ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004106306   ชนาภัทร์   จีนสวัสดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004106307   โชติพงษ์   ดีมานพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004106329   พิชิต   อำนวย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004106333   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101385   วีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101387   วุฒิภัทร   มุ่งเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101397   สุดสาคร   เขตคีรีทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101405   อัจฉริยะ   คงคาใส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102334   ฐาปกรณ์   โตสงคราม : การตลาด 6ชั่วโมง
6010101317   จิรพันธ์   แรงดี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101348   ธาดา   จันศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101352   ธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
6012102333   เทียนชัย   กันยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102335   ธรรมวัตร   เกื้อกิจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012106307   กิตติศักดิ์   ฐิติพงศ์พนา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106331   ธนสาร   นากรณ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106336   นันทยศ   ปวันธาตุ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106355   รณกร   ไกรสี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106384   อาทิตย์   ชื่นสุขอารีกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106386   อุทัย   ประสารสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง