โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 19/07/2560 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 19/07/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีแนวนโยบายให้นักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่งและมีรวามสุข โดยมุ่งสู่เป้าประสงค์ให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์เมื่อสำเร็จการศึกษา ดังนั้นการเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารนับเป็นช่องทางหรือแนวทางหนึ่งในการหล่อหลอมขัดเกลาให้นักศึกษาส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาได้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ กล้าหาญ รับผิดชอบตนเองและส่วนรวม จึงได้จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารขึ้นทุกปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 360 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   360 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล