ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5607101301   กฤษฎา   วิริยะหิรัญไพบูลย์ : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 4ชั่วโมง
5607101302   นางสาวเกสร   ทองช่วย : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 4ชั่วโมง
5607101303   นายจิรยุทธ์   ชุมละออง : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 4ชั่วโมง
5607101304   ชานนท์   สุภรักษ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101305   เชษฐา   กองวงค์ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101306   นายณัฐกานต์   สุขโข : การประมง 4ชั่วโมง
5607101307   นายณัฐพล   หมื่นคุ้ม : การประมง 4ชั่วโมง
5607101308   ดำรงค์   ดิษฐผล : การประมง 4ชั่วโมง
5607101309   เดชะวิชญ์   สิทธิจันทร์ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101310   นายทศพร   ปทะวานิช : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 4ชั่วโมง
5607101311   นายนันทิช   เสงี่ยมพันธ์ศิริ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101312   น้ำเพชร   ศรีพรหม : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 4ชั่วโมง
5607101313   นางสาวเบญจวรรณ   ศิลธรรม : การประมง 4ชั่วโมง
5607101314   นายปรีชาพล   สุขสวัสดิ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101315   นางสาวปัณณิกา   จั่นเรไร : การประมง 4ชั่วโมง
5607101316   นายพรรษชนม์   เขียวรอด : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 4ชั่วโมง
5607101317   นางสาวพุทธรักษา   แซ่ฉั่ว : การประมง 4ชั่วโมง
5607101318   นายภูมิ   อิ่มโอษฐ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101319   นางสาวฤดีนาถ   ชายทุ่ย : การประมง 4ชั่วโมง
5607101320   นางสาววรรณรัตน์   เชื้อบ่อคา : การประมง 4ชั่วโมง
5607101321   นายวรวิทย์   วันปู : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 4ชั่วโมง
5607101322   นายวัชรวิทย์   วงศ์ทวีทอง : การประมง 4ชั่วโมง
5607101323   วิกรานต์   ธารธาราทอง : การประมง 4ชั่วโมง
5607101324   นางสาวศิรารัศมิ์   อักโขสุวรรณ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101325   นายสกุลศักดิ์   มีเพียร : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 4ชั่วโมง
5607101326   นางสาวสุกัญญา   มณีโชติ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101327   นางสาวสุทารัตน์   บุญช่วย : การประมง 4ชั่วโมง
5607101328   นางสาวหทัยชนก   แก้วไฝ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101329   นางสาวหทัยภัทร   คล้ายแก้ว : การประมง 4ชั่วโมง
5607101330   นายอดิเทพ   สร้อยสุวรรณ : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 4ชั่วโมง
5607101331   นายอดิศักดิ์   เจ๊ะเหยง : การประมง 4ชั่วโมง
5607101332   นายอนุสร   ญวนพลาการ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101333   นายอมรเศรษฐ์   สังข์สุวรรณ : การประมง 4ชั่วโมง
5607101334   นางสาวอัญชิษฐา   สารบัน : การประมง 4ชั่วโมง
5607101335   นายอัมรินทร์   ม่วงหีต : การประมง 4ชั่วโมง
5607103301   กิติศักดิ์   ดวงขวัญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103302   นายจักรพันธุ์   แดงทอง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103303   นายจักรี   เมฆนิติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103304   นายชัยณรงค์   ปิ่นสุวรรณ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103305   นางสาวธนภรณ์   พะมะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103306   ธรรมนูญ   พรหมทุ่งฆ้อ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103307   นายธวัชชัย   วิริจิตร : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103308   นายธัญญวัชร   เจียมสวัสดิ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103309   นายนราทิตย์   บุตรจันทร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103310   นายนฤเดช   พราหมณ์เอม : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103311   นายปราโมทย์   จันทร์มัด : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103312   นางสาวผุสดี   นพมาศ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103313   นางสาวพัชราภรณ์   หนูน้อย : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103314   นางสาวพัชรี   สะอาด : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103315   นายพีรพล   สุขเจริญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103316   นางสาวภัทรธิชา   ศรีนางแย้ม : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103317   นายภัทรภณ   บริสุทธิ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103318   นายภิญโญ   ขุนดำริห์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103319   นางสาวมณีรัตน์   แก้วประภา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103320   นางสาวมุกดามาศ   ขำสุวรรณ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103321   นายระพีภัทร   แถลงเพราะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103322   นายวรพงษ์   เพ็งสกุล : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103323   นายวัชรินทร์   นาคิน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103324   นายวัฒนากรณ์   พันธ์กิ่งทิพย์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103325   นางสาวศรัญญา   พุทธิเลิศ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103326   สุทธิชัย   คล้ายอุดม : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103327   นายสุภชัย   พัฒน์ทอง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103328   น.ส.สุวนันท์   สุวรรณเนาว์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103329   นางสาวสุวิมล   ฉิมมณี : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103330   นางสาวเสาวลักษณ์   เกื้อเสนาะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103331   อนันตศักดิ์   เรืองสุขสุด : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103332   นายอนุรักษ์   หนูไชยา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103333   นายอภิรักษ์   ย้อยไชยา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103334   นายอภิสิทธิ์   ภูผานิล : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103335   นายอภิสิทธิ์   สังขวิจิตร : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103336   นายอัศวเทพ   แซ่หลิน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607103337   นางสาวอารีญา   ยอดสวาท : การจัดการ 4ชั่วโมง
5607104301   นางสาวกนกวรรณ   รอดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104302   นางสาวกุสุมา   สมคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104303   นางสาวคคนานต์   ฉิมหาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104304   นายจรัชชนก   เมืองมีทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104305   นางสาวจริญญา   ทิศกองราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104306   นางสาวจิณัฐตา   ทองรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104307   นางสาวจุฬาลักษณ์   เลิศทวีชัยสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104308   นางสาวฉันทนา   - : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104309   อัยยา   วิชชุประภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104310   นางสาวทรรศิกา   แก้วสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104311   ทักษิณ   อินทร์ช่วย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104312   นายเทวินทร์   ปิ่นเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104313   นายธนบัตร   เกกินะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104314   นายธนากร   ชูชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104315   นายนพรัตน์   ทองสด : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104316   นางสาวน้องขวัญ   เขียมวัชระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104317   นายนิพัฒน์   ผิวคล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104318   นางสาวบุษกร   แสงรัศมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104319   นายปฐมพงษ์   ปิยะพิทักษ์วงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104320   นายปราณันต์   น่วมแม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104321   นายผอูนศิริ   โงกเขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104322   นางสาวเพ็ญนภา   สำรองรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104323   นางสาวภัทราวดี   อินนาวา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104324   นางสาวภัสญา   โบศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104325   นางสาวเมสินี   หลวงสมบัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104326   นายวิทยา   พันทวี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104327   นางสาวศิลป์ศุภา   จำปาเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104328   นางสาวสมฤทัย   สมฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104329   นายสรศักดิ์   มหาวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104330   นางสาวสุวนันท์   กันกาญจนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104331   นางสาวอภิญญา   จารุสันติกาญจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104332   นางสาวอภิญญา   ลูกหยี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607104333   นางสาวอรดี   พูลสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5607107301   นายกีรติ   หล่อเพชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107302   นางสาวจิรวรรณ   รักษาสังข์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107303   นายจิรวัฒน์   พรหมมาศ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107304   นางสาวชุติมา   ระกา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107305   นางสาวทิพย์วรรณ   ชุมแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107306   นางสาวบุญญา   นวลจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107307   นางสาวบุปผารัตน์   คงทองคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107308   นายปราโมทย์   จุลภักดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107309   นายศราวุฒิ   เกษมสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107310   นายศุภกร   ชูฤกษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107311   นายเศวตฉัตร   เรืองชู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107312   นางสาวอรทัย   สุขวิทยา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107313   นายอัษฎาวุฒิ   พวกยะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607107314   นายเอกลักษณ์   โมราศิลป์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5607108301   นางสาวกรรณิการ์   นิติพัฒนกุล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108302   นายกฤษฌากร   คงมา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108303   นายกันต์กวี   สังข์รอด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108304   นายกิตติศักดิ์   เครือสาย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108305   นายเกรียงไกร   พัฒน์บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108306   นางสาวจันทิมา   กองสมบุญ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108307   นายจิรวัฒน์   แก้วเนตร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108308   นายจิรวุฒิ   หนูทองแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108309   นางสาวเจนจิรา   พงษ์สัมฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108310   นายเจษฎา   ร่มเย็น : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108311   นางสาวชณิดา   จีนโดน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108312   นางสาวชนิกานต์   พึ่งพันธ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108313   นายชวลิต   จักรราช : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108314   นายชาญยุทธ   นิกาหลี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108315   นายเชาวนันท์   วรงคไพสิฐ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108316   นางสาวซอบีเร๊าะ   ล่าหมัน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108317   นายฐากูร   กิ้มขู่ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108318   นายณฤทธิ์   สาโมลี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108319   นายณัฐกมล   แก้วเนียม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108320   นายณัฐวุฒิ   สมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108321   นางสาวดวงเดือน   วรรณชัย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108322   นางสาวดาวารี   สวาหลัง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108323   นางสาวทิพยาภรณ์   ฉั่วสกุล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108324   นายทิวากร   อินทพนม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108325   นายธนภูมิ   มิตรวงค์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108326   นางสาวธัญวรัตน์   รุ่งอำไพ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108327   นางสาวธาดารัตน์   แก้วเรือง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108328   ธิราภัทร   พุ่มพวง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108329   นายธีรพจน์   ดวงมณี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108330   นางสาวนพเก้า   หนุนภักดี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108331   นางสาวนพวรรณ   ปล้องคง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108332   นางสาวนริศรา   พรหมรักษา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108333   นายนัฎนัย   มะเฮมี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108334   นายนัฐพล   โต๊ะพ่อ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108335   นางสาวนารีรัตน์   มั่นจิตร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108336   นางสาวนิตยา   ชูพยันต์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108337   นิวัฒน์   มะเด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108338   นางสาวเบญจวรรณ   ช่วยอรัญ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108339   นายปวริศ   ปรีดาสุทธิ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108340   นางสาวปาริฉัตร   วงศ์พิพันธ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108341   นายปิยะณัฐ   ลับเลิศลบ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108342   นางสาวเปาะห์นูรีซัน   สาและ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108343   นางสาวพนิดา   อ่อมแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108344   นายพัสวัฒน์   อังโชติพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108345   นางสาวพาลิณี   กังวาล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108346   นายพิเชษฐ์   บุญศิริ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108347   นายพิสิทธิ์   มณีแสง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108348   นายพิสิษฐพงษ์   เสนาน้อย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108349   นางสาวภัทรวดี   ตรีวุธก้องเดช : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108350   นายภาคภูมิ   จันทร์เต็ม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108351   นายภูบดินทร์   รอดอุนา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108352   นายยศพัทธ์   ทองโฉม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108353   นายวรายุทธ   จำเริญ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108354   นายวศิน   เทียมทัต : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108355   นายวิทยา   จำนงค์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108356   นายวีรวุฒิ   เชยชื่นจิตร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108357   นางสาวศรินธร   ไชยณรงค์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108358   นางสาวศิริพร   สีทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108359   นางสาวศิริวรรณ   มีภพ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108360   นายศุภกฤต   เดียวฉิ้ม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108361   นายศุภชัย   แบนคีรี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108362   นายสิทธิพันธ์   เพ็งทลุง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108363   นางสาวสุดารัตน์   จันมัด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108364   นางสาวสุธามาศ   ชุมขลิง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108365   นางสาวสุภารัตน์   อินทร์บุตร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108366   นายสุริยศักดิ์   วงศ์ศรีสังข์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108367   อภิรัฐ   อินตัน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108368   นางสาวอรอุมา   หนูแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108369   นางสาวอัยมี่   เด็ง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108370   อัศศิริ   จันตุด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108371   นายอิทธิพล   แก้วกลาง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108372   นางสาวอิสสรียา   ศรีสมเดช : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108373   นายอุดมรัตน์   พรหมแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108374   นางสาวชญาณี   จันทร์ช่วง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5607108375   เอกพันธ์   สุขศรีแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707101301   กนกพล   พรหมทอง : การประมง 4ชั่วโมง
5707101302   นางสาวกมลศรี   บุราณสุข : การประมง 4ชั่วโมง
5707101303   กฤษฎา   วิริยะหิรัญไพบูลย์ : การประมง 4ชั่วโมง
5707101304   นางสาวกาญจนา   ตราเงิน : การประมง 4ชั่วโมง
5707101305   กิตติภัค   ก้องพัฒนางกูร : การประมง 4ชั่วโมง
5707101306   นายกีรติ   กีรติสุทธิพร : การประมง 4ชั่วโมง
5707101307   นางสาวธนัชพร   รองเมือง : การประมง 4ชั่วโมง
5707101308   น้ำเพชร   ศรีพรหม : การประมง 4ชั่วโมง
5707101309   นางสาวนิรชา   ยิ้มประดิษฐ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5707101310   นางสาวปวีณา   หมื่นสวัสดิ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5707101311   นางสาวพิชชานันท์   จงศุภวิศาลกิจ : การประมง 4ชั่วโมง
5707101312   นายวรวิทย์   วันปู : การประมง 4ชั่วโมง
5707101313   นางสาววรัญญา   อ่อมแก้ว : การประมง 4ชั่วโมง
5707101314   นายวรากรณ์   พุฒเอก : การประมง 4ชั่วโมง
5707101315   นายวันชัย   เด็ดดวง : การประมง 4ชั่วโมง
5707101316   นายวิศิษฐ์   กำพวน : การประมง 4ชั่วโมง
5707101317   วิษณุ   แสงสว่าง : การประมง 4ชั่วโมง
5707101318   นางสาวศิริลักษณ์   สงวนชม : การประมง 4ชั่วโมง
5707101319   ศิวะพงศ์   คล้ายสมบัติ : การประมง 4ชั่วโมง
5707101320   สหภูมิ   ทิพวุฒิ : การประมง 4ชั่วโมง
5707101321   นายสุวิทย์   หลวงแสน : การประมง 4ชั่วโมง
5707101322   นางสาวเสาวลักษณ์   สมใจ : การประมง 4ชั่วโมง
5707101323   นางสาวอมรรัตน์   ศรีหรั่งไพโรจน์ : การประมง 4ชั่วโมง
5707101324   อวิรุทธ์   ทองมั่น : การประมง 4ชั่วโมง
5707103304   นายกฤษดา   สุดใจดี : การจัดการ 4ชั่วโมง
5707103308   นางสาวชลิตา   ยังเตง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5707103322   นางสาวพิไลวรรณ   โกจิ๋ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5707103329   นางสาววิมลสิริ   สงค์สิริจินดา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5707103333   นางสาวสุดารัตน์   หมุนแทน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5707103336   สุพัตรา   แสงอรุณ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5707104303   นางสาวจารวี   สุสิลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5707104321   นางสาววัลยา   ม่วงสวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5707107301   นางสาวจารวี   ดิษฐรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5707107303   นายชิติพัทธ์   สุพรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5707107304   นางสาวนันทวัน   ใจผง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5707107306   นายพีรพล   สุวรรณโชติ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5707107307   นายภูบดินทร์   ทองพร้อม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5707107308   นายวราวุธ   เมกฉาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5707108302   เกริกพล   ปิ่นเพชร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108304   นางสาวจันทรามาศ   เพราแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108306   นายชญานินทร์   สงประสพ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108313   นายธวัชชัย   เฉลิมเกียรติ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108316   นางสาวปัทมา   จันทร์เพชร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108319   นางสาวกชกร   นครพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108322   นางสาวภัทรวดี   บุญรัตน์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108323   นางสาวมัณฑนา   วิไลรัตน์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108328   นางสาวเลอลักษณ์   ขาวเรือง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108331   นางสาวศศิธร   ดวงหลังสวน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108335   นางสาวสุธิดา   สุขสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5707108339   นายสุรพงษ์   รินสินธุ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807101001   นางสาวขวัญฤดี   สุทธิจักร : การประมง 4ชั่วโมง
5807101002   นางสาวจันทร์จิรา   สิงห์อุดม : การประมง 4ชั่วโมง
5807101003   นายทวีศักดิ์   กาญจนะ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101005   นพพร   เพ็งสว่าง : การประมง 4ชั่วโมง
5807101007   ภาณุวัฒน์   พูลพิพิศ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101008   วนาภรณ์   เขียวคำรพ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101009   นางสาวศันสนีย์   แซ่เตียว : การประมง 4ชั่วโมง
5807101010   นางสาวสุทธิดา   ศรีสน : การประมง 4ชั่วโมง
5807101011   สุธินี   มั่งคั่ง : การประมง 4ชั่วโมง
5807101012   เสาวลักษณ์   นิ่งราวี : การประมง 4ชั่วโมง
5807101301   กฤษฎา   มูลสวัสดิ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101302   กัญจนา   ขุนประเสริฐ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101303   กัญธิมา   ขวัญแพ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101306   เจตสฎา   ใหม่ซ้อน : การประมง 4ชั่วโมง
5807101307   ฐิตาภา   แก่นอ่ำ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101308   ดิษยวิมล   สงฆ์ปรีดา : การประมง 4ชั่วโมง
5807101309   ทักษิณา   ศรีวาริน : การประมง 4ชั่วโมง
5807101311   ปนัดดา   จักกระนอง : การประมง 4ชั่วโมง
5807101314   ปาลิดา   เอ่งฉ้วน : การประมง 4ชั่วโมง
5807101317   พิชามญชุ์   สังข์เครือ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101318   ภัทรภรณ์   เนียมเงิน : การประมง 4ชั่วโมง
5807101319   ระพีพรรณ   พุ่มขจร : การประมง 4ชั่วโมง
5807101320   ลภัสสา   สุวรรณะ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101321   วีรภัทร   แก้วลิพอน : การประมง 4ชั่วโมง
5807101322   ศรัณย์   ธารณาศิลป์ : การประมง 4ชั่วโมง
5807101323   สรัลพร   จันทร์มณี : การประมง 4ชั่วโมง
5807101324   สุจิตตา   สยมพร : การประมง 4ชั่วโมง
5807101325   สุพรรณี   สมรูป : การประมง 4ชั่วโมง
5807101326   อนุพงษ์   ศรีแพ่ง : การประมง 4ชั่วโมง
5807103301   กมลชนก   ทิพย์รัตน์แก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103303   เกศกนก   ช่วยศรัทธา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103304   ธีรเดช   ทองศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103305   นิรชา   พุกประเสริฐ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103306   ปาลิตา   อรุณโชติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103308   พุฒิพงศ์   แซ่เลี่ยง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103313   วรายุทธ   วิเศษสินธุ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103315   สโรชินี   ศรีขวัญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103316   สุนิษา   รัตน์ทนา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103317   นางสาวอนงค์นาถ   แสงทิ้ง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103318   อภิเษก   ทองสวัสดิ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807103323   อริสา   ปทุมานนท์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5807104302   กุศลสุก   ขเรืองศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5807107002   นายศุภฤกษ์   ชมมะลิ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107003   นางสาวอัญชลี   รอดเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107302   จันทร์ทิมา   สุขแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107303   นางสาวชลธิชา   สงไตรรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107305   ธนกฤต   คงกระพันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107306   ธัญวรัตม์   นนทสิงห์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107307   นูรฮูดา   ดือราแม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107309   มณีวรรณ   สุทธิรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107310   วีริศ   คงเอียด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107311   สุชาดา   เอียดเกลี้ยง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107312   สุปริญญา   สมาคม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807107313   นายสุวชัช   ชัชวาลย์วงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
5807108301   กนกวรรณ   อิทธิสะอาด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108302   กมลชนก   นุ่นบุญคง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108304   กัญญาพัชร   เชิดชูศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108305   กัลญารัตน์   สืบเพ็ชร์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108306   เกียรติศักดิ์   นิลรัตน์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108307   คมตะวัน   เกษแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108308   จิราวัฒน์   ฤทธิชัย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108309   จุฑามาศ   เนียมแทน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108310   จุฑามาศ   เนียมวดี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108311   เจนณรงค์   สุรินทร์วงศ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108312   นางสาวชลธิชา   วิโรจน์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108313   ฐิตินันท์   ทวิชศรี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108314   ณัฏฐนิช   คุ้มรักษ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108317   เดชาวุธ   เพ็ชรจำรัส : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108318   เต็มดาว   อินทร์นาค : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108319   ทิพย์อุบล   อ่อนทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108320   นายธนากรณ์   เกิดอยู่ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108321   ธนิสา   ฤกษ์มาก : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108323   นพดล   ส่งพล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108324   เบญจรัตน์   ทวิลา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108325   ปฏิภาณ   พินิจ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108328   ปาริชาติ   เพิ่มทองมาก : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108329   ปิยวัฒน์   ไชยแพทย์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108331   พิชญา   พุดผักแว่น : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108332   พิชญุตม์   ศรีทองกุล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108334   มนัสวิน   วรรณา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108338   วรัญญา   ยุติมิตร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108340   ศิริรัตน์   ทองสุข : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108341   ศุภลักษณ์   อินทร์พรหม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108342   เศรษฐรัฐ   ภู่ระหงษ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108343   สาวิตรี   ทองประสม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108344   สิริลักษณ์   แก้วเกื้อ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108345   สุธิมา   พรหมเรือง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108346   สุภาพร   บุญมี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108347   เหมรัตน์   นักการรอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108348   อดินันท์   ใหม่ซ้อน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108349   อมรรัตน์   สุขเกษม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108351   อรวรรณ   วัชรานนท์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5807108352   อรอนงค์   พันลัดดา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง