ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004106306   นายชนาภัทร์   จีนสวัสดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004106307   นายโชติพงษ์   ดีมานพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004106329   นายพิชิต   อำนวย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004106333   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101385   นายวีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101387   นายวุฒิภัทร   มุ่งเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101397   นายสุดสาคร   เขตคีรีทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101405   นายอัจฉริยะ   คงคาใส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102334   นายฐาปกรณ์   โตสงคราม : การตลาด 6ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101348   นายธาดา   จันศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101352   นายธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
6012102333   นายเทียนชัย   กันยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102335   นายธรรมวัตร   เกื้อกิจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012106307   นายกิตติศักดิ์   ฐิติพงศ์พนา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106331   นายธนสาร   นากรณ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106336   นายนันทยศ   ปวันธาตุ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106355   นายรณกร   ไกรสี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106384   นายอาทิตย์   ชื่นสุขอารีกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106386   นายอุทัย   ประสารสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง