ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5808104311   ณุกัญญา   จันทธรรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5808108321   วีรชน   แซ่กอ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5808109301   กรรณทิมา   มากถี่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109310   ธนาธิป   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109319   วัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109323   วีนัสรา   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109333   อรปรียา   โชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5908107336   พัชรี   หาญเวช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5908107340   เพชรรัตน์   จันทรดิลกกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5908107351   วรกร   หาญทรงคมณัท : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5908107365   ศุภัทร์ทรา   จงรักกลาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5908107368   สโรชา   ทองนพคุณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง