ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101020   พงศ์พิสุทธิ์   พรดอนก่อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101021   พสธร   ฆารประเดิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101030   วรพล   บัวคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101307   จิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6001101320   ถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105322   ช่อผกา   แก้วลำยวง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001122026   บัญชา   เข็มเพลีย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001124324   ศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6001124326   สุกัญญา   ทนุโวหาร : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6001124329   อดิศักดิ์   อินต๊ะเม้า : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6001125304   จักกราช   จินต์วิเศษ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6001125311   ณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
6001125324   พีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6001125329   ลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6001126301   กนกพร   หอมสวัสดิ์ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6001126309   ธีรพัฒน์   ลุงชี : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6001126313   ปิยศรี   ทวนดำ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6001126322   ศักย์สรณ์   จันทสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6003101314   ชยาภรณ์   ภักดีไทย : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6003101363   สุกฤษฎิ์   ผดุงไทย : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6003101366   สุวรรณรัตน์   ขันชารี : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6003102302   นางสาวกันยากร   อินตา : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6003102317   ณัฐสิทธิ์   ธรรมสอน : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6003102324   ธีรพล   กัณหาเรียง : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6003103316   ณัฐวัตรชัย   ตาคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103356   ศวิตา   ทิพย์วงษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103363   สุพัตรา   นิทัศนกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003104313   ณัฏฐพล   จันทร์แจ้งใจ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6003104316   ธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6003104318   นฤมล   แซ่เตี่ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6004101306   กริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6004101353   ปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004102311   ชนิภักดิ์   พิศุทธ์ทิฆัมพร : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6004102343   สุวรา   ตะนุชนม์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6004102344   นายอนาวิน   มาอินทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6004103305   กุลสตรี   โปธาคำ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103308   จีรนันท์   หิรัญคำ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103310   ชฎาธาร   พลเยี่ยม : เคมี 6ชั่วโมง
6004104306   นายนวภพ   แจ่มกระจ่าง : สถิติ 12ชั่วโมง
6004104313   วรรณวิสา   แข่งขัน : สถิติ 12ชั่วโมง
6004104317   แสง   สินบันเทิง : สถิติ 12ชั่วโมง
6004105306   คณิน   ฉัตรธนพงศ์ : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
6004105312   โชติกา   กุหลั่น : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6004105324   ยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6004106327   ผกามาศ   ธาราฉาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6004106332   ภาณุกฤษฎ์   อินต๊ะยศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6004106353   อัญวีณ์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6004108301   กนกพร   คำปลิว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 12ชั่วโมง
6004108312   รวิสรา   สดใส : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 12ชั่วโมง
6004108314   ราชัน   วิทยานที : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004109304   ชัยพล   จินะทา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
6004109307   ธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6004109317   อรรถวิท   คำแก้ว : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
6005101322   ณัฐริกา   มีสุข : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101332   ธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101347   ปริญญ์   อาศิรพงษ์พร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104340   ธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104343   ธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104415   เอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6006101317   กิตติพัฒน์   ค้าไกล : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006101330   จีระศักดิ์   จันทรามูล : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006101430   มัทนพร   ภาชนนท์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006101511   กนกพิชญ์   จิตต์เสียงดี : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006103021   นิตยา   งอกไม้ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103051   ศิวกรานต์   พันแจ้ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103057   อภิญญา   ยาวิลาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103307   กฤษฎากรณ์   วงศ์ขัน : บัญชี 12ชั่วโมง
6006103367   ธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6006105019   นันท์ทัต   แสนดวงดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105022   ปรัชญา   บุญตอม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105303   กนิษฐา   เนียมปิ่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
6006105314   จิรโชติ   สินโพธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
6006105367   ภัณฑิลา   วงศ์อินทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
6009101002   กฤตเมธ   คล้ายไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101034   นายวรวิทย์   วงษาปัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009101041   ศศิชา   ขุนจำนวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009101054   Aree   Loongkoo : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009101306   กานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009101328   ธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009101371   วายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101389   สิริวิมล   แสนคำก้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009102301   สุภาดานันท์   สารี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102329   วิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009102330   วิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101008   ชอบธรรม   บัวลอย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101023   วาทยุทธ   กอรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101031   อุษณีย์   สิทธิสังข์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101338   เดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 12ชั่วโมง
6010101339   ทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101357   ปทิตตา   ภิญญะเดช : การประมง 6ชั่วโมง
6012101337   ธนาพร   กาสมุทร์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6012101339   นางสาวธีราพิตฐา   พึ่งเมือง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6012101353   พรสวรรค์   ชาติบุรุษ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6012106370   สหรัฐ   อรุณพิทักษ์วงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6012106386   อุทัย   ประสารสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6012107314   ฐิติพงศ์   ศาสตร์ศิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6012107326   นางสาวปุณรดา   อัญชมาภรณ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6012107352   อลิษา   ศรีชะนันท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6014101305   กฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6014101329   ดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6014101337   นฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6014102303   กรผกา   จินดาวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6014102305   กวิญญาวีร์   พึ่งเจียม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6014102319   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6015123368   ภิรมย์พร   ทองตะลุง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6015123387   สุชาพร   เนียมแก้ว : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6019101006   นายชนะพงศ์พันธ์   กิจดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6019101024   นายสรธร   ปัญญาปะระ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101027   นางสาวสุทธินีย์   เสี่ยงสอาด : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6019101028   นายอดิศร   พลอาษา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101301   จตุพล   วงศ์ใจแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101304   นคเรศ   บุญเรือง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101314   อภิสิทธิ์   ปากเมย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019102507   เจนจิรา   ดวงจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102516   ปณิธาน   รังษี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102524   วัชรากร   มหาดำรงค์สิริกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103505   ญาณพันธุ์   เเก้วกุนทน : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103508   ธนพนธ์   จินโจ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103510   ธิดาวรรณ   ขันธนิตร : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6022101328   ญานี   อินทรพินิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6022101332   ณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6022101449   อรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6022103002   กิตติรัตน์   อินทนุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022103012   ผดุงเกียรติ   บุญบุตตะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022103017   วสุนันท์   มีฟัก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง