ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801102339   โชติรส   สะท้านถิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5801102483   เหมือนพี่   แสงแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5801124353   นางสาวอาทิตยา   ดิษฐขำ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
5801126317   นัฐลินี   จินดาแสงสี : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
5804101349   นางสาวนันทิยา   โพธิ์แก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5804107317   นายธนโชติ   โชคถวาย : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805104368   จิรภิญญา   สุดสายตา : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5806101433   นางสาวพิมวิภา   วงษ์จักร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5806105398   นางสาวสุภัสสร   เตชะสาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5809101387   นางสาวศุภานัน   จันทร์สุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5812101328   ณัฐตะวัน   มณีจักร : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5812106327   ณัฏฐ์นลินี   สังข์คร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5812106333   นางสาวทิพย์วรรณ   ลุนวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5814101305   นางสาวขวัญพร   ไวว่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5901101363   นางสาวศิริลักษณ์   อุปะละเป็ง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5901102396   ปาลินี   ประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5901102414   พิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102462   ศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102485   หทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901102509   ไอรดา   ภู่ทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901113313   ณรงศักดิ์   พันธุ์ทาโฮม : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5901125335   พรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5901125349   สวิญชา   แก้วดวงดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5903101301   นางสาวกมลชนก   มีล้อม : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
5903101324   ธีรธรรม   เจริญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
5903101358   ศักดา   คูหามุข : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904102311   ตรีวิทย์   กันวะนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5904102320   นุชนาฎ   ไชยนวล : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5904105312   นางสาวฐิตินันท์   ไชยอุประ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101370   นางสาวมุขสุดา   เปี้ยกาศ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101383   วิชชุนี   วิชาหา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101411   นางสาวอารียา   วงค์ปัญญา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905104340   ทัศนีย์   สุริยะชัย : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104352   นิรัญญา   ปันมูล : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104363   พรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905201318   ณัฐวดี   อินทะวัง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905201332   นายพงษ์สิริ   วงษ์รพีพรรณ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101456   นายศรัญวิทย์   สมศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906102471   นางสาวยศวิมล   ชำนาญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102480   นางสาวรัตนาวดี   อิ่มอ่ำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102481   นางสาวลฎาภา   บุญพระรักษ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102499   นายวิษณุกร   สายเครื่อง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906103331   นางสาวจุฑาพรรณ   ไชยสูง : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103373   ธัญชนก   ทองอาชา : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103377   ธันย์ชนก   ตันแดง : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103423   นางสาวแพรไหม   สุรินทะ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103475   สุพรรษา   เสนาวรรณา : บัญชี 4ชั่วโมง
5906104305   กรรณิการ์   บุญธรรม : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104348   นางสาวณัฐชยา   บุญประกอบ : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104388   นายพงศธร   ไทยเจริญ : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104405   มัลลิกา   ขำดำ : การเงิน 4ชั่วโมง
5906105375   นายเพชรนที   ตั๋นเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5909101358   พัชราดา   บ่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5910101310   คุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 4ชั่วโมง
5910101316   นางสาวจีรนันท์   พิสกุล : การประมง 4ชั่วโมง
5910101349   นายนันทิพัฒน์   แซ่จ๋าว : การประมง 4ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 4ชั่วโมง
5912101381   นายสุรเชษฐ์   อินต๊ะมูล : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912102303   นายกฤตภาส   ต๊ะจักร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102330   นายธนิสรณ์   อุดมลาภ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102340   นวพร   สายยศ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102347   นางสาวเบญจพร   นันธิน้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102408   นางสาวอัญชนา   ดาวทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912106330   ธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106335   นักรบ   ศิริพิทักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106389   นางสาวอริยาพร   สีไสย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5914101356   นายมาศวัฒน์   แป้งหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5915123327   ชูศักดิ์   สังสถิตย์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5915123330   นายณัฐวุฒิ   บุญเป็ง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5918102311   นายจีรายุทธ   ยะใส : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5922101326   นางสาวณภัทราภรณ์   ศักดิ์สูง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5922101360   นางสาวพัฒนวพรรณ   ปารีธัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5922101363   นางสาวมณีรัตน์   มูลทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101383   วิจักษณ์พงศ์   จบเจนภัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101415   สุริยา   เตจารังษี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6001102391   นิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102472   ศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001125305   จารุวรรณ   ดำทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6003104335   ศุภรัตน์   จันทร์ติ๊บ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6004106309   ณฐปพนธ์   รัตนพิบูลวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004107313   ธีรภัทร   เนตรฉัยยา : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101316   ณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101325   ดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101349   ปวิตรา   ท้าวหล้า : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6006101313   การะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006102323   จิราภา   จันทร์พวง : การตลาด 4ชั่วโมง
6006102458   สิริวัฒน์   ปิ่นแก้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
6009101386   สริยาพร   ฉัตรดอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102330   วิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6010101390   ศักรินทร์   ยอดแก้ว : การประมง 4ชั่วโมง
6014101332   นายธนภพ   แหย่พะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6015123303   นางสาวกัญธิมา   พุทธมณี : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6018102312   ชญานนท์   หงษ์ชูเวช : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6022101337   ทิพย์เกสร   ฟูแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง