102483   สุวัฒน์ชัย   ต๊ะน้ำอ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102484   แสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102485   หทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102486   ไหมคำ   มณีกรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102487   นายอติวิชญ์   ศรลัมพ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102488   อนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102490   อรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102491   อรสิรี   ปิ่นสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102492   อรอนงค์   เชื้ออินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102493   นางสาวอังคณา   ใหม่กัน : พืชสวน 12ชั่วโมง
5901102494   อัฐกรณ์   กันขัด : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102495   อาริษา   กันทะแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102496   อาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102497   อาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102498   อิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102499   อุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102500   อุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102501   เอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102502   เอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102503   ไอริณ   สิงหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102504   ฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102505   กนกวรรณ   แซ่ท้าว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102506   จีระพงษ์   เดชะทิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102508   ปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102509   ไอรดา   ภู่ทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901105303   นายกมล   ประภัสสร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105312   คุณากร   ทัศนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105317   นายฉมาชัย   คำสุวรรณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105318   นางสาวชญาณี   บุญทาขันแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105319   นายชนะรัตน์   ศรีไวย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105320   นางสาวชยาภรณ์   เครืออุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105321   นางสาวชลธิชา   เตชะปลูก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105322   นายชัยภัทร   ปรามาลย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105325   นางสาวฐิตินันต์   อัศวพูลทรัพย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105326   นางสาวฐิติยา   ดอนมอญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105330   นางสาวณัฎฐาพร   หมวกสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105333   นางสาวณัฐริกา   พรหมมาเตียม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105338   นายธีรศักดิ์   คำทอน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105339   นายนทกานต์   ภู่ทอง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105349   นางสาวปทุมวัน   สุริยนต์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105354   เปรมกมล   นิลเพ็ชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105357   นางสาวพรสราญ   พรศิริโสภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105359   พลเอก   ถมมูล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105361   นางสาวพิมพกานต์   สันธิ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105362   นางสาวพิมพ์พิชญ์   สุขเสาร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105363   นางสาวพิมพ์วิมล   พลรักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105365   นางสาวภาวินี   ลาครึ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105366   นายภาสกร   สารี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105367   นางสาวมนุชาธิป   อินสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105368   มรกต   โอษะคลัง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105374   นางสาววรนุช   คำมุงคุณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105375   นายวรเมธ   พลประโคน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105376   นางสาววรรณนิศา   ฟุ้งสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105377   วรรณพร   อุทธศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105380   นางสาววาสนา   แจ่มหอม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105381   นางสาววิจิตรา   ศรีธนหล้า : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105384   ศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105387   สริตา   วีระสกุลชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105396   นางสาวสุดารัตน์   จีโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105399   นางสาวสุนิษา   ปานสุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105401   สุวิภา   ศรีแจ้ง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901113301   กนกพร   เติมลาภ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113303   กุลภรณ์   หมูโต่ง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113307   จารุวรรณ   ประสาทศิลป์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113308   จิดาภา   คำอุ่นเรือน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113311   ชุติพร   สุดเฉลามาลี : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113319   ธัญจิตรา   สุวรรณ์พิงคา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113320   นิภาพรรณ   แมะบ้าน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113325   ปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113328   พัชราพร   แสงดาว : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113329   พิกุล   ชูชื่นบุญ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113331   ภานุมาศ   เวชกร : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113332   โภคพัฒน์   โล่พานิช : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113333   รุ่งนภา   หยกรัศมีโรจน์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113336   วิภาดา   ปาละอ้าย : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113340   สัทมน   ต้อติดวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113342   สุธาทิพย์   อุดมศรี : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113344   อภิญญา   เลาะไชยสงค์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113345   อรภาณี   คำบุบผา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901113346   อังคณา   สวัสดี : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901125303   กฤตพจน์   หมวดคงทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125317   Toulakhom   Vongviengkham : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125319   ธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125328   นุตประวีณ์   คนคง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125329   บุษกร   อาษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125330   ปรัชญา   การอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125331   ปีรยา   แสงทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125332   พรกนก   ซื่องาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125334   พรนัชชา   นับกลาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125337   พีรยศ   ปอแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125343   วิชัยชาญ   วิมาละ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125353   แสงชัย   ไชยปิยะกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง