ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701102364   ธิดาพร   ตันทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5705101367   นางสาวพนิดา   พันธ์อุ่น : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705104311   นางสาวชนาภัทร   กุลประดิษฐ์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5706102337   นางสาวชมพูนุช   นางแล : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706103423   นางสาววิภวาณี   คำรังษี : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103454   นางสาวสุทธิดา   เรียบร้อย : บัญชี 4ชั่วโมง
5706105320   นายจตุรภัทร   เสือจงภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5706105343   นายติณณภพ   ไชยกันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5712106310   นางสาวกุลธิดา   คำปัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106312   นางสาวคนึงนิตย์   จาปัญญะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106316   นางสาวจารุวรรณ   แสงศรีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106324   นายชยุต   คำนันทา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106337   นายธนบวร   จันทพยัคฆ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106347   นางสาวบุญฑริกา   อินญาวิเลิศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106356   นายพชร   อุบลรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106360   นายพัลลภ   รุนนุช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106393   นางสาวสุชาดา   อินนันใจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5801101343   นางสาวพิศชานันท์   โล่วันทา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5801101367   นางสาวสุทธิดา   พรรณเรืองรอง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5806101056   นางสาวรัตติกาล   ถาวรธนโชติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5806101539   อัจฉราพรรณ   มีใจรักษ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5806104382   ทัศนีย์   ซาวบุญตัน : การเงิน 4ชั่วโมง
5806104384   นางสาวทิพปภา   ฤทธาคณานนท์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5806104385   นางสาวทิพานัน   ติลิบาล : การเงิน 4ชั่วโมง
5806104391   นางสาวธวัลนุช   ใจสบาย : การเงิน 4ชั่วโมง
5806104392   นางสาวธัญญา   บุญปัญญา : การเงิน 4ชั่วโมง
5809101033   นางสาวนิตยา   เด็ดเมืองคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101072   นางสาวอังคณา   ตุ่นแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101303   นายกฤษฎ์   ลวากร : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101309   นางสาวกาญจนา   อิ่นทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101314   นางสาวจินตปาตี   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101323   นางสาวชลกานต์   พรหมพนัส : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101328   นางสาวฐานิดา   เกียรติมหาไชย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101331   นางสาวดรุณี   ประทุมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101332   นางสาวดลยา   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101335   นางสาวณัฐธยาน์   ไพศาลทวีโชค : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101340   นางสาวนงนุช   ปุระดุก : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101341   นางสาวนพวรรณ   ชื่นนางชี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101342   นางสาวนภัส   - : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101348   นางสาวนุชจรินทร์   ปินใจกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101349   นางสาวนุชนารถ   มุริจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101350   นางสาวเนตรนภา   ชุ่มศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101356   นางสาวปิยะพร   พิมพะกรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101362   นางสาวพัสรา   กรณา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101370   นางสาวภวิตา   จินานุรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101379   นางสาววราภรณ์   จันทร์เพ็ญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101380   วราภรณ์   ธนะแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101381   นางสาววิไลวรรณ   ทองอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101383   นางสาวศิริรัตน์   เล็กประเสริฐ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101384   นางสาวศิริลักษณ์   คำนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101385   นางสาวศิริวรรณ   เพ็ชรรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101388   นายเศรษฐภูมิ   ปาขัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101392   นางสาวสาวิตรี   สุภานันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101394   นางสาวสุธิญาภรณ์   กันธาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101400   นางสาวอรญา   ยินใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101403   นางสาวอัมพร   นายหว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101405   นางสาวอาภาสินี   เพชรน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101406   นางสาวอารยา   หน่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5814102302   นางสาวกนกวรรณ   สุริยา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5814102306   นางสาวกัญญาวีร์   ภักดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5901113319   ธัญจิตรา   สุวรรณ์พิงคา : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5901113330   พิชญทัฬห์   พุ่มโพธิ์ทอง : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105303   นางสาวกัญญารัตน์   พลมาตย์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105304   นางสาวกาญจนา   มาศจังหรีด : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105307   นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะมือ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905104341   นายธนพงศ์   จาปัญญะ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104367   ภัทรา   วิชิตผลไพบูลย์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104373   รัตนา   มูลชัย : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5906101318   นายเกียรติก้อง   กองเงิน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101320   จักรกฤษ   จันทรเถร : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101323   นางสาวจิดาภา   อิ่มเขียว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101325   นางสาวจิรัญญา   แสงแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101347   นายณฐพรต   ชุมภูวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101360   นายทรงกรต   วงค์ไชย : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101362   นายทินภัทร   ลังกาพิงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101363   นางสาวทิพานัน   โพทวี : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101364   นายทิวกร   การินเสน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101367   นันท์นภัส   นาวา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101368   นายธนา   สายอุด : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101391   นีน่านุชนา   เชน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101409   นางสาวปิยนัท   อุ่นเรือน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101411   นายพงศ์พิสุทธิ์   มากมูล : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101412   พรชิตา   อุตมะโน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101416   นายพสธร   ประไพวรรณ์กุล : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101425   ภาณุพงษ์   ดอกสร้อย : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101426   ภาณุวัฒน์   ขัติยะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101491   นายอนุสรณ์   แซ่จ๋าว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101492   อภิชน   ทิบุตร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101494   อภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101495   นายอภิสิทธิ์   ณ วรรณติ๊บ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906104410   นางสาวรสนันท์   บุญชู : การเงิน 4ชั่วโมง
5922101316   นายเจนวิทย์   นุศรีอัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101341   นายนพรัตน์   บุญยวง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101344   นิชาภัทร   อายะชู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922101405   สันทกานต์   ปัญญาภิรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922101406   สายธาร   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101410   สุนิสา   วะจะนะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง