ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5507104317   นายภัทรวงศ์   จิตต์โสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607101301   นายกฤษฎา   วิริยะหิรัญไพบูลย์ : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 3ชั่วโมง
5607101302   นางสาวเกสร   ทองช่วย : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 3ชั่วโมง
5607101303   นายจิรยุทธ์   ชุมละออง : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 3ชั่วโมง
5607101304   นายชานนท์   สุภรักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101305   นายเชษฐา   กองวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101306   นายณัฐกานต์   สุขโข : การประมง 3ชั่วโมง
5607101307   นายณัฐพล   หมื่นคุ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
5607101308   นายดำรงค์   ดิษฐผล : การประมง 3ชั่วโมง
5607101309   นายเดชะวิชญ์   สิทธิจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101310   นายทศพร   ปทะวานิช : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 3ชั่วโมง
5607101311   นายนันทิช   เสงี่ยมพันธ์ศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101312   นายน้ำเพชร   ศรีพรหม : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 3ชั่วโมง
5607101313   นางสาวเบญจวรรณ   ศิลธรรม : การประมง 3ชั่วโมง
5607101314   นายปรีชาพล   สุขสวัสดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101315   นางสาวปัณณิกา   จั่นเรไร : การประมง 3ชั่วโมง
5607101316   นายพรรษชนม์   เขียวรอด : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 3ชั่วโมง
5607101317   นางสาวพุทธรักษา   แซ่ฉั่ว : การประมง 3ชั่วโมง
5607101318   นายภูมิ   อิ่มโอษฐ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101319   นางสาวฤดีนาถ   ชายทุ่ย : การประมง 3ชั่วโมง
5607101320   นางสาววรรณรัตน์   เชื้อบ่อคา : การประมง 3ชั่วโมง
5607101321   นายวรวิทย์   วันปู : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 3ชั่วโมง
5607101322   นายวัชรวิทย์   วงศ์ทวีทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5607101323   นายวิกรานต์   ธารธาราทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5607101324   นางสาวศิรารัศมิ์   อักโขสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101325   นายสกุลศักดิ์   มีเพียร : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 3ชั่วโมง
5607101326   นางสาวสุกัญญา   มณีโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101327   นางสาวสุทารัตน์   บุญช่วย : การประมง 3ชั่วโมง
5607101328   นางสาวหทัยชนก   แก้วไฝ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101329   นางสาวหทัยภัทร   คล้ายแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5607101330   นายอดิเทพ   สร้อยสุวรรณ : การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 3ชั่วโมง
5607101331   นายอดิศักดิ์   เจ๊ะเหยง : การประมง 3ชั่วโมง
5607101332   นายอนุสร   ญวนพลาการ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101333   นายอมรเศรษฐ์   สังข์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5607101334   นางสาวอัญชิษฐา   สารบัน : การประมง 3ชั่วโมง
5607101335   นายอัมรินทร์   ม่วงหีต : การประมง 3ชั่วโมง
5607103301   นายกิติศักดิ์   ดวงขวัญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103302   นายจักรพันธุ์   แดงทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103303   นายจักรี   เมฆนิติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103305   นางสาวธนภรณ์   พะมะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103306   นายธรรมนูญ   พรหมทุ่งฆ้อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103307   นายธวัชชัย   วิริจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103311   นายปราโมทย์   จันทร์มัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103313   นางสาวพัชราภรณ์   หนูน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103314   นางสาวพัชรี   สะอาด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103319   นางสาวมณีรัตน์   แก้วประภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103320   นางสาวมุกดามาศ   ขำสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103321   นายระพีภัทร   แถลงเพราะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103322   นายวรพงษ์   เพ็งสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103323   นายวัชรินทร์   นาคิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103325   นางสาวศรัญญา   พุทธิเลิศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103326   นายสุทธิชัย   คล้ายอุดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103327   นายสุภชัย   พัฒน์ทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103328   นางสาวสุวนันท์   สุวรรณเนาว์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103329   นางสาวสุวิมล   ฉิมมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103330   นางสาวเสาวลักษณ์   เกื้อเสนาะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103331   นายอนันตศักดิ์   เรืองสุขสุด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103334   นายอภิสิทธิ์   ภูผานิล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607103337   นางสาวอารีญา   ยอดสวาท : การจัดการ 3ชั่วโมง
5607104301   นางสาวกนกวรรณ   รอดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104302   นางสาวกุสุมา   สมคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104305   นางสาวจริญญา   ทิศกองราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104306   นางสาวจิณัฐตา   ทองรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104307   นางสาวจุฬาลักษณ์   เลิศทวีชัยสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104308   นางสาวฉันทนา   - : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104310   นางสาวทรรศิกา   แก้วสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104314   นายธนากร   ชูชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104315   นายนพรัตน์   ทองสด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104316   นางสาวน้องขวัญ   เขียมวัชระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104318   นางสาวบุษกร   แสงรัศมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104319   นายปฐมพงษ์   ปิยะพิทักษ์วงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104322   นางสาวเพ็ญนภา   สำรองรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104323   นางสาวภัทราวดี   อินนาวา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104325   นางสาวเมสินี   หลวงสมบัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104327   นางสาวศิลป์ศุภา   จำปาเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104330   นางสาวสุวนันท์   กันกาญจนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104331   นางสาวอภิญญา   จารุสันติกาญจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104332   นางสาวอภิญญา   ลูกหยี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607104333   นางสาวอรดี   พูลสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5607107301   นายกีรติ   หล่อเพชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107302   นางสาวจิรวรรณ   รักษาสังข์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107303   นายจิรวัฒน์   พรหมมาศ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107304   นางสาวชุติมา   ระกา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107305   นางสาวทิพย์วรรณ   ชุมแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107306   นางสาวบุญญา   นวลจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107307   นางสาวบุปผารัตน์   คงทองคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107308   นายปราโมทย์   จุลภักดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107309   นายศราวุฒิ   เกษมสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107310   นายศุภกร   ชูฤกษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107311   นายเศวตฉัตร   เรืองชู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107312   นางสาวอรทัย   สุขวิทยา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107313   นายอัษฎาวุฒิ   พวกยะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607107314   นายเอกลักษณ์   โมราศิลป์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5607108301   นางสาวกรรณิการ์   นิติพัฒนกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108303   นายกันต์กวี   สังข์รอด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108304   นายกิตติศักดิ์   เครือสาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108306   นางสาวจันทิมา   กองสมบุญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108307   นายจิรวัฒน์   แก้วเนตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108308   นายจิรวุฒิ   หนูทองแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108309   นางสาวเจนจิรา   พงษ์สัมฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108310   นายเจษฎา   ร่มเย็น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108312   นางสาวชนิกานต์   พึ่งพันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108317   นายฐากูร   กิ้มขู่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108318   นายณฤทธิ์   สาโมลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108320   นายณัฐวุฒิ   สมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108321   นางสาวดวงเดือน   วรรณชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108322   นางสาวดาวารี   สวาหลัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108323   นางสาวทิพยาภรณ์   ฉั่วสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108325   นายธนภูมิ   มิตรวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108327   นางสาวธาดารัตน์   แก้วเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108328   นางสาวธิราภัทร   พุ่มพวง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108330   นางสาวนพเก้า   หนุนภักดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108331   นางสาวนพวรรณ   ปล้องคง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108334   นายนัฐพล   โต๊ะพ่อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108335   นางสาวนารีรัตน์   มั่นจิตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108336   นางสาวนิตยา   ชูพยันต์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108337   นายนิวัฒน์   มะเด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108341   นายปิยะณัฐ   ลับเลิศลบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108342   นางสาวเปาะห์นูรีซัน   สาและ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108343   นางสาวพนิดา   อ่อมแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108344   นายพัสวัฒน์   อังโชติพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108345   นางสาวพาลิณี   กังวาล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108346   นายพิเชษฐ์   บุญศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108350   นายภาคภูมิ   จันทร์เต็ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108351   นายภูบดินทร์   รอดอุนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108353   นายวรายุทธ   จำเริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108354   นายวศิน   เทียมทัต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108355   นายวิทยา   จำนงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108356   นายวีรวุฒิ   เชยชื่นจิตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108357   นางสาวศรินธร   ไชยณรงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108359   นางสาวศิริวรรณ   มีภพ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108360   นายศุภกฤต   เดียวฉิ้ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108361   นายศุภชัย   แบนคีรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108362   นายสิทธิพันธ์   เพ็งทลุง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108363   นางสาวสุดารัตน์   จันมัด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108364   นางสาวสุธามาศ   ชุมขลิง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108365   นางสาวสุภารัตน์   อินทร์บุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108366   นายสุริยศักดิ์   วงศ์ศรีสังข์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108369   นางสาวอัยมี่   เด็ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108370   นายอัศศิริ   จันตุด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108371   นายอิทธิพล   แก้วกลาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108372   นางสาวอิสสรียา   ศรีสมเดช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108373   นายอุดมรัตน์   พรหมแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5607108374   นางสาวชญาณี   จันทร์ช่วง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707101301   นายกนกพล   พรหมทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5707101302   นางสาวกมลศรี   บุราณสุข : การประมง 3ชั่วโมง
5707101303   นายกฤษฎา   วิริยะหิรัญไพบูลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5707101304   นางสาวกาญจนา   ตราเงิน : การประมง 3ชั่วโมง
5707101305   นายกิตติภัค   ก้องพัฒนางกูร : การประมง 3ชั่วโมง
5707101306   นายกีรติ   กีรติสุทธิพร : การประมง 3ชั่วโมง
5707101307   นางสาวธนัชพร   รองเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
5707101308   นายน้ำเพชร   ศรีพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5707101309   นางสาวนิรชา   ยิ้มประดิษฐ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5707101310   นางสาวปวีณา   หมื่นสวัสดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5707101311   นางสาวพิชชานันท์   จงศุภวิศาลกิจ : การประมง 3ชั่วโมง
5707101312   นายวรวิทย์   วันปู : การประมง 3ชั่วโมง
5707101313   นางสาววรัญญา   อ่อมแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5707101314   นายวรากรณ์   พุฒเอก : การประมง 3ชั่วโมง
5707101315   นายวันชัย   เด็ดดวง : การประมง 3ชั่วโมง
5707101316   นายวิศิษฐ์   กำพวน : การประมง 3ชั่วโมง
5707101317   นายวิษณุ   แสงสว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
5707101318   นางสาวศิริลักษณ์   สงวนชม : การประมง 3ชั่วโมง
5707101319   นายศิวะพงศ์   คล้ายสมบัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5707101320   นายสหภูมิ   ทิพวุฒิ : การประมง 3ชั่วโมง
5707101321   นายสุวิทย์   หลวงแสน : การประมง 3ชั่วโมง
5707101322   นางสาวเสาวลักษณ์   สมใจ : การประมง 3ชั่วโมง
5707101323   นางสาวอมรรัตน์   ศรีหรั่งไพโรจน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5707101324   นายอวิรุทธ์   ทองมั่น : การประมง 3ชั่วโมง
5707103301   นางสาวกนกวรรณ   เพิ่มชอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103302   นางสาวกมลรัตน์   ศรีอินคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103303   นายกฤติเดช   เลียนกาญจนากร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103304   นายกฤษดา   สุดใจดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103305   นางสาวกุลวรียา   ธรรมรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103306   นางสาวคริษฐา   ดาษฎาจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103307   นายจิรสิน   ชนกเศรณีต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103308   นางสาวชลิตา   ยังเตง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103309   นายชาญชัย   เเสงอุ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103310   นางสาวญาณิศา   ชุมธรรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103311   นางสาวฑิฆัมพร   สุภาพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103312   นางสาวณัฐยา   เศรษฐกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103313   นางสาวณิชากร   ขนันทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103314   นายทรงชัย   ธานีวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103315   นายธีรเมธ   สิทธิกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103316   นางสาวนิตยา   ปลอดภัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103317   นายปัฐวี   แก้วทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103318   นางสาวปัทมพร   เพชรเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103319   นางสาวปาณิศรา   คล้ายพ้อแดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103320   นางสาวปิยพร   ประภาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103321   นายพรรษชนม์   เขียวรอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103322   นางสาวพิไลวรรณ   โกจิ๋ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103323   นายภูริช   วงศ์ภาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103324   นางสาวมัททิมา   ไทยนิยม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103325   นายรัฐพงษ์   เผ่ามงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103326   นางสาววรรณชนก   เพชรพลอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103327   นายวศิน   สุขเกื้อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103328   นายวสุรัตน์   ฉายากุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103329   นางสาววิมลสิริ   สงค์สิริจินดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103330   นางสาวศรัญญา   เถียรวิชิต : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103331   นายศราวุธ   ยังคีรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103332   นางสาวศศิพร   เจนอักขรกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103333   นางสาวสุดารัตน์   หมุนแทน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103334   นางสาวสุปรียา   มั่นคง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103335   นางสาวสุพรรษา   คงกลิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103336   นางสาวสุพัตรา   แสงอรุณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103337   นางสาวสุวรรณี   ใหมทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103338   นางสาวสุวิมล   สงจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707103339   นายอัษฎา   หีดชนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5707104301   นางสาวเกศินี   มนต์พิพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104302   นายจรัชชนก   เมืองมีทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104303   นางสาวจารวี   สุสิลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104304   นางสาวจิรัชยา   ปรีชาชน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104305   นายชนะวุฒิ   สิทธิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104306   นายณฐพล   แก้วนาเคียน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104307   นางสาวดรัลรัตน์   ขุนนุ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104308   นางสาวธัญญารัตน์   แป้นเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104309   นางสาวธาราทิพย์   เกิดสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104310   นางสาวนฤชล   กลิ่นกรุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104311   นางสาวเบญจมาศ   บุญแทน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104312   นางสาวปภัสสร   วงษ์เสงี่ยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104313   นายประชา   สั่นสท้าน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104314   นางสาวพรปวีณ์   ปานสวี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104315   นายพฤกษกร   พฤกษวานิช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104316   นายพันธกานต์   ภาศภิรมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104317   นายไพโรจน์   ชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104318   นายภานุรุจ   รอดทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104319   นางสาวมณฑาทิพย์   กังวานสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104320   นายฤทธิรงค์   เดชกล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104321   นางสาววัลยา   ม่วงสวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104322   นางสาวศรันญา   บัวอุไร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104323   นายสัจจะ   ชูทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707104324   นายอาทิตย์   แพชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5707107301   นางสาวจารวี   ดิษฐรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707107302   นางสาวจีรวรรณ   เอี่ยมคีรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707107303   นายชิติพัทธ์   สุพรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707107304   นางสาวนันทวัน   ใจผง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707107305   นายพงศธร   บัวทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707107306   นายพีรพล   สุวรรณโชติ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707107307   นายภูบดินทร์   ทองพร้อม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707107308   นายวราวุธ   เมกฉาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707107309   นายเสกสรร   กรดสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707107310   นายเสริมสิริ   ทองวงค์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5707108301   นายกุลธร   ทรัพย์หนุน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108302   นายเกริกพล   ปิ่นเพชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108303   นายจักริน   นิลอนันต์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108304   นางสาวจันทรามาศ   เพราแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108305   นางสาวจินดารัตน์   บุญชู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108306   นายชญานินทร์   สงประสพ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108307   นายชาคริต   มณีโชติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108308   นางสาวฐิตินันทา   แก้วสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108309   นางสาวณฐิกา   ช้างชนะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108310   นายณัฐพงศ์   ชูช่วย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108311   นายณัฐพล   ช่วยเต็ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108312   นางสาวณิชากานต์   สงขวัญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108313   นายธวัชชัย   เฉลิมเกียรติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108314   นายธีระวัฒน์   จันทร์ส่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108315   นางสาวประกายกานต์   ป้อมประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108316   นางสาวปัทมา   จันทร์เพชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108317   นางสาวผัลย์สุภา   หงษ์สกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108318   นางสาวพรพิมล   ตวนกูพงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108319   นางสาวกชกร   นครพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108320   นางสาวพาภรณ์   ขำรักษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108321   นายพิเชษฐ์   แซ่แต่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108322   นางสาวภัทรวดี   บุญรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108323   นางสาวมัณฑนา   วิไลรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108324   นางสาวรตีวิมล   เสนสิงห์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108325   นางสาวรวิษฎา   เสลาคุณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108326   นางสาวรอกีเยาะ   สนิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108327   นายราชัน   รักษาพล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108328   นางสาวเลอลักษณ์   ขาวเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108329   นายวงศ์เมือง   เมืองน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108330   นายวชิรวิทย์   พรหมอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108331   นางสาวศศิธร   ดวงหลังสวน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108332   นายศุภณัฐ   ศรีศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108333   นายศุภวัฒน์   หนูเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108334   นางสาวสกาวรัตน์   โพธิยก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108335   นางสาวสุธิดา   สุขสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108336   นางสาวสุธิตา   เหล่าบุญกล่อม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108337   นางสาวสุธีระภัทร   ภิรมย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108338   นางสาวสุภาวดี   ศรีเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108339   นายสุรพงษ์   รินสินธุ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108340   นางสาวแสงเดือน   ยิ้มแย้ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108341   นางสาวอธิติยา   รอดอุนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108342   นายอภิสิทธิ์   มีเดช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108343   นายอรรณพ   นันต๊ะลิต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5707108344   นางสาวอรอนงค์   คงสนิท : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5907101009   นางสาวปรียานุช   ผุดบ่อน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5907103001   นางสาวไพลิน   ก้อนเพชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007101301   นางสาวกานติมา   บุญเรือง : การประมง 3ชั่วโมง
6007101302   นางสาวจริยา   พุฒศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6007101303   นางสาวจุติมา   มาสรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6007101304   นายณัฐกิตติ์   ปราบพาล : การประมง 3ชั่วโมง
6007101305   นายณัฐดนัย   แมนยี : การประมง 3ชั่วโมง
6007101306   นางสาวณัฐวดี   เล็กพุ่ม : การประมง 3ชั่วโมง
6007101307   นายนพดล   แสงจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6007101308   นางสาวนิชดา   กาลรักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6007101309   นายพงศ์เพชร   เพ็ชรโสม : การประมง 3ชั่วโมง
6007101310   นายพลวิชญ์   สุวรรณพรรค : การประมง 3ชั่วโมง
6007101311   นายพิพรรธ   ภุชงคสมุทท์ : การประมง 3ชั่วโมง
6007101312   นายภูมินทร์   มณีเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
6007101313   นางสาวรัฐติกา   เกตุแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6007101314   นางสาวรุ่งนภา   อรัญญะ : การประมง 3ชั่วโมง
6007101315   นางสาวเลอรินทร์   ทองคง : การประมง 3ชั่วโมง
6007101316   นายวรภัทร   ชุมขุน : การประมง 3ชั่วโมง
6007101317   นางสาวศศิวิมล   สีนุ้ยคง : การประมง 3ชั่วโมง
6007101319   นายสุเทพ   ประเสริฐศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6007101320   นางสาวสุริยพร   รัตนอาชาไนย : การประมง 3ชั่วโมง
6007101321   นางสาวเสาวณี   แสงบ้านยาง : การประมง 3ชั่วโมง
6007101322   นางสาวเสาวรส   จันทร์แสง : การประมง 3ชั่วโมง
6007101323   นางสาวอนันฎา   ทิพอักษร : การประมง 3ชั่วโมง
6007101324   นางสาวอัมรา   คงชาตรี : การประมง 3ชั่วโมง
6007104317   นายศักดิ์คีรินทร์   เพชรประดับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง