ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5610101313   นายกิตติศักดิ์   วิสุตภัณ : การประมง 6ชั่วโมง
5610101336   นายณัฐพล   นิสัยพราหมณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5610101404   นายเศรษฐี   จำปาดิบ : การประมง 6ชั่วโมง
5706102306   นางสาวกมลวรรณ   เฮ้าเฮง : การตลาด 6ชั่วโมง
5710101318   นางสาวจิรภรณ์   นามวงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101319   นางสาวจิราภา   คุโม : การประมง 6ชั่วโมง
5710101352   นางสาวนวรัตน์   สังเต็ม : การประมง 6ชั่วโมง
5710101384   นางสาววารุณี   แพบัว : การประมง 6ชั่วโมง
5710101387   นางสาววิลาวัณย์   สิงห์ขร : การประมง 6ชั่วโมง
5710101391   นางสาวศศิธร   ปวงขัน : การประมง 6ชั่วโมง
5810101001   นายกฤษดา   ชมภูทวีป : การประมง 6ชั่วโมง
5810101002   นายกิตติพล   ศรีสุวรรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101003   เกียรติมงคล   หน่อคำ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101004   นายคณิต   ปัททุม : การประมง 6ชั่วโมง
5810101005   จรินทร์   โกมาลย์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101006   นายจีระศักดิ์   พุดจีบ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101007   นายณัฐพล   พุทธรักษา : การประมง 6ชั่วโมง
5810101008   นายเดชฤทธิ์   พึงสงวน : การประมง 6ชั่วโมง
5810101009   นายทัศนัย   กันทะพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101010   ธีรวัฒน์   นามวงษา : การประมง 6ชั่วโมง
5810101011   เธียร   อาจนาฝาย : การประมง 6ชั่วโมง
5810101012   นางสาวนริสา   ทรัพย์เจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101013   นัฐดนัย   ฝ่ายเดช : การประมง 6ชั่วโมง
5810101014   นายประสิทธิชัย   คลังศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101015   นายพงษ์พนา   แดงสวาท : การประมง 6ชั่วโมง
5810101016   นางสาวภัทราวรรณ   กลมกล่อม : การประมง 6ชั่วโมง
5810101017   นางสาวมัชฌิมา   อินทสุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101018   นายมาดเมษา   บุรารักษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101019   นายมารุต   งานดี : การประมง 6ชั่วโมง
5810101020   นายวัชรชัย   เสอุดม : การประมง 6ชั่วโมง
5810101021   นายวัศพล   กอนแสง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101022   นายวิทิต   ขวัญทอง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101023   นายวิวุฒิ   มีปลอด : การประมง 6ชั่วโมง
5810101024   นายวีรชาติ   เจอภัสสรรุ่ง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101025   นายศรัณย์   เหมวัน : การประมง 6ชั่วโมง
5810101026   นายศราวุฒิ   บัวนาเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101027   นางสาวสตินา   พลศร : การประมง 6ชั่วโมง
5810101028   นางสาวสุดารัตน์   แซ่ว่าง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101029   นางสาวสุดารัตน์   ผ่องศรี : การประมง 6ชั่วโมง
5810101030   นายอภิชาติ   ประลองผล : การประมง 6ชั่วโมง
5810101031   นางสาวอัจฉรา   คำหว่าง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101032   นายอุทัย   ติ๊บเรือน : การประมง 6ชั่วโมง
5810101314   นายจักรกฤษณ์   ฤทธิเดช : การประมง 6ชั่วโมง
5810101337   ทันพันธุ์   โกสุวินทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101338   นายธนพนธ์   ธะนะมงคล : การประมง 6ชั่วโมง
5810101342   ธฤต   หลวงเครื่อง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101371   นายพสิษฐ์   พยา : การประมง 6ชั่วโมง
5810101373   นายพิทักษ์พงศ์   ดาวดึงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101378   นายภีมพศ   จันทร์น้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5810101383   รมย์รวินท์   ศรีอภัย : การประมง 6ชั่วโมง
5810101384   นายรวิพล   ธนัญชัย : การประมง 6ชั่วโมง
5810101386   นายระพีพัฒน์   หวันวงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 6ชั่วโมง
5810101426   อดิพงศ์   เป็กธนู : การประมง 6ชั่วโมง
5810101435   นายอัษฎาวุธ   มาละบุตร : การประมง 6ชั่วโมง
5810301003   นางสาวดารุณี   ศรีศักดา : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 6ชั่วโมง
5810301004   นางสาวธัญญาลักษณ์   มาลา : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 6ชั่วโมง
5810301005   อลิสรา   ขันโท : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 6ชั่วโมง