กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้"

วันที่เริ่มต้น 18/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการ “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้” เพื่อเป็นครัวช่วยเหลือ ดูแลนักศึกษาที่ประสบปัญหาครอบครัวและขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต ได้รับประทานอาหาร บรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย โดยสะท้อนถึงรากเหง้า อัตลักษณ์ ความเป็นวัฒนธรรมลูกแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   21 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล